ഉത്സവരാത്രിയിലെ ഉന്മാദലഹരിയിൽ 1 [ANOOP SS]

എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. “പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം” എന്ന കഥയ്ക്ക് ശേഷം വലിയൊരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞു എഴുതുന്ന കഥയാണ്. ദുബൈയിൽ kambimaman സൈറ്റ് കിട്ടാതായതോടെ കഥകൾ ഒന്നും വായിക്കാൻ കഴിയാതായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഡോക്ടർ കുട്ടന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം super vpn ഉപയോഗിച്ച് കയറി വായന തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ പേരിൽ അകത്താകുമോ എന്ന പേടി ഇല്ലാതില്ല. എന്തായാലും എല്ലാരും കഥ വായിക്കണം, വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അനൂപ് എസ് എസ് . ഉത്സവരാത്രിയിലെ ഉന്മാദലഹരിയിൽ 1 Ulsavaraathriyile Unmaada […]

Continue reading

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 2 [ANOOP SS]

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 2 PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 2 bY Anoop SS Previous Parts     AÂbtW^w A½½]psX fXn]n S`Im]v¨pNnX¶t¸mÄ Fsâ NnS¸nWp A`vbw lfWfp*m]n. Mm³ sfsà N®pSp_¶p tWm¡n]t¸mÄ AkÀ S` bn¶nt`¡p Im]v¨p k¨p shän]n Im^n]n^n¡p¶p sI_n] ^oSn]n NnS¡p¶ Ak^psX fmSa¡pX§Ä lzmhPSn¡Wph^n¨p D]À¶p Smjp¶p*m]n^p¶p. Np_¨pfpt¶ks^ hzÀ® kÀ®f\nªn^p¶ B fp¯\nfp`NÄ Fsâ b^m{Nf¯m Ipk¶p SXn¨p, AknXknsX Wo`n¨Sm]n¡*p. fp`¡®pNÄ N_p¯fp´n^n]psX k`p¸¯n […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6  BALYATHILE ORMAKAL PART 6 BY ANOOP SS | Previous Part   BjvINÄ NX¶ptbm]n ,^ftI¨n PÀen\n]ms\¶ Nm^yw Mm³ b_ªn^p¶pktÃm. A§sW {bhk¯nWm]n tI¨n Ak^psX ko«nt`¡p tbm]n.At¸mÄ koXp bq«n]nX^pSv F¶v hpt^tg«Wp kmln.ASnWm]n tI¨n]psX dÔp¡an A]mÄ¡p BsN AXp¸fpÅ Ak^psX A¸¨n]psX Ca] fNsW CknsX k¶p Wn¡pkm³ b_ªp.Aksâ tb^v fWogv F¶m]n^p¶p.AksW Aks^Ãmw fWp F¶m\v knan¨n^p¶Sv.GNtUlw C^pbSnWN¯p {bm]fp*v fWpknWp , […]

Continue reading

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം [ANOOP SS]

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 1 bY Anoop SS   {bn] hpir¯p¡sa Mm³ AWqbv,Fsâ “”dm`yNm`s¯ HmÀ½NÄ “”Wn§Ä km]n¨n«p*mNpw,ASnsâ AXp¯ emP§Ä CWn]pw k^pkmWp*v.bs£ ASnWnX]n FWn¡v KoknS¯n H^n¡`pw f_¡m³ Njn]m¯ H^p AWpekw Njnª]mjvI D*m]n.ASp F{S]pw tkPw Wn§tamXp b¦pk]v¡m³ Mm³ B{Pin¡p¶p.Mm³ hwek¯nt`¡v k^mw. Fsâ sI_n]½]psX fNapsX knkmiw Cu fmhw AkhmWw B\v.ASnWm N`ym\¯nWp dÔp¡sa £\n¡pkmWm]n Ak^psX koXpNan tbmNp¶Sv FÃm]nX¯pw […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5  BALYATHILE ORMAKAL PART 5 BY ANOOP SS | Previous Part   ko«ns`¯n] Mm³ At¸mÄ Ss¶ Nn\_nsâ N^]n tbm]n Npan¨p k¶p.F¶n«p {dm]pw bmkmX]pw ASnWpfpNan fmN-vhn]pw V^n¨p AXp¡atKm`n]n GÀs¸«p.H^p F«pf\nt]msX eÀ¯mkv F\oäp bÃp tS¨p Npan¨p s_Zn B]n k¶p. Mm³ Nm¸n sNmXp¡pt¼mÄ Wm¯q³ NpX]pfm]n ko«nt`¡p k¶p.D®ns] Sn^¡n]t¸mÄ CSpks^ F\oänà fj]tà b\n]nÃm¯SpsNm*p AkÀ knan¨nà F¶pb_ªp.^mkns` WX¶ b\n]psX £o\w […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 4 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 4  BALYATHILE ORMAKAL PART 4 BY ANOOP SS | Previous Part   A¶v ko«n F¯n]t¸mÄ GNtUlw H³bSv f\n Njnªp.eÀ¯mkp fq¡äw NpXn¨p tdmVfnÃmsS Sn®]n NnX¶p_§p¶p*m]n^p¶p. Mm³ tkPw tbm]n e£\w D*m¡n, bn¶oXv tbm]n Npan¨n«p k¶p Bim^w Njn¨n«p NnX¶p.tKm`n]psX £o\w Ds*¦n`pw N®X¡pt¼mÄ fWÊn sSan]p¶Sv D®n]psX Km¡nk]v¸pw Akâ N_p¯ WoafpÅ N^nko^Wpfm]n^p¶p.ASnsW ko*pw Nm\mWpÅ tfmiw DÅn A`]Xn¡p¶p.Ak³ A½]psX {bm]fm] hv{Sot]msXm¸w […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 3

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 3  BALYATHILE ORMAKAL PART 3 BY ANOOP SS | Previous Part   NqXpS hf]w AknsX Wn¶m AkÀ N*mt`m F¶ hwl]¯m Mm³ hmkVmWw koXnsâ skan]n tbm]n tSm«pk¡n Iq*]nXp¶Spw tWm¡n AknsX Wn¶p. Np_¨p tW^tf AknsX Wn¶t¸mÄ tI¨n Sn^nsN k^p¶Sp N*p A§sW Akt^msXm¸w ko«nt`¡p tbm]n. Unkh§Ä Njnªptbm]n.CSnWnX]n hpt^tg«³ H^p blpknsW km§n,ASnsW tWm¡pkmWpÅ tKm`n tfmans] G¸n¨p. A§sW b\n]ps*¦n`pw […]

Continue reading