ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 [ANOOP SS]

Posted by

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 

BALYATHILE ORMAKAL PART 6 BY ANOOP SS | Previous Part

 

BjvINÄ NX¶ptbm]n ,^ftI¨n PÀen\n]ms\¶ Nm^yw Mm³ b_ªn^p¶pktÃm. A§sW {bhk¯nWm]n tI¨n Ak^psX ko«nt`¡p tbm]n.At¸mÄ koXp bq«n]nX^pSv F¶v hpt^tg«Wp kmln.ASnWm]n tI¨n]psX dÔp¡an A]mÄ¡p BsN AXp¸fpÅ Ak^psX A¸¨n]psX Ca] fNsW CknsX k¶p Wn¡pkm³ b_ªp.Aksâ tb^v fWogv F¶m]n^p¶p.AksW Aks^Ãmw fWp F¶m\v knan¨n^p¶Sv.GNtUlw C^pbSnWN¯p {bm]fp*v fWpknWp , tKm`ns¡m¶pw tbm]n^p¶nÃ.CknsX k¶t¸mÄ AXp¯pÅ H^p S¿ÂNX]n tbm]n¯pX§n. ko«ptKm`nNsams¡ tfman Ss¶ sI¿pfm]n^p¶p.F¶n«p sskNpt¶^w AkÄ tbmNpw.AkÄ ^m{Sn NnXt¡* F¶p b_ªSv ^ftI¨n Ss¶]m]n^p¶p.Aksa tI¨n¡v kyàfm]n A_n]mftÃm.fWp ^mkns` NX]n tbm]m ^m{Sn]ns` k^pfm]n^p¶pÅp. koXnsâ]pw tPänsâ]pw Smt¡m Fsâ ko«n`m\v k¨n^p¶Sv. fWp ^mkns` tbmNp¶SnWp fpt¶ tfman F¯n]nsæn Ak³ koXv bq«n Smt¡m Fsâ ko«n G`vbn¡pfm]n^p¶p, ASptbms` tfman b\n Njnªp tbmNpt¼mjpw. tfman¡p koXnsâ Imkn sNmXp¡pfm]n^p¶nÃ.AkÄ¡v tPänsâ Smt¡m fm{Sw sNmXp¯m fSns]¶p tI¨n b_ªn^p¶p.Mm]_mjv¨ Unkh§an fWp DÅt¸mÄ fm{Stf koXnWNw AXn¨pkm^pfm]n^p¶pÅp. A§sW H¶p^*p fmh§Ä Njnªptbm]n. AtSmsX MmWpw fWpkpw Wà Nq«pNm^m]n. A§sW]n^ns¡ H^p Unkhw fWp FknsXWnt¶m H^p »q cn`nw Nmhäv sNm*pk¶p .Mm³ A¯^w koZnt]m WÃtbms` Nm\p¶Sv A¶m\v.ASnWp fpt¶ C{S ¢n]À B]n Nm\pkm³ hmVn¨n^p¶nÃ. ^m{Sn ko«ns`¯n]tlgw Ak³ ^ihyfm]n Nm\mWm]n^p¶p b^nbmXn.bs£ Mm³ A_nªmt`m F¶ H^p hwl]w k¶SnWm Ak³ fXn¨pfXn¨p Ft¶mXp Nm^yw b_ªp.F¶n«p C¡m^yw Bt^mXpw b_]nà F¶p hSyw sI¿n¨p.ASnWptlgw Nmhän«p Nm\pkm³ SpX§n.H^p AXnsbman CwPogv tbm¬ koZnt]m B]n^p¶p ASnÂ, Np_¨ptW^w N*pNjnªt¸mÄ Fsâ l^o^¯ns` t^mf§Ä fpjpk³ F\oäv,ASntWmsXm¸w Fsâ sNm¨pNp®]pw .FWn¡p sSm* k^ap¶tbms` tbms` tSm¶n,A`vbw skÅw NpXn¡msf¶pN^pSn Mm³ C^p¶nX¯p Wn¶p Sn^nªpv fWpknsW tWm¡n]t¸mÄ Ak³ Ssâ Np® `p¦n¡p skan]n FXp¯p sSm`n¨Xn¡p¶p.Mm³ tWm¡p¶ N*t¸mÄ Ak³ tkPw `p¦ns]Xp¯p f_¨p.At¸mÄ Mm³ In^n¨psNm*v tbm]n skÅsfXp¯v NpXn¨p.ASpN*t¸mÄ AkWpwNqXn tk\sf¶v b_ªp,A§sW Mm³ fPv AkWp sNmXp¯p .NpXn¨pNjnªt¸mÄ fPv km§n]n«p tk\sf¦n Np`p¡ns¡m Mm³ Bt^mXpw b_]nà F¶p b_ªp.At¸mÄ Ak³ Ft¶mXv Wo C§sW sI¿ntà Wà hpOw Nn«pw hwl]w Ds*¦n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *