നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 1 [കുഞ്ഞൻ]

Posted by

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 1

Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 1 By കുഞ്ഞൻ

 

tim.. CWow Cu D_p¼pNXn sNm*v C^n¡\w AtÃm. ssf^v… ko«nWpÅns` skan¨¯nt`]v¡p tWm¡n e{U³ bn_pbn_p¯p. AXp¡abp_s¯ kmSn Sp_¡p¶ lÐw tN«v bSp§n bSp§n A]mÄ B C^p«nt`¡v Wo§n Wn¶p. kmSn Sp_¶v PwP bp_t¯¡v k¶p. bp_s¯ Sn®t]mXv tIÀ¶v Wn¡p¶ ssb¸n b{Sw NjpNn FXp¡pN]m]n^p¶p. C^pant`¡v BÀ¯nt]msX PwP tWm¡p¶p*m]n^p¶p. fp*pw »uhpw B\v tkgw. sbm¡nanWv Smsj fp*v C_¡n sN«n]n^n¡p¶p. C^pansâ f_kn Wn¡p¶ e{UWv FÃmw kyàfm]n^p¶p. sNmt_ Wmas¯ b^n{lfc`fm]n Nn«n] sfmS`m\v. sI«n]mÀ lnk³ At§^psX em^y. BUy em^y f^\s¸«t¸mÄ sN«n]Sm\v. k]Êms]¦n`pw NnakWv B{Piw sI_p¸Nm^nNsa B]n^p¶p. sNmt_ S¸n WXs¶¦n`pw sI«n]m^psX hzemkw W¶m]n A_n]p¶ Wm«pNmÀ hz´w sb¬Np«nNsa sN«n¨p sNmXp¡m³ S¿m_Ãm]n^p¶p. AXp¯ {btUl¯pWn¶pw sb®v Nn«nsöp fWÊn`m] sI«n]mÀ AWytUl¯p tbm]n Iq*n]Sm\v PwP. hmVWw D^p¸nXn Ss¶. sI«n]m^psX ssN]n Wn¡nsöv A_n]mfm]n^p¶n«pw sN«n. hz´w Wm«n Ssâ em^ys] bqlm³ B^pw {lfn¡nsöv A]mÄ¡_n]mfm]n^p¶p. A{S]v¡v tbXn]p*v Wm«pNmÀ¡v A]mtamXv. BUyem^y]n ^*p sb¬Np«nNÄ fÃnN]pw bß]pw. N*m N®v fªan¡p¶ sfmS`pNÄ. bs£ sI«n]m^psX hnÂd´nNsa tbXn¨v Wm«n`pÅ Np® fq¯ sI_p¸¡mÀ B^pw tWm¡pN tbm`pw CÃ. tWm¡ns]¶p sI«n]mÀ A_nªm Aksâ b\n AtSmsX So^pw. Njnª sbm¦`nWv DÕk¯nsâ CX]n H^p k^p¯³ fm¸a b߯nsâ knXÀ¶ Np*n]n H¶v Nl¡n kn«p. bmkw fm¸a… bntä Unkhw Nl¡n] ssN]pw tbm^m¯SnWv b`nl]m]n ftä ssN]pw NqsX tdm\hv B]n ^*p Nm`pw HXnªp Nmak*n]n tNän kn« Nm^yw Wm«pNmÀ¡v WtÃm\w A_n]mw. As¸m So¡«]n`pw D_p¼^n¡ptfm.. e{UWv H¶pw {blvWfÃ. Ak³ WnW¨Sv sI¿pw. sI«n]mÀ lnksâ N®ns` Sos¡mÅn. e{UsW HSp¡m³ bYn¨ b\n tWm¡p¶p*v. bs£ sI«n]mÀ sSm«n¯^w bYn¨ h-vNqan sSm«n¯^w sNm*v k¶ e{UsW F§sW HSp¡m³ bäpw. Wà AÊ H^p Pp*. Bs^]pw tbXn CÃ. ko^·mÀ¡v H^n¡Â fm{Sw f^\w F¶ In´mPSn. Wm«n`pÅ eÀSrfSnNam] hv{SoNapsX hzbvW NmfpN³. NWyNNapsX GNm´S]n A¸w kn^ hpO¯nWv HmÀ½n¡p¶ fpOw. bs£ e{U³ Bap sIä]ms\¶v Wm«ns` B¬b£w. Nm^\w sb®p§apsX Cu BÀ¯n Ss¶. CknsX]pw sI«n]mÀ lnksW ISn¨Sv B BÀ¯n Ss¶. sI«n]m^psX Np®]psX Woakpw k®kpw fXp¯t¸m PwP N*pbnXn¨ kjn. sN«nt]msâ l{Sp Bs\¦n`pw Aksâ AXnhpOw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *