എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 3 [ ശ്രീജി ]

Posted by

എൻ്റെ ഭാരതിചേച്ചി 3 [ ശ്രീജി ]

ENTE BHARATHY CHECHY 3 BY SREEJI | PREVIOUS PART

A-t¶ Unk-hw ^m-kn-s` em-^-Sn-tI-¨n-]m-\v t^-s¯ F\o-ä-Sv. Nm^-\w ^m-{Sn-]n-s` N-an-]p-sX im-¸n]pw D³-tf-gkpw S-s¶ Nm-^-\w…
em-^-Sn-tI-¨n: n-tg F-\o-än-tÃ… C-¶v M§-sa -½p-sX B k-¿m-sS Nn-X-¡p-¶ A-½m-]n-s] H-¶v tbm-]n Nm-\-\w….. o k-^p-t¶m…… Mmpw A-½-]pw sbm-Nm-m b-^n-bm-Xn…… A½-¡v ssk-Uy-s^w Nm-\-\-sf-¶v b-_ªp.
n-g: Mm-nà n§-av tbm-]m-f-Sn… N-jn-ª B-jv-¨ Mm³ tbm-]n N-*-Sm.. Cs¸m sNmj-¸-sfm-¶p-fnÃ.. bn-s¶ o-]ns¸m k-¶-S-tÃ.. tbm-]o Nm-\p¶-Sv Ã-Sm… A-s¸m B-Un k-^p-¶n-tÃ…
emS^n: CÃ Ak-s BÀ¡pw A-_n-]nÃ…
n-g: F-¶m o sI¡-s sNm*p-sbm-]v-t¡m… A-kpw Bt^w N-*n-«nÃ-tÃm…. F-n-¡m-t\.. Np_-¨v b-\n-]p-*v A-Sn-n-sX Ak-s tm-¡m³ b-äo-¶v k-^nÃv.
em-S-^n: B l-^n…..
n-g f–Ên B-t`m-In-¨p….. As¸m C-¶v B-^pw D-*m-knÃ. B-Un-s] H-¶v k-a-¨m sI-`s¸m H-^p N-an H¯m-t`m….B tm-¡mw… F-s´m-s¡ B-]m`pw sb-®n-sâ l-^o-^-¯n ko-jm-¯v B-\p-§-anÃ-tÃm….. k-^p-¶n-X-¯pk-¨v Nm-\mw…..
At¸m-ta-¡pw em-^-Sn-tI-In Np-an-N-jn-ªv H-^p N-¸v Im-]]pw F-Xp-¯v f-N-an-t`-¡v tbm-Np¶-Sv n-g N-*p….ng-¡v fp-N-an-t`-¡v tbm-N-\-sf-¶p-*m-]n-^p-¶p…..
Aà tbm-N-*… b-s¿ Sn-¶m sI-`s¸m Ak-sâ b-]pw Sn-¶mw…. F-¶v f–Ên HmÀ-¯v n-g fp-ä-f-Xn-¡m³ tbm-]n…
em-^-Sn-tI-In : Xm B-Un…. F-\o-s¡-Xm…. f-Sn o D-_-§n-]-Sv….. F-sâ D_-¡w N-a-ªn-«v o NnX-¶v D-_-§p-t¶m….
B-Un: im.. tI-¨o… PpZv-tfmÀ-\n-Pv…..im-]v C-¶v AXn-sbm-an B-]n-«p-*-tÃm… F-t§m-«m H-^p ]m-{S..

C-¶v M§-sa k-¿m-sS Nn-X-¡p-¶ A-½m-]n-s] H-¶v tbm-]n Nm-\-\w. ASm….. F-t´….
FÃm^pw tbm-Np-¶pt*m?.
As¸m Mm³ k-^-t\m…. Mm-n-kn-sX Xo-kowN-*v C-^n¡mw AS-tà tI-¨o ÃSv.
sNm-j-¸-fnÃ, Mm-pw sI-¡-pw A-½-]pw fm{tS tbm-N-s\m-Åq… n-g Ck-sX D-*m-Npw.
Bt\m A-s¸m sNm-j-¸-fnÃ… Mm³ b-_-ªp.
B bn-s¶ C-n o Nn-X-¡-* F-\o-äv Np-an-¡m³ tm-¡v A-tÃ-`v
C-¶`-s¯ N-an n-g A-_n]pw
C-Öm-Sn f-\-f-Xn-¨m A-kÄ-¡v A-_n]mw
tI-¨n H-¶v Np-\p-§n-In-^n-t¨m-*v b-_ªp.
AÃ tI¨o Cu n-tg-¨nsX sN-t«ym³ F-¶m Sn-^n-¨v k-^-t\…
A-Xp-¯ kÀ-gw k-^pw-¶m b-_-tª….
F-t´….
AÃ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *