അണിമംഗലത്തെ ചുടലക്കാവ് [ Achu Raj ]

Posted by

അണിമംഗലത്തെ ചുടലക്കാവ്

Animangalathe Chudalakkavu bY Achu Raj

hpir¯p¡sa fsäm^p sim_À cn£³ FjpSn SpX§pN]m\v… Np^pSnf`¡mkv GsäXp¯ tbms` Cu NT]pw Wn§Ä hzoN^n¡pw F¶v knlzhn¡p¶p…. Fjp¯nsâ t`mN¯pÅ Fsâ b^o£\§Ä SpX^p¶p… Wn§apsX FÃmk^psX]pw ANfjnª ht¸mÀ«v ASpt¸ms` Aen{bm]§Ä¡pw Nm¯n^n¡p¶p..

“”Hmw hÀk WmlnWn tUkn… At½ KPUwdntN… bp^hvb^ tQm^ tQm^ kmf kf.. “”
ft{´m¨m^\§Ä ASnsâ D¨Øm]n fpj§n tN«p… B sNm«m^ ka¸n B bmSn^m{Sn]pw B^pw D_§n]nÃ…
Nm^yس Wm\p FÃm¯nWpw Ip¡m³ bnXn¨psNm*p fp¶n Ss¶ D*v… F§pw eàn hm{µfm] Wnfng§Ä… FÃmk^psX]pw fpO¯v H^pt¸ms` tbXn]pw ASnsWm¸w knlzmhkpw Wn_ªp Wn¶p….
tUkU¯³ S¼p^msâ C^n¸nX¯nW^nNn B ^m{Sn]n`pw b^nIm^NÀ sk©mf^w koln… At±i¯nsâ bSvWn]pw S¼p^m«n]pfm] fm`nWn FÃmw N*p A¸w e]eàn]psX Wnj`n C^n¡p¶p…
“”tUkn At½ fimfmt] Nm¯p^£n¡t\… Cu A_nknà ssbS§tamXv sbm_p¯p FÃmw sSäpNapw £fn¨p Cu sNm«m^¯nsâ FÃmw {blW§Ä¡pw A_pSn D*mNt\ “”
Ipk¶ b«pXp¯p s{dfU¯³ Sn^ptfWn C^n¸nXw kns«\oän«t¸mÄ NqsX D*m]n^p¶ lngy·m^pw S¼p^mWpw S¼p^m«n]pw H¸w km`y¡m^pw F\o¨p Wn¶p…
“”S¼p^mtW FknsX hminsdknsX? “”
tImUyw S¼p^mtWmXv tImUn¨psNm*v Sn^ptfWn Ipäpw tWm¡n…tUkU¯³ Ssâ k`Sp klt¯¡v tWm¡n….
S`]n skÅ S`¸mkpw W^¨ k`n] SmXn]pw k`ns]m^p NpÀ¯]pw V^n¨p hmindv Sn^ptfWn¡v fp¶nt`¡v k¶p..
“”hminsd sI]vSSv B^m]m`pw B{PibqÀ¯n k^msS Wln¨kam\v…. Ct¸mÄ Aksa Wmw Cu NpX¯n Bkmins¨¦n`pw hq£n¡\w… Cu tNmkn`N¯nsâ sSt¡ Aäs¯ fp_n]n Wmw CSv Npjn¨p fqXpw… AtSmsX B A_ F¶t¶¡pfm]n AX¨p bq«pw… bs£ GsSm^p UpÀ làn¡pw FÃmw kos*Xp¡m³ H^p Unkhw s{bNrSn Ss¶ D*m¡n sNmXp¡pw… B Unkhw k^msS C^n¡m³ F¶pw {bmÀTn¡m…””
A{S]pw b_ªpsNm*v Sn^ptfWn H¶v WnÀ¯n.. BNmlw ko£n¨p… I{µ³ Sn^ptfWn]psX tWm«s¯ FSnt^¡m³ Njn]msS tfQ§Ä¡pan f_ªp… Kz`n¨p Wn¶ B W£{Sw Ipk¶p SpXp¯p tbXns¸Xp¯n…
Sn^ptfWn B W£{Ss¯ tWm¡n knK]o emk¯n In^n¨p… ko*pw hmindnWp tWs^ Sn^nªp
“” hminsd knlzmhkpw BIm^kpw ^*m]n^n¡mw bs£ UpÀlànNÄ FÃmw H¶v Ss¶]m\v… ASnsW b` fSØÀ b` tb^pNan knan¡p¶p F¶v fm{Sw… ASpsNm*v knlzmhw ssNskXn]^pSv hmindnsâ H^p S`fp_]pw… N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *