അന്നത്തെ ദിനങ്ങൾ [ നിരഞ്ജൻ ]

Posted by

അന്നത്തെ ദിനങ്ങൾ

ANNATHE DINANGAL BY നിരഞ്ജൻ

18 k^vgw fp³bpÅ NTNÄ HmÀs¯Xp¡pN]m\v Mm³ .Fsâ BUys¯ Fjp¯m\v sSäv Npä§Ä SoÀ¨]m]pw D*mkpw £fn¡pN…..

^*m]n^¯n H¶n`m\v Mm³ fpwssd]n F¯p¶Sv . H^p hzNm^y N¼nWn]n Wà l¼at¯msX B]n^p¶p Wn]fWw. ASpks^ MmWpw A½]pw b«n\n]pw b^nk«kpw B]n«m\v S_km«n Njnªp NqXn]Sv .F©nWo]_nwPv bYWw Ss¶ bqÀ¯n]m¡m³ NjnªSv Ct¸mjpw FWn¡v knlzhn¡m³ bäp¶nà . fpwd]n F¯n] DXsW Ss¶ Mm³ A½]v¡v N¯]¨p A½]v¡v Fs¶ bn^n]p¶Sn kngfw D*m]n^ps¶¦n`pw H^p tKm`n F¶Sv FWn¡pw A½]v¡pw H^p tbms` Bklyfm]n^p¶p
A¶v N¼nWn cv`mäv D*m]n^p¶p dm{µ ]n FWn¡v Hmcohn Sn^¡pNÄ Njnªp MmWpw Fsâ hi{bkÀ¯N^pw H¯p NqXn]n^p¶Sv Fsâ cv`mäv CSv B]n^p¶p BUyw Hs¡ sk_pw H¯p NqX fm{Sw B]n^p¶p bn¶oXv ASv NÃn`pw N©mkn`pw ks^ sIs¶¯n {bm]¯nsâ Npj¸kpw Wn]{´n¡m³ B^pw CÃm¯Spw Fs¶ ]pw ASnsâ AXnf B¡n bn¶oXv Fsâ N¼Wn fm_pN]pw Fsâ cv`mäv F]ÀtbmÀ«v t_mZv WXp¯p fm_pN]pw sI]vSt¸mÄ Fsâ Uplo`§Ä Mm³ Hä¡v Ss¶ SpXÀ¶v.. Hmcohn Sn^¡pNÄ¡nX]n e£\w D*m¡mWpw _qw ¢o³ sI¿mWpw B]n H^msa Mm³ tSXn WX¶Sv At¸mam\v A§nsW B\v Mm³ ht^mKs] N*pfp«p¶Sv eÀ¯mkp f^n¨ H^p Sfnjv hztUln B]n^p¶p ht^mK .ht^mKs] Mm³ ht^mKm¡ F¶m\v knant¨m*n^p¶Sv. FÅv sâ Wn_fm]n^p¶p AkÀ¡v 30 k]hntWmXv AXp¸n¨p {bm]w k^pw H^p Np«n Ds*¦n`pw N*m {bhkn¨Sms\s¶m¶pw b_]nà ht^mKm¡ F¶pw ^mkns` k¶p _qw ¢o³ B¡pN]pw e£\w D*m¡n¯^pN]pw sI]vSp b`t¸mapw Mm³ fUybn¨p sNm*n^n¡ptdmam]n^n¡pw ht^mKm¡ k^pN BUyw Hs¡ FWn¡v Akt^mXpw H¶pw tSm¶n]n^p¶nà bn¶osXm^n¡Â AkÀ dm¯v _qw ¢o³ B¡p¶SnsX sS¶n ko\t¸mÄ Mm³ tbms] bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p k`y b^n¡pNÄ H¶pw Mm³ Akt^mXp _Ìv FXp¡m³ b_ªp F¶n«v Ak^psX AXp¯v Ss¶ C^p¶p At¸mjm\v M³ Aks^ sl^n]v¡p H¶v Nm\p¶Sv k« fpOfm]n^p¶p AkÀ¡v SXn¨ Ip*pNapw knXÀ¶ N®pNapw Fs¶ kÃmsS sNmSn¸n¨p Ak^psX lzthmÑmh§Ä¡nsX kn^nª fm_nXw Smjv¶pw sbm§p¶Spw Mm³ N*p ASn NqXpS FWn¡v bnXn¨p Wn`v¡m³ FWn¡v Njn]nÃm]n^p¶p Mm³ Fsâ N¿n Ak^psX tSman`n«p sbs«¶v AkÀ AknXp¶v Fjpt¶äp MmWpw kn«p sNmXp¯nà Mm³ Fjpt¶äv Ak^psX bn¶n`qsX Aks^ sN«n¸nXn¨p AkÀ NpS_nfm^m\v {lfn¨n«pw Mm³ bnXn kn«nà Mm³ Aks^ NqXpS AXpt¯¡v tIÀ¯v Ak^psX hm^n k`n¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *