കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E005) [ഡോ.കിരാതന്‍]

Posted by

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E005)

kambimamante Maathram Chitta Episode 5

Authro : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts

 

A§sW NX]psX AXp¯ s̸nt`¡v NX¡pN]m]n. fWÊn kÃm¯ ht´mgw tSm¶n. ASnWnX]n Inä¡v H^p hÀss{bhv sNmXp¡pkm³ So^pfmWn¨p.

Inä]psX D_¡fnÃm¯ ^m{Sn¡m]pw, CWn]pw H^pbmXv N¼nNTNÄ km]n¡mWpw, ^SnNanNapsX koZnt]m hpPfm]n Nm\pkmWpfm]n Ndyq«À Ak^psX fp_n]n sNm*v k¨m sNmÅmw Fs¶Wn¡v tSm¶n.

fWÊn Spapdp¶ kÃm¯ DÕmit¯msX Mm³ Ndyq«À tXdnÄ D´nsNm*v Inä]psX fp_n]nt`¡v sNm*p sI¶p. k]s_Ãmw ¹¤n Np¯n] tlgw MmWSv Hm¬ sI]vSv tWm¡n. Wà IqX³ N¼nNapsX sshäpNÄ scks_än tIÀ¯p. CWn Inä sshäpNapsX tb^v S¸n dp²nfpt«*m F¶ NÅ In´]m]n^p¶p FWn¡t¸mÄ. CWn ATkm Pwt¤¨n N*m`pw Npj¸fnÃ. Nm^\w Mm³ B Ndyq«_n C^p¶v N¼n Nm\m^ps*¶ Upgvtb^v Asæn`pw D*tÃm. FÃmw k`n] {l²t]msX sI]vS tlgw Mm³ Npan¡mWm]n Nn\än N^]nt`¡v WX¶p.

Mm³ sIÃptdmÄ Inä tXm]ns`än B]n^p¶p. kmÀ¸pÅ fp_ns] ^*m]n Sn^n¨n^n¡p¶p. H¶n N¡qhpw ftä emPw Npan¡mWpfm]n^p¶p. C^p fp_nNÄ¡pw bp_¯v Wn¶v kmSn`pNÄ Ds*¦n`pw ASnsWm¸w DÅn Wn¶pw b^hvb^w NX¡m³ CXkmSn`pw D*m]n^p¶p. Npapfp_n]psX kmSn`qsX tWm¡n]t¸mÄ Inä AXp¯ fp_n]m]n Sn^n¨ N¡qÊn Bs\¶v fWÊn`m]n.

kÃm¯ knklS F¶n Wn_ªp. In´NÄ kÃm¯ eoN^S hrãn¡p¶p. F³s_ Nm`pNÄ GtSm AUrlyfm] làn]m fpt¶m«v W]n¨p. H^p fmÀKm^sW tbms` lzmhw AX¡n bnXn¨v ASnsW¡mÄ hq£vfS]n Hmt^m Nm`Xn]pw k¨v Mm³ Sp_¶v NnX¡p¶ Npapfp_n]nt`¡v N]_n.

AXp¯ fp_n tkÀSn^n¡p¶ kmSn`nt`¡v Mm³ sNmSnt]msX tWm¡n. hq£vffm] Wn^o£\¯nWv HXpkn kmSn`nsâ AXn]n sI_ns]m^p Uzm^w Nm\pkm³ hm²n¨p.

H^p fXn]pw NqXmsS Mm³ S_]n NnX¶v B Uzm^¯nt`¡v F³s_ N®nsW tIÀ¯p. fWÊpw ASnsWm¸w N®nWpw Npant^Np¶ NmjvI F³s_ N¬fp¶n Wn_ªp.

Np´n¨v C^n¡p¶ F³s_ bp¶m^ Inä. Ak^psX Nk¡nX]n Mm³ BÀ¯nt]msX tWm¡n. t^mf¯nsâ Nq¼m^fm] t]mWn]n F³s_ N®pNÄ fm_msS DX¡n Wn¶p. sWXpkn^n]³ bq_n³s_ b^hvb^w AN¶v Wn¡p¶ Im`n sI_n] WWkv AknXmNfmWw Sna§p¶Sv tbms` FWn¡v tSm¶n.

ivtim F¶m\mtkm B bqän SnfÀ¯v W¡m³ hm²n¡pN. B NW¯ t^mf§sa Smt`m`n¡ptdmÄ B bq_v Ip^¯ptfm. Ds*¦n ASv Mm³ Btkmaw BhzUn¨v NpXn¡pw.

F³s_ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *