പത്മ എന്റെ അമ്മ 2

Posted by

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 2

PADMA ENTE AMMA BHAGAM 2 BY YAYATHI | PREVIOUS

^mkns` A½ bSnkv tKm`nNan fpjpNn. ^m{Sn Afn¯n³s_ A½t]mXv kmXvhv B¸n hwhm^n¨ Nm^yw H¶pw A½ fn*n]nÃ. MmsWm¶p sImUn¨pfnÃ. A½]psX tcm\n fo¡t¸mjpw Afo¯n³s_t]m Ak³s_ A½]psXt]m sI_n]½]psXt]m, sftÊKpNÄ k¶p sNm*n^p¶p. kas^ Ip^p§n] Unkhw sNm*v A½ Ak^pfm]n H^pbmXv AXp¯p. AkÀ kas^ fmWyfm]m\v sb^pfm_n]Sv ASnWm A½]v¡v ]msSm^p hwl]kpw tSm¶n]nÃ. AkÀ CX]v¡nsX ko«nt`¡v k^m³ A½t] £\n¨p sNm*n^p¶p. A½ Hmt^mt^m Nm^\§Ä Nm^\w Hjnªp fm_ns¡m*n^p¶p.
F¶m ^*p fq¶v Unkhw Njnªt¸mÄ A½ Ft¶mXv ko«n`n^p¶p tdm_Xn¡p¶p Afn¯o³s_ koXp ks^ tbmNmw F¶p b_ªp. ipw… MmsWm¶q C^p¯n fqan. St`¶p ^m{Sn Mm³ Wmsa A½t]w sNm*v k^p¶ Nm^yw A_n]n¨p. AknsX sI¶p tN_pt¼mÄ tk*m¯sSm¶pw Nm\^psS¶v Sm¡oSv WÂNn.
Hms¡ Xm… At¸m Wfp¡v Wmsa B fwPa NÀ½w A§v WX¯mw.
Ak³ In^n¨p.
F´v?
Mm³ hwl]t¯msX tImUn¨p.
Wnât½sX ^*mw i\nfq¬. in… Wo tWm¡nt¡m… Wmsa Wnâ½ CknXp¶p k^p¶Sv WÃ B\p§sX Iq^_nªn«mkpw.

Ak³ N«p sI]vSp.

^mkns` A½ Npan¨p s_Zn]m]n. H^p {du¬ NaÀ hm^n]m\v DXp¯Sv. A½]psX skap¯ Wn_¯nWv B hm^n C^«n Sna¡w WÂNn.

km tbmNmw…

A½ Ft¶ k¶p knan¨t¸mÄ Mm³ km sbman¨p Wn¶p tbm]n. C{S]pw hpµ^n]m]n Mm³ A½t] CSpks^ N*nÃ. fv… Mm³ bSns] fqan. M§Ä tWt^ Afn¯n³s_ ko«nt`¡v bp_s¸«p.

Afo¯n³s_ ko«ns`¯n]t¸mÄ fpS F³s_ fp«nXn]v¡m³ SpX§n. F¶m H¶pf_n]m¯ A½ kas^ ht´mgkSn B]n^p¶p. Afo¯m\v k¶v kmSn Sp_¶Sv. iman Ak³s_ A¦napw hqhWpw Xokn Nm\p¶p*v. Afn¯n³s_ A½]pw sI_n]½]pw kas^ fmWrfm]m\v khv{Sw V^n¨n^p¶Sv. tim… Blzmhfm]n. Mm³ N^pSn. Afn¯n³s_ A½ M§sa Im]]v¡v £\n¨p.

Xm… FWns¡m¶v Ntc ks^ tbmN\w. Np_¨v tWm«vhv FXp¡mWp*v. Wo NqsX km. WnW¡pw tkt*. Ct¸m tbm]m WX¡pw. km…

Im] NpXn¨p Njnª tlgw Afn¯v Ft¶mXv b_ªp.
tfm³ tbm]n«v km A½ CknsX Nm\pw…

Afo¯n³s_ A½ b_ªp.

Hm… l^n.

MmWktWmsXm¸w bp_t¯¡n_§n. ssd¡n M§Ä tPäv NX¶v Np_¨v fpt¶m«v tbm]n. AknsX sI¶o«v ssd¡v WnÀ¯n Afn¯v Ft¶w knan¨p sNm*v H^nXkjn kjn Ak^psX koXn³s_ bo¶ns`¯n. Ak^psX Hu«v iuhnt`¡v tN_n. AknXn^p¶m Ak^psX koZn³s_ sshZn`pÅ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *