അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 4 [രാക്ഷസൻ]

Posted by

അലഭ്യലഭ്യശ്രീ 4

Alabhyalabhyashree Part 4 bY രാക്ഷസൻ | Previous Parts

 

Fsâ ssd¡v Io_n¸m]pN]m\v. koXnsâ AXps¯¯n]t¸mÄ hvboZv Np_ªp. DÅn tbXn SpX§n Aѳ A_nªn«p*mkptfm ?F´mkpw WnSogv kjn b_ªp S^mw F¶v b_ªSv. {bVmW {blvWw CsSm¶pw Aà CWn ^mV½s] Nan¡m³ Nn«nÃ. F´m]m`pw k^p¶X¯k¨p Nm\mw

tPäv NX¶v sIÃpt¼mÄ Aѳ Bt^mtXm tcm\n hwhm^n¨n^n¡p¶p. H^p OUÀ hn¡v imcv ssN gÀ«pw skÅ fp*pw. Ct¸m k¶ns«mÅp F¶p tSm¶p¶p.. F´m]m`pw tcm\n B]Sp sNm*v Mm³ sfsà k*n tbmÀ¨n k¨v DÅnt`¡v N]_n WX¶p.

bn¶n Wn¶v

“”CknsX tbm]Sm]n^p¶p Wo?””
“”Fsâ NqsX bYn¡p¶p {cn*sâ tI«sâ N`ym\w B]n^p¶p.AknsX tbm]Sm]n^p¶p””.
“”Dw…. Wns¶ Np_n¨v H^p Nwss¹âv tN«tÃm.. ^Kn b_ªp””
ssUktf…. FÃmw SoÀ¶p H¶pNn koXnWv bp_¯v Cæn tSm«¯ns` G`¯nWv kaw. Mm³ sl^n¡pw Bln¨p tbm]n Ct¸m eqfn bnaÀ¶v bmSma¯nt`¡v tbm]n^ps¶¦n F¶v.
“” F´m AÑm.. “”
“”WnW¡v H^p AWph^\]pw Cà F¶v, AkÄ b_]p¶sSm¶pw Wo tNÄ¡p¶nà Cà Fs¶ms¡? CWn A§sW Fs´¦n`pw Mm³ tN«m””
“”Dw… sbmt¡m””
Mm³ H^p Wnfngw f^n¨p Kokn¨p F¶p tk\w b_]m³.

“”tfm³ AknsX H¶v Wns¶””
fpNant`¡v tbmkm³ Wn¡p¶ Fs¶ tI¨n bn¶n³ Wn¶v knan¨p.
Mm³ Sn^nªp tWm¡n]t¸mÄ H^p Ipk¶ fmN-vhn B]n^p¶p AkÄ C«n^p¶Sv DÅn FÃmw D*v F¶v tSm¶p¶p.. hmVm^\ Ckapw A½]pw H¶pw ko«n AXn]ns`m¶p CX_nÃ… FÃmw NmäpsNmÅn¨v WX¡pN]m\v bSnkv.. C¶v Aѳ CknsX DÅSpsNm*mkmw.AkÄ AXp¯p k¶v Fs¶ H¶v f\¸n¨p.

“”Wo skÅfXn¨n«pt*m Fs¶m^p hwl]w”” “”Dw sbm]vt¡m””
Cu bq_n¡v CsS´m H^p hfmVmWkpw S^nÃ.^mkns` tks_ H^p fpOw Ct¸m CSm Mm³ skÅfXn¨n«pt*m F¶v sXÌv sI¿m³ k¶n^n¡p¶p. F´v ssfs^¦n`pw Bks«. AÑtWmXv b_ªnà ASpSs¶ hfmVmWw. bp_¯v Wn¶v NmÀ tbmkp¶ hu*v tN«v Mm³ KW`nsâ AXp¯p tbm]n tWm¡n . AÑsâ tim*m hnän tPäv NX¶p tbmkp¶p.At¸mjm\v HmÀ¯Sv A½ fnWnªm¶v b_ªn^p¶p Aѳ fä¶mÄ fwPaqÀ tbmkpw 2BjvI Njntª k^s¯mÅq WnW¡v NmlnWv kà Bklykpw Ds*¦n tW^s¯ km§n kt¨m\w F¶v. At¸m bpÅn tbm]n CWn ^*mjv¨ hzØw hfmVmWw.
Mm³ N«n`n N]_n NnX¶p. Ft¸mtjm D_¡¯nt`¡v ko\p. D¶À\t¸mÄ hf]w 4 Bkp¶p.
skůnWv Wà Umiw CWn ASnWv Smsj ssZWnRv tXdnan N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *