മന്ത്രവാദം [Master]

Posted by

മന്ത്രവാദം [Master]

MANTHRAVAADAM BY MASTER

NpXn`nsâ fp³bn`qsX tNlk³ S`§pw kn`§pw WX¶p. Nps_ tW^fm]n^p¶p A]mÄ CSv SpX§n]n«v. AhzØSt]msX]pÅ A]mapsX WX¯]pw tWm¡n H¶pw fn*msS k^m´]ns` Im\Nw sfjpNn] S_]n IXªn^n¡p¶p*m]n^p¶p A]mapsX em^y Io^pkpw fNÄ tUkpkpw. hÔy Njnªn^p¶ C^pÄ b^¶p SpX§n]n^p¶ B tW^¯v fp³bns` fp_n]n N¯n¨pk¨n^p¶ fs®® kna¡n Wn¶pfpÅ {bNmlw Nps_s]ms¡ k^m´]nt`¡pw kymbn¨n^p¶p.

“”Aѳ C§sW {bm´v bnXn¨Sv tbms` F´nWm WX¡p¶Sv? sNmt_ tW^fm]tÃm? B H^p sI_p¡³ fm{Stf HtÅm Cu t`mN¯v?’

AÑsâ BVnbnXn¨Sv tbms`]pÅ WX¯ N*p fXp¯ fNÄ tUkp AkhmWw Ssâ fU^hw Wn_ªp Spap¼p¶ Ipk¶p SpXp¯ AV^w t`lw skan]nt`¡v SÅn, koÀ¯ fpOt¯msX tImUn¨p. tNlk³ ASv tN«v WX¯ Sm¡m`nNfm]n WnÀ¯n Aksa H¶v tWm¡n]SÃmsS f_pbXn b_ªnÃ. bs£ A_n]msS sb®nsâ tUit¯¡v UrãnNÄ ko\t¸mÄ A]mÄ¡v ko*pw BVn N]_n. AtSmsX WX¯]psX tkPS NqXpN]pw sI]vSp.

“”Wn§an§sW sk^pNnsWt¸ms` WX¡msS H¶X§v– fWpgym..Wfp¡v tks_ N`ym\w Bt`mIn¡msf¶v..t¿mXn AkÄ¡v {bm]w H^pbmX§v– B]nÃtÃm..Cu In§¯n bs¯m¼Sv k]Êtà BNs¯mÅq..’ em^y Io^p fXpt¸msX, Npäs¸Xp¯p¶ f«n b_]p¶Sv tN« tNlk³ WX¯ WnÀ¯n Aksa ^q£fm]n H¶v tWm¡n.

“”FXn S´]v¡v bn_¡m¯ksa..tNmt\m¯ns` kÀ¯mWw bt_^pSv..CSn¸w F{Smfs¯ N`ym\fmXn Hjnªp tbmNp¶Sv. Wnsâ kÀ¯mWw tN«m tSm¶pktÃm CSnWp fp³bv C§sW WX¶nt« Csöv? tU*v MmsWm^p Ikn«p k¨p S¶m`p*tÃm..’ A]mÄ bÃpNÄ sM^n¨v A{S]pw b_ªn«v ko*pw WX¯ SpXÀ¶p.

AÑWpw A½]pw S½n N`l D*mNmWnX]p*v F¶v fWhn`m¡n] tUkp sfsà Fjpt¶äv Ssâ knXÀ¶p knNhn¨ fpjp¯ I´nNÄ Ca¡n DÅnt`¡v tbm]n. tUgyw tN_n]m AÑsâ km]n Wn¶pw knNXh^hzSn]psX {bkmifm]n^n¡pw D*mNpN F¶kÄ¡_n]mw. Sm³ AknsX¯s¶ C^p¶m AÑsâ sS_nknan¡v QWw Np_]pw; ASv bmXnÃ; AkÄ fWÊn b_ªp. WX¡pt¼mÄ SXn¨p sNmjp¯ SpXNapw I´nNapw S½n D^hp¶Sv Aksa AhzØ]m¡p¶p*m]n^p¶p. DÅn N]_n] tUkp fp³bns` fp_n]n AkapsX sNmjp¯ l^o^w sIä]n Im^n C^p¶psNm*v kn^nª I´nNÄ S_]n k¨p.

“”F¶m¸ns¶ Wn§av bmSn^m{Sn ks^ C§sW WXt¶m..AÃbns¶..tbm]k^v tbm]n..ASnWp Ct§^v {bm´pbnXn¨v tS^m¸m^m WX¶n«v Nm^yw Ht*m¶p tImUn¨¸w Fsâ SÅ]v¡pw S´]v¡pw knan¡p¶p..sk_psS]mt\m Wn§av sNm\w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *