അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1

Posted by

അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1

Adoor Ajitha Documentary Episode 1 bY Anjali Vinodh

ho³ 1.
hf]w ^mkns` 11.00
AXqÀ sskäv tbmÀ«nt¡m tim«Â.
tim«`nWv fp¶ns` sN.bn t_mZn`qsX kmiW§Ä Wn^Wn^]m]n Wo§p¶p.
tim«`nsâ fp¶ns` bmÀ¡nwPv G^n]m]nt`¡v H^p Hmt«m_n£ k¶p Wn¡p¶p.

ho³ 2.
Ipk¶ cv–tamÀ ssX`nt`¡v Hmt«m_n£]n Wn¶v Ipk¶ Nyqs«Nv–hv C« Woa³ kn^`pNÄ DÅ C^pWn_fpÅ CXSpNmÂ. hm^n¯`¸v N\¦m ks^ D]À¶SnWm Nm`ns` skÅns¡m`phv W¶m]n Nm\mw.

ho³ 3.
_nhbvgWn Wn¶v Ft´m tImUn¨_nª tlgw sÌ]À N]_n tbmkp¶ hv{So. k]hv GNtUlw 45. Hmt^m bXn N]_pt¼mjpw BNml Wo` Wn_¯n bq¡apÅ hm^n]psX bn¶n AkapsX D^p* WnSwd§Ä Hmaw SÃp¶p. WnlÐfm] CXWmjn]n sNm`pÊnsâ Nn`p¡kpfm]n AkÄ WX¡p¶p. C_¡n ]p tg¸n sk«n] Wo`Wn_¯ns` skÂskäv »uhn AkapsX WPvWfm] bp_s¯ fqXn Wo* fpXn]nkNÄ I´n¡v fpNan ks^ knXÀ¶NnX¡p¶p. N¿n sI_ns]m^p im³Zv dmPv.

ho³ 4.
tim«`nsâ en¯n]n _qw W¼À 114 F¶v FjpSn]n^n¡p¶p. ASv tWm¡n D_¸v k^p¯n tZm_n sfsà fp«p¶p AkÄ.
tZm_nsâ t`m¡v Smjp¶p.
bmSn Sp^¶ tZmÀ. AN¯pWn¶v bp_t¯¡v tWm¡n] BÄ AkapsX tWÀ¯ Ip*pNapw Wo* fq¡pw sWän]ns` sbm«pw ASnWv fpNans` hof´ hnµq^kpw Nm\p¶p.

”AKnS…”

”AtS…”

”ANt¯¡v km….”

tZmÀ AX]p¶p.

ho³ 5.
”CSv AKnS. Aenhm^nNs]¶v sbmSphfqiw fp{UNp¯n] AXqÀ hztUlnWn]m] AKnS. AKnS]psX KmSnt]m fStfm tb^nsWm¸fpÅ kmt`m MmWnknsX b_]p¶nÃ. Nm^\w AkapsX l^o^w Nmfns¨¯p¶kÀ H^n¡`pw KmSn, fSw, kÀ®w H¶pw tWm¡mt_]nÃm]n^p¶p. AKnS F§sW Aenhm^nN]m]n… AKnS]psX km¡pNant`¡pSs¶ Wfp¡v {l²Sn^n¡mw….”

ho³ 6.
lm´fms]mjpNp¶ H^p ssNt¯mXv. tSmXnWn^pN^]n`pw ssNS¡mXpNÄ. b¨¸pWn_ª bp^]nXw. b`S^¯n`pÅ kr£`SmUnNÄ. tSm«n k`ns]m^p bm_¡Ãn fpá¨sN«n]n^n¡pN]m\v 18k]hnsâ Wn_Sm^p\yfm] AKnS.
hfob¯v Wn¶v Sp\nA`¡pN]m\v hmfmWyw SXn¨ l^o^fpÅ PoS. Sp\nskůn Np¯n¸njn]pt¼mÄ PoS]psX Ipk¶ »uhnWnX]n`qsX skap¯pSpap¼n] fp`]psX fpNa^nNpNÄ bp_t¯¡v F¯ntWm¡m³ sk¼p¶p.
”PotS¨o ¶m`pw Nãm]n W½psX {bVmWf{´ns] sNm¶Sv AtÃ…” CXSpN¿n thm¸v tS¡pN]m]n^p¶p AKnS.

”Hm…l^n]m…. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *