പത്മ എന്റെ അമ്മ 3

Posted by

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 3

PADMA ENTE AMMA BHAGAM 3 BY YAYATHI | PREVIOUS

A¦nÄ bSns] bn³km§n]t¸m A½ Fjpt¶än^p¶p. A½]psX WPvWfm] fpSpNn`qsX kn]À¸p Ims`mjpNp¶Sp Mm³ N*p.
U]km]n CsSm¶pw B^psX NqX]pw b_]^pSv. {btSyNn¨v F³s_ tfmW_n]^pSv. Wn§sat¶ W¶m]n hpOn¸n¨p. F³s_ KoknS¯n C{S]pw hpOw MmW_nªn«nÃ. tim… CWns]t¶ tbmNm³ AWpkUn¡p. bvanhv…

A½ A¦nantWmXv b_ªp.

ipw… HmsN bs£ Ct¸mjÃ. B Wn¡p¶ F³s_ ^*v {c*vhntWw NpsX H¶p hpOn¸nt¨¡v…

At¸mjm\v A½ _qfn`p*m]n^p¶ fäp ^*p tbs^ N*Sv. Ak^psX hmVWw km]n`n«p sNm*v bn_¶ bXn C^n¡p¶ sI_n]½t] N* A½]v¡v Nm^rsfÃmw GNtUlw fWhn`m]n. AkÀ sfsà A½]psX AXpt¯s¡¯n.

At¿m… tk*. bvanhv… C{S]pw k`n] hmVWsfm¶pw FWn¡v lo`fnÃ. F³s_ ihvdântâSv CSn³s_ bNpSn tbm`pfnÃ. ¹ohv… CSp k¨p sI]vSm Mm³ I¯p tbmNpw.

A½]psX km¡pNÄ tNs«Wn¡p Ss¶ kÃmsS tSm¶n.

Hm… tbXnt¡*Xo. Wnt¶ tbmt`m^p I^¡ntW M§Ä tWmkn¡ptfm?

B fWpgr³ ASp b_ªv sNm*v A½t] N«n`nt`¡v bnXn¨p NoX¯n. A]mÄ sfsà A½]psX fpNan N]_n¡nX¶p. bns¶ B Ipk¶ Ip*n`pw sWän]n`pw Hs¡ AfÀ¯n AfÀ¯n Ipwdn¨p. B ssNNÄ A½]psX fm_nt`¡v C_§n. ASv B skap¯ bm¡pX§ta sM^n¨pX¨p. A½]psX fp`sM«pNÄ S^n¨p\À¶p. Akt] Nl¡n FXp¯p sNm*]mÄ B Njp¯nt`¡v fpOffÀ¯nv–. A½]psX bmSn]Xª N®pNan Wn¶pw A½ ASv BhzUn¡p¶p F¶p FWn¡v fWhn`m]n.

B kn]Às¯m`n¨ A½]psX fpOkpw Njp¯pw fpjpk³ A]mapsX Ip*pNÄ HmXn WX¶p. A½]psX ssN tbm¡o B t^mfw Wn_ª N£w A]mÄ f\¯p. ASv kn]Àt¯m`n¡p¶p*m]n^p¶p. B… lv… fv… A]mÄ A½]psX N£s¯ kn]À¸pw bqX]pw tIÀ¯p W¡n]t¸mÄ A½ NnX¶p bpaªp.

tim… F´p ^pIn]mXo Wn³s_ kn]À¸nWv…

A]mÄ AfÀ¯o A½t] Ipwdo¨p. A½]psX Ip*pNÄ km]n`m¡n NXo¨q¼n k`n¨p NpXn¨v B km]nt`¡v A]mÄ Wmkn_¡n. ¥w… fv… fv… B k`n] Wm¡v DÅnt`¡v sI¶t¸mÄ A½]v¡v lzmhw fp«n¡m\\w. fv… A½ As¸mjpw H¶p bpaªp. A]mapsX ssNNÄ A½]psX fp`NÄ sMknXn DX¨p. kÀg§am]n bp^pg hvbÀlw G¡m¯ A½]psX l^o^w B\p§saÃmw NqXn DXs¨Xp¯p.

fv… B… B… fv… A½ A]mapsX AXn]n NnX¶v bpaªp. B IµWw tbm`pÅ ssNNÄ ssNNÄ A]mapsX fpSpNn Ipän¸nXn¨p sNm*v A½ A]mÄ bNÀ¶p WÂNn] ^SnhpOw Btkmaw BhzUn¨p. A]mÄ bSns] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *