മാമിയുടെ ലീലകൾ 2 [RAJU]

Posted by

മാമിയുടെ ലീലകൾ 02

MAAMIYUDE LEELAKAL 2 BY RAJU | PREVIOUS

A¶s¯ Unkhw sfm¯w fmfn AklS]pÅ tbms` B]n^p¶p WX¡pt¼mjpw C^n¡pt¼mjpw FÃmw A¶v fmf³ k¶Sv 10 f\n Hs¡ B]n bSnkptbms` Ss¶ skÅfm]n^p¶p

Bim^w Njn¨v NnX¡m³ tW^w fmf³ tImUn¨p bptÃXp¡m³ tbmt]m F¶v
fmfn: H tbm]n CXªv km^n CXªv km^n WXptkUW FXp¡p¶p
fmf³: A¨m]³ CÃm^pt¶m
fmfn: D*m]n^p¶p Fs´m^p hvboXm\v A]mÄ¡v
A]mam\v Im¡v sbm¡n S¶Sv
fmf³: A]mÄ H¶pw b_ªntÃ
fmfn: CÃ F´p bän
fmf³: AÃm.. Wo Atà b_ªSv tWm«w l^n]à Fs¶ms¡
fmfn Npj¸w H¶pfnà bmkfms\¶v tSm¶p¶p

DÆm…. A]mapsX b\n bnXn¨p F¶v tSm¶p¶p
tks_ H^p¯¶v NnX¶p sNmXp¯n«v H¶pw A_n]m¯ tbms` sN«nt]msâ H¸w NnX¡p¶p
fmf³: Mm³ A¨m]sW N*m^p¶p A]mÄ b_ªp Npt_ bpÃv D*m]n^p¶p MmWm sbm¡n sNmXp¯Sv F¶v Wmsa]pw bpÃv sI¯p¶p*v A]mav HSp¡n CXpw Wo tbm]n FXp¯n«p k¶m fSn
fmfn: Wn§Ä FknsX tbmNp¶p ^*v tbÀ¡pw NqXn tbmNmw
fmf³: Mm³ A¨m]sâ tI«sâ ko«n _º_nWv kafnXm³ tbmNpw C¶pw AknsX B]n^p¶p Wmsa]pw NpXn tbmtN*n k^pw
k^ps¶¦n C¶p k¶Sv tbms` k¶m fSns]¶m At§^p b_ªSv
fmfn: bpÃv SoÀ¶m tbmNmw
fmfn AknsX sk]nän«v Znfmâv Nm\n¨p

£o\w sNm*m]n^n¡pw ^*p tb^pw sb«¶v D_§n Mm³ A¶s¯ AWpekw fWÊn N*v H^p km\fXn¨p F´m hpOw CSnWv fp¼v C{S]pw hpOw H^n¡`pw Nn«n]n«nÃm Fs¶m^p tSm¶Â
AXp¯ Unkhw fmf³ tKm`n Hs¡ Njnªv C¶s` b_ª tbms` A¨m]sâ tI«sâ ko«nt`¡v tbm]n
H^p fq¶v f\n B]t¸mÄ fmfn bpÃv FXp¡m³ S¿m_m]n
C¶pw C¶s`s¯ tbms` H^p§n B\v tbm¡v
blpknWv skÅw sNmXp¡m³ Ft¶mXv b_ªn«v bp_¯n_§n kna kjn A¨m]sâ bp^]nX¯nt`¡v WX¡p¶p
C¶s¯ tbm¡v N*m`_n]mw Ft´m C^«n {bSo£n¨m\v tbmNp¶Sv F¶v
MmWpw blpknWv NmXnskÅw sNmXp¯v Mm³ AkntX¡v HmXn

AknsX fmfn F¯n]Spw tI«³ fmfns] sN«n bnXn¨p fmfn H^p AW¡kpw CÃmsS Wn¡p¶p tI«³ fmfns] sN«n bnXn¨p Njp¯n`pw NmSn`pw Nknan`pw Ip*n`pw Hs¡ D½ k¡mWpw W¡n hpOn¸n¡mWpw SpX§n fmfn tI«sW sN«n¸nXn¨p tI«³ fmfn]psX fp`NÄ DX¡m³ SpX§n fmfn tI«sW C_p¡n bnXn¨p

tI«³ ^*v sfm`]pw sbmt_m« fmkv Npj¡p¶ tbms` sM¡n k^nªp tI«³ B Wn¸n Ss¶ fmfn]psX I´n]pw sM¡n bnjn]pN]m\v fmfn tI«sW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *