ചക്രവ്യുഹം 1

Posted by

ചക്രവ്യുഹം 1

Chakravyuham Part 1 by Wolverine

 

ഇത് വായിച്ചിട്ട് കഥ വായിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

(ഇത് എന്‍റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്‌. ഇതൊരു റിയല്‍ സ്റ്റോറി ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതില്‍ അല്പം ക്രൂരമയതൊക്കെ കണ്ടാല്‍ ആരും എന്നെ കുട്ടപെടുത്തരുത്, നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നല്ലവര്‍ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. പിന്നെ കഥയിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും പിന്നീട് അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കഥ മുഴുവന്‍ ആകുമ്പോള്‍ എന്നെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ മതി. ഒരു അപേക്ഷയാണ്.)

 

it`m, SWn¡v k¶ NmÄ FXp¯psNm*v NmÀt`mhv hwhm^n¨p. A¸p_¯v hn sF tK¡ºpw. A¨m]m sI_ns]m^p {blWfp*v.

F´mXm ?

W½psX tKm\n¡v FSns^ H^p b^mSn Nn«n]n«p*v.

Fhv. sF ^mtKgv– B\v b^mSn hzoN^n¨Sv.

h-vNqan Wn¶pw tbmNp¶ kjn¡v Nm\mSm] ^*v sb¬Np«nNsa Np_n¨pÅ tNhn fpOy{bSn A¨]sâ AWn]Wm\v.

A¶v tKm\n]psX k*n b`k«w AknsX N_§n WX¡p¶Sv N*p F¶pw.

B sb¬Np«nNÄ tbmNp¶ kjn]n`qsX ASntkP¯n Sn^n¨p k^p¶Spw N* UrN-vhm£n D*v F¶m\v A_n]m³ NjnªSv.

B Wm]n³s_ tfmtWmXv b`k«w b_ªn«pÅSm\v C½mSn^n b\n¡v tbmN* F¶v. AkWv tk\sf¦n C^p sIkn A_n]msS GSp sb®nsW tk\sf¦n`pw sbm¡m³ NjnkpÅ BapNÄ W½psX N¿n D*v.

Mm³ AksW H¶v knan¡s«.

A]mÄ tcm¬ FXp¯v tKm\ns] knan¨p.

it`m A¨m]m…

Zm Wo F´v tNm¸ns` b\n]m Nm\n¨Sv–.

F´m C¨m]m.

Wo GsS¦n`pw sb¬Np«nNsa Cs¸m AXp¯v tbm¡nt]m….?

C¨m]³ F§sW A_nªp….?

Wo Nm^yw b_]Xm….

DÆv.

F¶n«v Cs¸m FknXp*v…?

F³s_ Np_¨v Nq«pNmÀ k¶n«p*v.

As¸m Akt^msXm¸w H¶v BtQmgn¡m³ tk*n sbm¡n]Sm.

FXm CsSms¡ sI¿pt¼mÄ kas^ hq£n¨p sIt¿\w F¶v WnW¡v {btSyNw b_ªp S^t\m….?

CSnt¸m Bt^m N*n«p*v.

WnWs¡Sns^ sfmjn]pw sNmXp¯n«p*v–.

CsS§mWpw bp_¯_nªm bns¶ Wn³s_ KoknSw K]n`n B\v.

C¨m]m. Fs´¦n`pw sI¿v–.

NmÀt`mhn³s_ Gäkpw Smsj]pÅ AWpKWm\v tKm\n.

Nm^t`mhnsâ Smsj ^*p AWpK·mÀ NqXn]p*v kÀ¡n]pw tSmf]pw.

NmÀt`mhnWv k]hv A¼¯n^*v

kÀ¡n¡v A¼Sv

tSmf¡v Wm`vb¯ns]«v

bns¶ Gs_ sskNn]m\v tKm\n D*m]Sp AkWv k]hv fp¸¯n]©v.

ASpsNm*v Ss¶ AksW AkÀ H^pbmXp `man¨v kaÀ¯n.

hwekw A_nªp kÀ¡n]pw tSmf]pw F¯n.

AkÀ tK¡ºnsW knan¨p.

B^m\v hm£ns]¶p Ak³ b_ªn«nÃ. ^ihysfmjn tW^n«v fKnhvs{XXnsW tNav¸n¡mWm\v b^nbmXn.

F´m Ak³s_ tb^v b_ªSv.?

Fhv sF ^mtKgv–.

CknsX bpSn]Sm]n ImÀKv FXp¯Sm\v.

fw

Ak³s_ ko«n Bt^ms¡]p*v…?

A½]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *