പുതിയ അയൽക്കാർ 4

Posted by

പുതിയ അയൽക്കാർ 4

Puthiya Ayalkkar Part 4 bY ശ്രീരാജ് Previous Parts

H^p em^y]psX]pw eÀ¯mknsâ]pw BUy ^m{Sn tbms` B]n^p¶p kntWmUv bmÀkSn b^n\]w WX¶Sp. bs£ H¶Ã kntWmUv fq¶p Sk\]pw bmÀkSn ^*p Sk\]pw S§apsX ^Sn fqÀ¨ N*p. kntWmUnsâ t^mfw Wn_ª l^o^s¯ sN«n bnXn¨p D_¡¯n kjpSn ko\ bmÀkSn N®v Sp_¶Sp kas^ tW^w Njnªp B]n^p¶p. bSns] N®v fnjn¨ bmÀkSn N*Sv Ssâ AXp¯p NnX¶p fpO¯nt`¡p Ss¶ H^p NÅ In^nt]msX tWm¡p¶ kntWmUnsW B\v. kntWmUv bmÀkSn]psX IpN¸v Ip*pNan bSns] D½ k¨p. bmÀkSn H^p NÅ In^nt]msX kntWmUv SWn¡v S¶ IqXpw hpOkpw, kntWmUnsâ Gj^ C©p SXn¨ Np´w Spa¨p N]än Ssâ hzÀP¯nWpÅnt`¡p Hjp¡n] bm`nsâ IqXpw, Ct¸mapw SWn¡p co sI¿p¶ B kjp kjp¸pw HmÀ¯p FXp¯p.
bs£ In^n fm]pw fp³tb bmÀkSn NnX¡]n Wn¶pw ImXn Fjpt¶äp D_s¡ tbXn¨p sNm*v b_ªp : ^fy……… hf]w.. hf]w F´m]n……
kntWmUv NnX¶p sNm*v Ss¶ NqÄ B]n b_ªp : At© fp¡mÂ…..
bmÀkSn ImXn NnX¡]n Wn¶pw Fjpt¶Â¡m³ SpX§n]t¸mÄ kntWmUv bmÀkSn]psX ^*p ssNNan`pw bnXn¨p Ssâ l^o^¯nt`¡p k`n¨p C«p AfÀ¯n sN«n bnXn¨p b_ªp : tbXn¡*, 7 f\n ks^ hf]w D*v……
kntWmUnsâ bnXn]n Wn¶pw NpS_n fm_n bmÀkSn D_s¡ tImUn¨p : F´p Fjp f\n, A©p f\n¡v ^fy..
kntWmUv : Fsâ tI¨n, Mm³ DÅt¸mÄ F´nWm tbXn¡p¶Sp, ASp Mm³ Zo sI]vSn«p*v,,, tI¨n Ct¸mÄ hnän timhvbnä`n B\v, »Zv– sNmXp¡m³ k¶n^n¡pN B\v. Gjp f\n Bkpt¼mtj¡pw Sn^n¨p F¯pw. C§sW B\v _foW¯ s^fy]psX AXp¯p b_ªn^n¡p¶Sp. ASpw tbm^mªp _foW¯ tI¨n]psX ko«n Ss¶ D*v ^fy¡p Sp\ B]n«v..
CSp tN«t¸mÄ B\v bmÀkSn¡p lzmhw ko\Sv.. kntWmUv ko*pw bmÀkSns] sN«n bnXn¨p, bmÀkSn]psX fm§m fp`NÄ kntWmUnsâ sW©n sM^nªp AfÀ¶p. kntWmUv b_ªp : C¶v fpS tI¨n FtâSv B\v…
bmÀkSn ssb¦nan tNÄ¡m³ DÅ fqZn B]n^p¶nÃ, ko*pw kntWmUnsâ ssNNapsX bnXn knXn]n¨p Fjpt¶äp.. kntWmUv dmSv–_qo Iq*n Nm\n¨p b_ªp : {cgv B]n k^q….
bmÀkSn dmSv–_qfn N]_n] kjn kntWmUv _foWs] knan¨p b_ªp : M§Ä, B^ f\n¡q_n AknsX F¯po.
_foW D_s¡ b_]p¶Sv kntWmUv sN«p “”A½ C_§n AknXp¶p””.
bSns] hz^¯n _foW tImUn¨p : F´m]n Nm^y§Ä?..
kntWmUv : ½vfv, sbman¨p…. AknsX k¶p b_]mw..
_foW : tkPw km…..
A½]psX fpOs¯ £o\w s^fy {l²n¨p, bs£ ]msSm^p sZu«pw tSm¶n]nÃ, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *