ഹരം 4 [ Hudha ]

Posted by

ഹരം 4

HARAM PART 4 BY Hudha | Previous Part

Mm³ ko*pw fp§n]n«pw hvtWiw sNm*v t{bmÕmin¸n¨ Fsâ FÃm {bn] km]WNmÀ¡pw H^m]n^w Wµn…..

“”””BUn, BUn…..F\osä hf]w F{Sm]n¶p A_nt]m”

Ct{S sbs«¶v tW^w skapt¯m

N®v Sn^p½n F\oäSpw Im]]pw B]n {bn] fp¶nÂ

C¶v bSnknÃmsS ^mkns` Npan¨p Cu_tWmsX B\tÃm

½vfv ½vfv….

Npan¡msS bns¶ …

AkÄ k¶Sv A_n]m¯ f«n Mm³ D_¡w WXn¨p Ss¶ NnX¶p

AkÄ Im] tfltf k¨v Fs¶ S«n knan¡m³ SpX§n

Np_¨p tW^w NqXn AkapsX IqXv Gäp NnX¡m³ H^p bqSn

AkapsX ssN bnXn¨p k`n¨p Mm³ sWt©mXp tIÀ¯p

“”””Zm….Wo F\o¡p¶ntÔ

“”””Wo Np_¨ tW^w NqXn CknsX NnX¡v ‘

Hä k`n]n AkÄ Fsâ tUit¯¡v ko\p

AkÄ sdZnt`Nv ko\Spw H«pw hf]w bmjm¡msS Mm³ bpS¸p k`n¨p fqXn Aksa sN«n bnXn¨p

Fsâ bpS¸nsâ DÅn MmWpw Akapw!

WÃ tdmZn t`mgsâ f\w

FN-vhvtbmÀt«Zv {Notfm ftäm Bkpw tS¡p¶Sp

Fs´m^p fnWphw B\v ….

sSm«p sNmt* C^n¡m³ tSm¶pw

AkÄ SÅn fmäm³ tWm¡n]t¸mÄ B\v kmSn AX¨nÃtÃm F¶p HmÀ¯Sv

ASpw ..b«mbNÂ

FWn¡v AsS bän Nm^yw B] tdmVw Csæn`pw AkÄNv W¶m]n D*v

Asæn`pw ASnsWms¡ BÀ¡p hf]w

Fsâ ssN knXpkn¨p AkÄ Fjpt¶äp

“”””Zm kr¯ntN«ksW.. Wo GSp sb®nsW Bt`mIn¨p NnX¸m\v ?”

ASv sl^n….Mm³ tks_ Bs^ Bt`mIn¡m³…

“”CSv Mm³ BXm {bn] …Wo H¶v F\o¡mtkm…””

Cu sb®v…..

N®v Sn^p½n Mm³ F\oäp

“”””Wo CSv GSp t`mN¯m …^mkns` bn¨pw tb]pw Hs¡ b_]p¶Sv …””

CWn]pw D_¡w kn«p fm_m¯Sv sNm*v Mm³ Aksa Ss¶ fnjn¨p tWm¡n

“”””AtS§mWm….sNmt_ WmÄ B]ntà H¶nsW Nn«n]n«v …tU Cu Im] NpXnNv…skankv k^s«”

skankv CÃm¯Sv Wnsâ fäkWp BXn

Hm ASv Mm³ B\tÃm . .S´¡v knan¡mWpw bänÃtÃm

“”””hSyw b_ BUn ….C¶s` Wo NuXv AXnt¨m ‘

Cu tbmÀ¡v ….NuXv AXn¨n«v Bt\mXn C¶s` CknsX NnX¶p Np¯n f_nªSv

“”””Wo Fs´ms¡]m BUn Cu b_]t\ ‘

slXm….Cu sb®nWv ^mkns` {bm´v Bt]m

Wo CknXp¶p Ss¶ Asà N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *