എൻ്റെ റിയമോൾ

Posted by

എൻ്റെ റിയമോൾ

ENTE RIYAMOL BY JAGANATHAN

Fsâ tb^v fnTp³ . 24 k]Êv D*v.hmfmWyw sbm¡kpw Wn_kpw D*v. cnäv tdmZn B\v FWn¡v. MmWnknsX b_]m³ tbmNp¶Sv {bSo£n¡msS Fsâ KoknS¯n ks¶¯n] Fsâ kh´s¯ Np_n¨m\v. Fsâ _n]. Zn{Pn]n Fsâ KqWn]À B]n^p¶p AkÄ. M§Ä Wà {c*vhv B]n^p¶p. bns¶ bns¶ ASv {b\]fm]n fm_n]t¸mÄ AktamXv Mm³ b_ªp. AkÄ¡pw Ft¶mXv Cãfm]n^p¶p. M§apsX {b\]w SpX§n] WmapNan Mm³ eqfn]n H¶pw AÃm]n^p¶p. Mm³ A§sW sb¬Np«nNtamXv AVnNw N¼Wn AXn¡p¶ Nq«¯n`Ã. H^p¯ns] ka¡m³ H¶pw Mm³ CSpks^ {lfn¨n«nÃ. A§Ws¯ FWn¡v Fsâ _n]ms] Nn«n.

_n]ms] bän b_]pN]ms\¦n skap¯p Bkly¯nWp SXn DÅ H^p WmX³ `p¡v B\v. Mm³ t{bfn¡p¶ Nm`¯p 32 sshhv fp` B\v AkÄNv . bns¶ M§apsX {b\]w SpX§n H^p BjvI]v¡pÅn Mm³ Aksa NnÊv sI]vSp AkÄ Fs¶]pw. bns¶ bns¶ AkapsX fp`]pw Hs¡ bnXnNpfm]n^p¶p. AkÄNv Mm³ sSmXpt¼mÄ BsN H^p kn_] tbms` B\v. fSn fSn Fs¶ms¡ b_]pw. A§sW M§Ä ASymklyw In` N`m b^nbmXnNtamsX fpt¶m«p tbm]n. AktamXv Imäv sI¿p¶SnWnsX B\v FWn¡v fWÊn`m]Sv AkÄNv shN-vhnsW bän H¶pw A_n]nÃm]n^p¶p F¶v. b`t¸mjpw `nbv NnÊv sI¿m³ Fs¶ AWpkVn¡nÃm]n^p¶p. Nm^\w AkÄ N^pSn]Sv `nbv NnÊv sI]vSmt`m H^pfn¨v NnX¶mt`m B\v Np«nNÄ D*mkpN F¶m\v. Mm³ CS_nªt¸mÄ Nps_ In^n¨p. bns¶ AkapsX {c*vhv B^pw H¶pw b_]m_ns` F¶v tImUn¨p. Aks^ms¡ C§Ws¯ Nm^yw b_]pt¼m Aksa Nq«_nà F¶v b_ªp. A§sW Fsâ sb®nWv Mm³ shN-vhv sâ BUy bmX§Ä b_ªp sNmXp¯p. Np® km]n`m¡\w ,Fs¶ms¡ b_ªt¸mÄ AkÄ b_ªp At] Mm³ sI¿nà Fs¶ms¡.bns¶ AkapsX bq_n Fsâ Np«³ tbm]n«v AkapsX kn^ tbm`pw tN_nöpw.. CsSms¡ BUy Nm`§an b_ªSm\v t«m. Fsâ _n]ms] M³ sl^n¡pw fmän FXp¯p . Fsâ Np® bnXn¸n¡`pw.. AkapsX fp` I¸mWpw fm{Stf tW^n«p bän]n«pÅq F¦n`pw M§Ä tcm\n FÃmw sI¿pfm]n^p¶p. Zn{Pn Njnªp. Ct¸mÄ AkÄ skmZmtcm\n kÀ¡v sI]p¶p. Mm³ N®qÀ H^p N¼Wn]n kÀ¡v sI]p¶p. M§Ä¡v CSpks^ Nan]v¡m³ H^p Akh^w Nn«n]n«nÃ. Mm³ b`t¸mjpw AkapsX tbXn Nm^\w tcmjvhv sI¿m_nÃ.
H^p Unkhw AkÄ¡v N¼Wn ss{XWnwPnsâ emPfm]n sNm¨n ks^ tbmtN*n k¶p. H^p BjvI B]n^p¶p s{X]nWnRv. FWn¡v kÀ¡v DÅSpsNm*v Mm³ tbm]nÃ. fm{Sfà AkapsX NqsX tKm]n³ sI]vS 2 Nq«pNm^nNapw D*m]n^p¶p. ASn H¶v fim Nj¸n Bs\¶v Aksa N*mt` A_n]mw. AkÄNv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *