സിമോണ ടീച്ചറുടെ ആദ്യ ദിവസം [Simona]

Posted by

സിമോണ ടീച്ചറുടെ ആദ്യ ദിവസം

Simona Teacherude Aadyadivasam bY Simona

 

Nm`§Ä b`Sp NX¶p tbm]n… ^mQtk«³ FWn¡v HmÀ½ fm{Sfm]n…

At¿m… S«n tbm]SÃ… B sfmS`v A§sW H^p WX¡p tbm\ sfmS`Ã.

Mm³ WP^¯nt`¡v A`vbNm`fm]n Ø`sfm¶p fm_n Fsâ H^p {c*nsâ s{X]nWnRv CWvhvXnXyq«n Zn{Pn ÌpZâhv Wp Nvamhv FXp¡p¶Snsâ emPfm]n H^p “”fnWn”” Xo¨À B]n N]_n]SnWm ko«nt`¡v tbm¡v Sos^ Np_km\v Fs¶ DÅp.

bns¶ _m\n sNm¨½ A`¦m^ fÂhy Nrgn]nt`¡v H¶v IpkXp fmän]SnWm`pw, N_p¼n bpSn] Pks×âv AWpkUn¨ AVnN ftäÀ\nän `okv (sIW AkVn) H^p Akh^fm¡n FXp¯v fm^N hpO InNnÕ]n B]SnWm`pw Np_¨p Wmam]n Mm³ ^mQtk«sW N*n«pw, BÄsX B Cu^njt¯mÀSv kNMv tSmÀ¯nWpÅnt`¡v Fsâ S`s]m¶p N]än B fpjp¯ `nwPw H¶v NpXn¨n_¡n]n«pw. …

At{S Dt±ln¨pÅq. sSän±^n¡^pSv.

^mQtk«³ Nm`sW tbXn¡m_nÃ..

Nm`³ ^mQtk«sW bnXn¡m³ H^n¡Â k¶n«v, kjn¡v N*Sn sk¨v H^p N_p¯ Nma¡qäsW]pw sNm*v GtSm ko«n blpknsW Ikn«n¡m³ N]_pw bnXn¨p tbm]n^p¶ bpÅn¡m^sW N*v,,,,,,

“”At¿m– b*m^fX§m³… CtSSm tks_m^p Nm`³…. Fs¶ bnXn¡m³ k¶Smtkm… F¶v tbXn¨v..
tN^a¯n Wn¶v tWs^ K¸mWnt`¡v fp§ns]¶pw B N`n¸v SoÀ¡m³ K¸mWn sfm¯w hpWmfn AXn¸n¨v AknXs¯ Nw¹oäv N_k¡ms^]pw blp¡sa]pw N_k¡m^psX sb¬blp¡sa]pw S«n Nasª¶pw H^p N^¡¼n Wm«n A½n\n sb®v DÄs¸sX b` sb®p§apw Nplp Nplp¡p¶Sv tNÄ¡m_p*v.

F´m]m`pw…. N¼n¡p«³ sshäns` WÃk^m] km]W¡m^psX {bmÀ°WNÄ ht¸mÀ«v ^qb¯n DÅnXt¯maw ^mQtk«sW¶ NmaNqä³ Ssâ Nmas]]pw sNm*v NXn N]_n] sb®p§apsX Np*n SÃn Spapwdn¡mWpw fp` Nl¡n k`n¨v N_¶v k`pSm¡mWpw I´n b®n kn^n]n¡mWpw bq_p NXn¨v NpXªv Np®¸ms`mjp¡n sIW bnXn¸n¡mWpw s_Zn f\n fp*¡]w B]n CknsX Hs¡ D*mkpw.

ASm\v….

CWn Fsâ Nm^yw FXp¯mÂ…..

Mm³ Ct¸mÄ CknsX WP^¯ns` ASymklyw Dj¸·m^m] NmlpNm^psX f¡Ä tSmäp hpÃn«v ko*pw ko*pw bYn¡p¶ H^p Npþ{bhn²fm] s{X]nWnRv shâ_n Zn{Pn ÌpZâhv Wp tNm¨nRv sNmXp¡p¶ H^p Xo¨_psX ^qb¯n {bSy£s¸«v Nmlp*m¡p¶p.

Nn«p¶ l¼aw H«pw S^t¡XnÃm¯SnWm`m\v S_km«n bn_¶ sb®p§Ä fq{Sw Hjn¡m³ fp«n “” tU C¸w tbmkpw”” F¶ AkØ B]m`pw dm{Sqw Dt*m F¶v AtWzgn¡m³ tbm`pw N]_n k^m¯ Cu CWvhvXnXyq«n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *