ഡോഗ്ഗി [അശ്വതി അച്ചു]

Posted by

ഡോഗ്ഗി [അശ്വതി അച്ചു]

DOGGGY BY ASWATHY ACHU

BUy NT]m\v. fn¶nt¨¡t\…
Fsâ ]TmÀ° tb^v Mm³ b_]p¶nà F¶m`pw Wn§Ä Fs¶ AlzSn F¶v knant¨maq. AlzSn A¨p. ASm\tÃm Cs¸m {X³Zv.

Cu NT bqÀ\fm]pw Fsâ cmâhn]m\v. Cu sshäns` km]W¡m^n B]SpsNm*pw Cu NT FjpSp¶Sv sNm*pw Mm³ WÃ Nj¸n Bs\s¶m¶pw N^pStÃ.
Mm³ H^p bmkw Np«n]m\v. F¶m`pw Fsâ cmâhnNÄ C§sW]m\v. ASv In`Às¡m¶pw Uins¨¶p k^nÃ. ASpsNm*p BUytf b_]s« Cu NT MmWpw ‘Kn½n’ F¶ Fsâ kaÀ¯pWm]]pw S½n`pÅ shN-vhv B\v. Uin¡m¯kÀ ¹ohv sÌbv dmNv.
Fsâ bSntWjmw bn_¶manWm\v b¸m FWn¡v AksW h½mWn¡p¶Sv. Ct¸mÄ Wà N^p¯Wm] H^p k¼³ Wm]]m]n Ak³ fm_n]n^n¡p¶p. B^v N*m`pw H¶v tbXn¡pw. Mm³ tNmtaKv kn«p k¶m`pX³ Ak³ Ft¶mXv H«nt¨À¶p Wn`v¡m³ SpX§pw. f½n¡v Sos^ CãfÃ. b¸]pwAksW AVnNw {l²n¡nÃ. ASpsNm*p Mm³ B\v AksW D_¡p¶Spw Du«p¶Spw. f½ns] tUgys¸Xp¯pkmWm]n Mm³ Kn½ns] Ipwdn¡p¶Spw bSnkm]n^p¶p.
A¶v {Nnhvfhv skt¡gWv fp³bpÅ AkhmW Unkhfm]n^p¶p. Fsâ ‘Nq«pNm^³’ t_mdn³ Fs¶ kÃm¯ H^p fqZn`m¡n]n«m]n^p¶p A¶v ko«nt`¡p kn«Sv. sSän²^n¡pNs]m¶pw tk* t_mdnWpw bns¶ s{bmchÀ fmSyqhpw Fs¶ APmVfm]n {b\]n¡p¶ ^*ptbÀ fm{Sfm\v. bns¶ {bm]¯nsâ Ca¡w sNm*v MmWpw AkÀ¡p b`SnWpw h½Sn¨p sNmXp¡p¶p F¶v fm{Sw. t_mdnWv bns¶ Sn^n¨p H¶pw tk*, Fsâ ht´mgw fm{Sw fSn. bs£, fmSyqhv… A]mapsX lp¢w NpXn¨m\v Mm³ C{S]pw hpµ^n]pw I^¡pfm]Sp F¶v A]mÄ Ss¶ b_]pw.
H^p S^¯n hSyfm\v. tNmtaKn tI^pt¼mÄ W^p´ptbm`n^p¶Sm\v Mm³. Ct¸mÄ B\vbntÅ^v Fs¶ km]v–tWm¡m¯ CXfnÃ. Fsâ bq_nWp b`t¸mjpw Sm§mkp¶Sn`¸p_fmkm_p*v b`^psX]pw tWm«w. Fs¶ b_ªm fSn]tÃm, tWm«w Nn«n¯pX§n]Sv fpS MmWpw Np_s¨ms¡ shN-vhn]m]n {ZÊv sI¿m³ SpX§n.
Nq«pNm^n sZÂW b_ªpÅ A_nkm\v B¬Np«nNapsXH^p bj] tXm]v`äv D*v. H^p knVw `i^n Dbtemàm¡apsX tN{µfm\v AknXw. AknsX Ct¸mÄ Fsâ In{Sfm\v tcfhv F¶v. AkapsX ss`³ sNkn³ b_ªpÅ A_nkm\v.
AkÀ S½n hwhm^n¡m¯Sm]n H¶pfnÃ. Fsâ l^o^ kXnknsW bänt¸m`pw sNkn³ sZÂWt]mXp hwhm^n¨p skÅsfmjp¡m_p*v tbm`pw.
F´m]m`pw B kmÀ¯ tN« Unkhw Mm³ W¶m]n kn^`n«p. Fs¶ HmÀ¯p tNmtaKns` fn¡k^pw hz]w temPw sI¿m_p*v. AkÀ fq{Ssfmjn¡pt¼mÄ k^¨p sk¨ Fsâ In{Sw Aks^ N¼n]m¡p¶Spw Hs¡ HmÀ¯t¸mÄ
FWn¡v bnXn¨p Wn`v¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *