ഓർമചെപ്പ് 4 [ചെകുത്താന്‍]

Posted by

ഓർമചെപ്പ് 4

Ormacheppu Part 4 bY Chekuthaan

Malayalam Kambikatha Ormacheppu All parts

Hjnkm¡m³ bäm¯ tKm`n¯n^¡pNapw lm^o^nNfm] dp²nfp«pNapw sNm*m\v Cu emPw C{S]pw Smfhn¨Sv. Np_¨pWmÄ FjpSmSn^p¶SpsNm*pSs¶ fWhn`pÅSv AtSbXn tb¸_n bNÀ¯pkmWmNp¶nÃ. C¯k\ Fsâ Nq«pNmÀ H¶p AZvKÌv sI¿vSp Cu]pÅsW H¶p him]n¡\w F¶v AeyÀ°n¡p¶p. Np_¨p Unkh¯nWpÅn NqXpS tbKv tIÀ¯v HmÀfs¨¸v Sn^n¨p k^p¶Sm]n^n¡pw. F¶v hz´w sINp¯m³

sb«¶m\Sv Fsâ N®n sb«Sv ssh¡nÄ Ikn«n H^mÄ k^p¶p*v tfmap Bt^m k^p¶p tWs^]n^n¡v, AkÄ F¶nÂWn¶pw AXÀ¶pfm_n hoänt`¡n^p¶p B k¶ Njptk_n]mt\ M§apsX AXp¯v Wn¶pSs¶ bpÃpsI¯m³ SpX§n CWn]nknsX Wn¶n«v Nm^yfnsöp FWn¡v fWhn`m]n. Mm³ bSns] k*n ÌmÀ«v– sI]vSp fpt¶ms«Xp¯p. SpX§nsk¨Sv bmSn]n WnÀ¯n]Snsâ H^p tUgyw Fsâ]pÅn Wp^ªpsNm*n^p¶p, sf]n³ t_mZv N]_n]Spw B tUgyw Mm³ BNv–hn`t_ä_n SoÀ¯psNm*n^p¶p. Pn]_pNÄ fm_n fm_n ko\psNm*n^p¶p Fjpbp¶]nÂWn¶pw ImkXn¡v tbmNp¶ t_mZn`qsX M§sa]pw sNm*p B s_Zv HNv–tXkn] {em´sWt¸ms` bmªp. Pn]À `nk_n C^p¶ Fsâ N¿n S\p¯ Ft´m k¶p St`mXn]t¸mjm\v Mm³ Ø`Nm` tdmV¯nt`¡p Sn^n¨pk¶Sv. sbs«¶v Ss¶ Mm³ t{Sm«n`n Wn¶pw Nms`Xp¯p, H¶p fp^*psNm*v k*n lm´fm]n HmXm³ SpX§n. ImkXn]n Wn¶pw ss_äv Sn^nªp k*n bÅnt¯mXv– `£yfm¡n HmXn¯pX§n. Ct¸mjm\v AkapsX fpOt¯¡v Mm³ tWm¡n]Sv. H^p WãtdmVkpw Wm\kpsfÃmw AkapsX fpO¯v Mm³ N*p bns¶ C¶pks^ Mm³ Nm\msStbm] H^p ht´mgkpw.

bÅnt¯mXpWn¶v sIÃmWw Hs¡ N_§n sskNn«v B_pf\nt]msX Aksa koXnWXp¯pÅ dtÌm¸n C_¡n. Cs¸m FWn¡v WãtdmVw Sos^]nÃm]n^p¶p bN^w Fs´¶nÃm¯ ht´mgw. A§sW koXnWXp¯p F¯n Nm_n Wn¶n_§m³ SpX§n]t¸mjm\v AkapsX tbjvhv k*n]n`n^n¡p¶Sv N*Sv. Aksa knan¨t¸mÄ AkÄ NmÄ FXp¯nÃ. tbjvhv Sp_¶ Mm³ N*Sv 1000 sâ 4 tWm«pNÄ ASo¶p H^p tWms«Xp¯n«v {Pu*n sI¶v hq^KntWw knant¨m*v Mm³ dnkt_Kn tbm]n Kkmsâ H^p `nä_pw GtSm H^p ssbâpw km§n. hq^Kv CsSÃmw Ns*t¶mXp tImUn¨p F´mXm WnW¡v t`m«_n]Xnt¨m. Biv AXns¨¶v Nq«nt¡m Ak³ dm¡n]pÅ 4 tbs^ knan¨p A§sW dm¡n]p*m]n^p¶ NmlnWp Njn¡mWpÅSpw km§n M§Ä B_ptbÀ GSm*v Gjpf\nt]msX AXn SpX§mWm]n C^p¶p. FÃmk^pw Hmt^m¶v sk¨v AXn¨p Mm³ Ft¸mjpw AkhmWfm\v Njn¡m_v Fsâ _u*v F¯n AXn¡mWm]n«v ¥mhn bnXn¨Spw hzn¨n«tbms` N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *