ഒരു കുടുംബ കലഹം 3 [ശ്രീദേവി]

Posted by

ഒരു കുടുംബ കലഹം 3

Oru Kudumba Kalaham 3 bY ശ്രീദേവി | PREVIOUS

Mm³ fpäs¯¯n knan¨p
“”^mKn””
fpNan Wn¶pw Bt^m bXnNan_§n k^p¶ lÐw tN«p. bpSns]m^p Nhkp N^ fp*pw Wà ssZ sI]vSp N_p¸n¨ fpXn]pw shânsâ f\kpfm]n fmVtk«³ kmSn Sp_¶p {bSy£sb«p . At¸mÄ H^p§n Wn¡pN]m\v , FWn¡v In^n k¶p . Mm³ fmVtk«sW tWm¡n bp©n^n¨p . sI_p bp©n^nt]msX kmSn Sp_¶ fmVtk«³ Fs¶ N*v A´w kn«p Wn¡pN]m\v . hm^n]pXp¯v Fs¶ fmVtk«³ CSpks^ N*nÃm]n^p¶p . Fs¶ fpjpkWm]n AXn fpS fpXn ks^ skÅfn_¡n sNm*v fmVtk«³ tWm¡nsNm*n^n¡pN]m]n^p¶p . {bSo£n¨n^ps¶¦n`pw H^m\v fp¶n Wn¶v Ss¶ tWm¡n skÅfn_¡p¶Sp N*t¸mÄ FWn¡v Wm\w k¶p . tWm«w Fsâ hm^n]v¡nX]n`qsX Nm\p¶ CXp¸ns`¯n. him]¯nsWt¶m\w Nnj¡p Wns¶m^p Nmäv koln Fsâ hm^ns]m¶`vbw BXn¡an¨v fmVtk«Wv fpjpkWm]pw Nm\p¶ ^oSn]n Wn¶p. fmVtk«³ Ns®Xp¡msS tWm¡pN]m\v . Mm³ hm^n]¸w AW¡n B {bUÀlW¯nWv ewPw k^p¯n . sbs«¶v D\À¶ tbms` fmVtk«³ tWm«w fmän Fs¶ tWm¡n b_ªp
“” ANt¯¡v k^q tfmsa “”
“”Mm³ H^p bphvSNw ^mKnt]mXv b_ªn^p¶p fmVtk« , ASv Nn«n]m ..””
“” ASv fpNan`p*v tfmsa . tfmÄ N]_nFXpt¯maq , N¿n C¯n^n Ian]p*v “”
fpNans` Wn`]n Wn¶pw shâpw bqln k¶ BapsX N¿n Ian , FWn¡v In^n k¶p . Mm³ In^n¨p sNm*v ANt¯¡v NX¡mWm]n kmSn`nt`¡v WX¶p . fmVtk«³ kmSn¡ Ss¶ Fs¶ huµ^yw Duän NpXn¨p sNm*v Wn¡pN]m\v . Mm³ AXps¯¯n]n«pw A§sW Ss¶ . Mm³ AXp¯p Wn¶v tImUn¨p
“” fmVtk« C¶v tNäntà “”
fmVtk«sWm¶v sM«n , “”F´m tfmsa b_ªSv “”
“”Aà kmSn¸Xn]n Ss¶ Wn¶ms`§sW]m Mm³ ko«n N]_pN F¶v””
“”i i km km , Mm³ N^pSn ….”” F¶v b_ªpsNm*v kmSn¸Xn]n Np_¨v I^nªv Wn¶v H^p kanª In^n]pw bmhv B¡n . FWn¡v NX¡mWpÅ Ø`w S^mSn^n¡m³ ASnWnX]n`pw {btSyNw {l²n¨n^p¶psk¶p tSmWp¶p . Mm³ bp_w Sn^nªv koXnWNt¯¡v N]_m³ SpX§n . Fsâ bn³emPw fmVtk«sâ fp³emPs¯ D^¨p sNm*v Mm³ bXn]nt`¡p N]_n. Ajn¨n« fpXn fmVtk«sâ tUi¯v SjpNn . bXn NX¡tk fmVtk«sâ hzÀ\ fm`]n NpXp§n] Fsâ fpXn bSps¡ fm`]n Wn¶p knXpkn¨v sNmSn sk¡pt¼mÄ Mm³ tImUn¨p ,
“” bns¶´m N^pSns].. “”
Fsâ Cu hmfneyw Ss¶ fmVtk«Wn knNm^fp*m¡n Fs¶Wn¡_n]mfm]n^p¶p .
“”ASv bns¶ .. C{S]pw hpµ^n]m] tfmÄ …””
fpjpk³ tNÄ¡m³ Mm³ Wn¶nà N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *