ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് 💘💘 [M D V] [Kambi Cartoon]

ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് Chikkumonte Kurukku | Author : M D V പ്രേമിച്ചു വിവാഹം
കഴിച്ച അഹാന, ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുക്കാമണി കണ്ടു കരഞ്ഞുപോയി ,
അവളുടെ നടു വിരൽപോലും വിതുമ്പികൊണ്ട് പറഞ്ഞു . ഇതിലും ബേധം ഞാൻ ഞാൻ ആയിരുന്നു എന്ന്
. ജീവിതം തുടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്  , ഇരുവരും പിണങ്ങുന്നത്
സാധാരണ സംഭവം പോലെയായി, പക്ഷെ പെണ്ണായിപ്പോയില്ലേ ഒടുക്കം ഭർത്താവിന്റെ ഉണക്കപ്പറി
എങ്കിൽ അത് എന്ന് […]

Continue reading

ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് 💘💘 [M D V] [Kambi Cartoon]

ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് Chikkumonte Kurukku | Author : M D V പ്രേമിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച അഹാന, ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുക്കാമണി കണ്ടു കരഞ്ഞുപോയി , അവളുടെ നടു വിരൽപോലും വിതുമ്പികൊണ്ട് പറഞ്ഞു . ഇതിലും ബേധം ഞാൻ ഞാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് . ജീവിതം തുടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്  , ഇരുവരും പിണങ്ങുന്നത് സാധാരണ സംഭവം പോലെയായി, പക്ഷെ പെണ്ണായിപ്പോയില്ലേ ഒടുക്കം ഭർത്താവിന്റെ ഉണക്കപ്പറി എങ്കിൽ അത് എന്ന് […]

Continue reading

ഡോഗ്ഗി [അശ്വതി അച്ചു]

ഡോഗ്ഗി [അശ്വതി അച്ചു] DOGGGY BY ASWATHY ACHU BUy NT]m\v. fn¶nt¨¡t\… Fsâ ]TmÀ° tb^v Mm³ b_]p¶nà F¶m`pw Wn§Ä Fs¶ AlzSn F¶v knant¨maq. AlzSn A¨p. ASm\tÃm Cs¸m {X³Zv. Cu NT bqÀ\fm]pw Fsâ cmâhn]m\v. Cu sshäns` km]W¡m^n B]SpsNm*pw Cu NT FjpSp¶Sv sNm*pw Mm³ Wà Nj¸n Bs\s¶m¶pw N^pStÃ. Mm³ H^p bmkw Np«n]m\v. F¶m`pw Fsâ cmâhnNÄ C§sW]m\v. ASv In`Às¡m¶pw Uins¨¶p […]

Continue reading