അമ്മ റാണി പിന്നെ രാഘവേട്ടനും 2 [SimoNa]

Posted by

അമ്മ റാണി പിന്നെ രാഘവേട്ടനും 2

Amma Raani Pinne Rakhavettanum Part 2 bY Simona

 

 

{bn]fpÅ hpir¯p¡sa.

Cu NT fp³sbjpSn] “”M§apsX ko«ns` ^*p blp¡Ä”” F¶ NT]psX]pw “”‘A½ _m\n bns¶ ^mQtk«Wpw”” F¶ NT]psX]pw hnäptkgWpNapfm]n bm¼pNÄ C\tI^p¶ tbms` b^hvb^w Ipän bn\ªp NnX¡p¶SnWm tf b_ª ^*p NTNsa km]n¡msS CSv km]n¡mWn^p¶m …. “”””CsS´p«m CSv… F´pänW Cs¸m skXn sbm«nt¨ .. C¶v kngp B????” F¶v tf`vtbm«p tWm¡n tImUn¡* PSn Bkpw. B]SnWm U]kp sI]vSv tdmÀ AXn¨m`pw WnÀdÔnSfm]n B NTNÄ H¶v f_n¨p tWm¡n CSv km]n¡m³ C^n¡pN]mkpw WÃSv.
CÃmsS sk_psS km]n¨v A_dn NX`n Im^fm]n N`§n tbm] Fsâ A¸q¸·ms^ U]km]n Sp½n¡^pSv.
hwthiw.. hntfm\.
A½ _m\n þ bns¶ ^mQtk«Wpw þ emPw ^*v
Wn§ansS´m hzbvWw Nm\pkmt\m fWpgym. bÃp sfm¯w tSªp SoÀ¶pNm\pktÃm.

^mkns` Ss¶ ^mQtk«³ Dfn¡^n]pw WpÅn bnXn¨v km]nt`¡n« Iq*p kn^`pw SÅkn^`pw bp_s¯Xp¡msS Ssâ N^n¼ÃpNÄ Nm\n¨v A´w kn«p In^n¨p Wn¡p¶ N*v A½n\n A`m_w AXn¨p….
Giv…
bmSn Np`¨ Np®]pfm]n _m\ns]¶ fhm` tUml]psX Ip*pw Wm¡pw C¡nan]n«psNm*n^n¡p¶ Ssâ I´ns] HmÀ¯p In^n¨psNm*n^ns¡ A½n\n]psX AWkh^¯ns` A`m_w tN«v
^mQtk«³ tUkt`mN¯p Wn¶v C{µsâ Ikn«p sNm*v Smtjm«v tbm¶ {Snl¦pknsW tbms` , Wn¶ Wn`vbn fhn Np¯Xn¨v ko*pw A½n\n sb®nsâ fp¶ns`¯n.

bp*¨ntfmav-!…. ^hw bnXn¨v k¶Sm]n^p¶p.

^mQtk«³ Dfn¡^ns] bÃnWnX]n C«p A^¨v A½n\nt]mXpÅ tUgyw SoÀ¯p.

bmkw bÃv… C¡\¡nWv Ssâ f^\w Cu Smt]man]psX sh`vcv tPmav sNm*mkpw F¶v D_¸n¨v ASv fn*mSn^p¶p.

Wn§sam¶v tS¨p SoÀ¯v tbmkm³ tWm¡v fWpgym… sNm¨½ Cs¸m fn¡km_pw tbm]n¡m\pw.

tU B Du«os` sNmt¨ AknsX Nm\s¯mtÅ…. Ip½m ASntWmsXm¶pw Wn§sX Cu hzemkw FXp¡m³ Wn¡*. AsSms¡ b«\¯n bYn¨ b^ngvNm^n sbs¦m¨m… bns¶ sI`t¸m B ko«n tN_m³ bä¯nÃ… A½n\n A`vbw Ahq]t]msX NqXn B]n^p¶p ASv b_ªSv.

Nm^\w _m\nsNm¨½]psX fNÄ hntfm\s] AkÄ H^n¡Â tW^n«v N*Sm\v. sNm¨½ bnXn]mW Bt\ tfmsam^p fU]mW Bs\¶v b_]mw.

k]Êv bs¯mWvbSms]mÅp F¦ns`´m. H^p C^pb¯©n Np_kv b_]nÃ. ASv fm{Stfm.. ko«n H^p sNm¨p dWn]Wpw {Xuh_psf CXq,,, Hmt^m fp`]pw Hmt^m N^n¡nsâ k`n¸w D*v. ASv sNmÅp¶ t{dhn]À FknX¶p Nn«mWm… N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *