കലാലയത്തിലെ കൂത്തിച്ചികൾ 1

Posted by

കലാലയത്തിലെ കൂത്തിച്ചികൾ ഭാഗം 1

Kalalayathile Koothichikal Part 1 bY കുഞ്ഞൻ (Kunjan)

NmftUkSfmÀ F¶ Fsâ BUyNT]v¡p Wn§Ä S¶ {btImUW¯nWp Wµn t^OsbXp¯nsNm*v Mm³ bpSn] NT SpX§p¶p.. bns¶ H^pbmXv NãvXsb«pw dp²nfp«n]pfm\v Hmt^m NT]pw Wn§an M§sa tbm`pÅ Fjp¯pNmÀ F¯n¡p¶Sv.. ASnWp S¡ ^oSn]n`pÅ {bSnN^\w b`t¸mjpw Cu sshän Wn¶v `en¡p¶nÃ.. kas^ Np_¨v ss`Nv–hpw Nwsfâvhpw B\v Nn«p¶Sv.. Wn§apsX {bSnN^\§Ä M§Ä¡v {btImUWw WÂNp¶k]m\v.. ASpsNm*v Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§Ä WnÀdÔfm]pw t^Os¸Xp¯\w.. ASv WÃtSm Io¯t]m B]nt¡ms«..

{bfoa Xo¨_nsâ t]mWn]psX hzmUv AkWp Wt¶ CãvXsb«p…. Ak³ Xo¨_nsâ bq_n Wm¡v sNm*v NknS FjpSn.. Nmfw S`]v¡p bnXn¨ B fUm`h S_]n NnX¶p bpaªp… AkapsX l^o^¯nsâ Hmt^m A\pkn`pw Nmfw N¯n Kz`n¡pN]m]n^p¶p… Xo¨s_ knIm^n¨v sNmt_ km\skÅw Naªn«ps*¦n`pw dm`pknWv ATkm dm`p hUmlnk¯nWp Aksâ N®pNsa knlzhn¡m³ bäp¶nÃ.. Aksâ Xo¨À b^nbqÀ\WPvW]m]n Aksâ Cã¯nWv AWph^n¨p NnX¶p S^p¶p… Ak³ Xo¨_psX t]mWns] BhzUn¡pN]m]n^p¶p… Aksâ Wm¡nsâ Sma¯nWWph^n¨v Xo¨_psX A^NÄ Sma¯n CaNn… B HSp§n kn^nª ftWmi^fm] A^s¡«n AkapsX A^ªm\w SpÅn Nan¨p sNm*n^p¶p… Nmfw.. Nmfw.. Hmt^m Wnlzmh¯n`pw Nmfw fm{Sfm]n^p¶p.. Hmt^m Wnfngkpw AkÄ… B fmUN_m\n BhzUn¡pN]m]n^p¶p..
“”Xo¨t_.. Mm³ Nant¨ms«””…””Fs¶ bYn¸n¡ptkm Xo¨t_…”” lÐw Smjv¯n Ak³ tImUn¨p.. Xo¨À H¶pw b_ªnÃ.. H^p fp^Ĩ fm{Stf B sSm*]n Wn¶pw k¶pÅq… Ak³ B SXn¨ SpXNÄ W¶m]n AN¯n sbm¡n bnXn¨p.. Npän t^mfw Wn_ª B ftWmi^ ^SnSpa]psX Smsj Ipk¶ NqSn¯pa.. Ak³ fSnf_¶p B SpaNan fm_n fm_n Wm¡n«v Np¯n.. Nj¸v fq¯ B skXn¡man AkapsX fp`NÄ sM¡n bnjnªp.. Ak³ bSps¡ Xo¨_psX WPvWtfWn]nt`¡p bXÀ¶p N]_n… Hmt^mt^m emP¯pw Aksâ Ip*pNapw Wm¡pw Cjªp.. kXnskm¯ k]_ns` sbm¡nÄNpjn]n Aksâ Wm¡v DX¡n..B Npjn]n Ak³ Wm¡n«v Ca¡n.. Xo¨_psX km]n Wn¶pw Fs´ms¡t]m lÐ§Ä bp_s¸«p.. Aksâ Ip*pNÄ k`n] fp`Nant`¡v Cjªp Wo§n.. skap¯ b¸m] tbm`s¯ B fp`Nan sI_n] N_p¯ k«w.. ASn SXn¨p D^p*p Wn`vNp¶ sM«pNsa N*t¸mÄ A_n]msS Aksâ Wm¡v bp_t¯¡p Wo*p.. ASv B fp`sM«pNsa Djnªp. Xo¨_psX fp`sM«pNÄ NqXpS D\À¶psNm*n^p¶p… WPvWtfWns] Hmt^m t^mfNqb§apw Fjpt¶äp Wn¡pN]m]n^p¶p.. dm`pknWv hwl]fm]n^p¶p.. Cu fmUN_m\ns] SrbvSns¸Xp¯m³ Fs¶ tbms` N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *