തിരുമംഗലം തറവാട്

Posted by

തിരുമംഗലം തറവാട്

Thirumangalam Tharavaadu bY Babu Mon

CSv H^p CWvhhv_v NT]m\v Mm³ Fsâ S_km«n tbm]t¸mÄ D*m] hwek§sa Ahv–bhvSw B¡n Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv

Fsâ NT B\v. Fsâ tb^v AentgNv Nrgv\ ko«n Aen F¶v– knan¡pw Smfhw dmwPq^n B\v ¹hv Xp Njnªp C^n¡p¶p. CWn Fsâ NpXpwd¯nt`Nv k^mw . Aѳ CknsX H^p ss{bkäv N¼Wn]n fmtWK^m\v tb^v tfmi³Umhv. A½ DfmtUkn CknsX H^p Zm³hv h-vNqan Xo¨À B\v bns¶ CknsX DÅSv Fsâ AWn]¯n AWp F¶ A^pÔSn tUkn CknsX b¯n bYn¡p¶p. Mm³ ¹hv Xp Njnªp C^n¡p¶ Nm^yw tW^s¯ b_ªn^p¶tÃm A§sW Mm³ F³{X³hv tNm¨n§nWv tbm]n AknsX sk¨m\v Mm³ Af`nsW Mm³ b^nI]s¸Xp¶Sv dm¡n]pÅkÀ Wà bXn¸nÌpw AWyhwØmWNmÀ B]Spw sNm*v M§Ä Wà Sn¡v {c*v–hv MmWpw AkWpw S½n hwhm^n¡m¯ kng]§Ä H¶pw Ss¶ D*m]n^p¶nà shN-vhv, hnWnf, hvtbmÀXvhv A§sW F´pw. M§Ä b^hvb^w hwhm^n¨pw ¢mhv ^ut sI]v–Sv hnWnf¡pw fäpw B]n N_§n WX¶p . A§sW C^n¡pt¼mÄ B\v Ak³ kos¡³Zv ko«n tbm] Unkhw Aksâ `mbvtXmbv AknsX C^n¡p¶Sv N*Sv sk_ptS tWmNmw F¶v knIm^n¨v FXp¯v Fs´¦n`pw hnWnf Ds*¦n Nm\mw F¶v sk¨v tWm¡n]t¸mÄ W_¨pw cmfn`n tcmt«m B\v NpXpwds¯ Np_n¨v b_ªn^p¶p F¦n`pw Aks^ H¶pw N*n^p¶nà Aksâ A½ {loN` Zntkmjvhv sI]vSSv B]n^p¶p bs£ AknXs¯ h¼¶sâ HätfmÄ, B]Sv sNm*v AkWv H^p dp²nfp«v D*m]n^p¶nà AkWv A{S Sm`vb^yfpÅ kng]w AÃm¯Sv sNm*v M§Ä NpXpwds¯ Np_n¨v hwhm^n¨n^p¶nÃ. Aksâ A½]psX tcmt«mhv B\v ASnNkkpw b`sbmhn DÅ Wn_s] tcmt«mNÄ FÃmWpw DXQM sk¨m\v FXp¯n^n¡p¶Sv F´m ¢m^nän. Mm³ Bt`mIn¨p F´v huµ^yw DÅ hv{So B\v Wà Wn_w Wà fpäXv DÅ fpXn F¶m ASnNw C_¡w CÃ. ssNNan WOw kaÀ¯n Wà tbms` skfp` sI]vSv tbmangv sI]v–Sn^n¡p¶p. Bav Wà dyq«n N³hvssä³_v B\v F¶v fWÊn`m]n.fmN-vhnfw 38 k]Êv bs£ Wà H¯sbm¡w Wà kn^nªfmÀ H^p 36 {dm]pw 95 bmâohv B\v GNsSg sshhv F¶v FWn¡v fWÊn`m]n . F¶n«pw F´nWm\v– AkÀ Zntkmjvhv B]Sv F¶v FWnNv tSm¶n Aksâ A½]psX tcmt«mhv tWm¡n]n^n¡pt¼mÄ FWn¡v fWhn`m]n Fsâ A*n sNm`¨p sNm*n^n¡p¶p. Aksâ A½s] tWm¡n Fsâ FÃm Nt{*mav tbm]n CWn km\w AXn¡msS ^£ Cà Mm³ Aksâ A½s] HmÀ¯v kn«p sdZn BsN lp¢w sS_n¨p. bns¶ FWnNv k`n] NpätdmVw tSm¶n Mm³ Fsâ Nq«pNm^sâ A½s] C§sW Dbt]mPn¨SnÂ. A§sW C^n¡pt¼mÄ B\v FWnNv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *