ഭദ്ര [Sam]

Posted by

ഭദ്ര 3

Bhadra Part 3 bY Sam

 

fWÊn BsN Wn^ml tSm¶n, N©mknsâ bpN S¶ hpOw Np_ªp Np_ªp k¶p, Mm³ Sn^nªp tWm¡pt¼mÄ N¡n H^p NÅIn^n]pfm]n Wn¡p¶p*v, Mm³ AkWv fpOw sNmXp¡msS WX¡m³ SpX§n, Fs¶ bn¶n Wn¶v bnXn¨v WnÀ¯n Ak³ b_ªp,

“”fp*n bm Ip^¯n]n«p*v, tbm]n NjpNn Na]Xm…””

At¸mjm\v MmWpw ASv {l²n¨Sv. bp_sf Wn¶v tWm¡n]m sbs«¶v A_n]nÃ, tbm^m¯SnWv C^p«pw, e{U N*n«nà F¶v FWn¡v tSm¶n. Mm³ NjpNmWm]n lm`]psX bp_Nn`pÅ Npa¯nt`¡v tbm]n. NjpNn Njnªv N¡n]psX ssN¿n Wn¶pw km§n] N©mkv Ip^p«nWv So sNmap¯n.

Npa¯nsâ ssN¿m`]psX f_kn bmSn f]¡¯n C^n¡pt¼mÄ, Npa¯n H^p NmÂsb^pfmäw tN«p. Mm³ At§mt«¡v Däp tWm¡n, C^p«v NmjvI f_¡p¶p*v, N®v H¶pNqXn Sn^p½n tWs^]m¡n tWm¡pt¼mÄ NÂNn]m\v, tW^w H^pbmXv Bs]¶v tSm¶p¶p, Fs¶ Nm\msS k¶ kjn]m\v.

Ak³ Fsâ tb^v knan¨p,

lnkm…. lnkm….

FWn¡v AkWv f_pbXn b_]m³ tSm¶n]nÃ, Np_¨v {bm´v bnXn¡s« F¶v N^pSn. bs£ Ak³ Npa¯nWv bp_Nns` f^¯nsâ f_knt`¡v tWm¡n knan¨p,

“”Wo km…. Ak³ tbm]n, Cs¸m NqÀ¡w k`n¨v D_§p¶p*mNpw.””

C^p«n Wn¶pw k¶ B ^qbw, Io^pkm]n^p¶p. Mm³ sM«nt¸m]n, CknsX k¨v Aksa N*t¸mÄ N¡n Fsâ AXpt¯¡v k¶Sv tbm`pw CÃ, bns¶ CsS§sW?

“”Ak³ N*m {blvWfm… b*v Fsâ I´n¡pw fp`]v¡pw H^pbmXv S«n]n«pÅSm B bnlmIv, Wn§av F´nWm AksW NqsX sNm*v WX¡ps¶….?”” Io^p tImUn¨p

“”Ak³ Hs^m¯ bp^pgWm\v, Np_¨v hv{So l^o^s¯ Np_n¨pÅ Nm^y§Ä A_nªm Ak³ Ft¶¡mÄ Wà H^p kn¯pNma BNpw, Mm³ CWn H^p fmhw NqXnt] CknsX DÅq, ASnWpÅn AksW Hs^m¯ bp^pgWm¡\w, F¦nt` WnWs¡ms¡ C§sW hpin¡m³ Njn]q….”” H¶v WnÀ¯n]n«v Ak³ b_ªp, hzmfn W½psX e{Us] B\v AkWv BUyw WÂNm³ Dt±ln¡p¶Sv…

“”””Aksat]m…? Akav H^p sbm«n]m…. F{S k«w Mm³ tWm¡n]Sm… AkÄ¡v hWymhnWn BN\sf¶ e]¦^ Bl]m….”

“”””ASv hm^fnÃ, e{Us] AkWv PÔÀÆ knkmiw sI]vSp sNmXp¡pw F¶m\v hzmfn b_ªSv.”

“”””AsS´m e{U]psX Nm^y¯n hzmfn¡v C{S Sm`vb^yw?”

“”””AsSm¶pw Wo AtWzgn¡*, Cs¸m ASpw AtWzgn¨n^p¶m CWn]pw H^mjvI Njntª Dujw DÅq…”

“”””At¿m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *