പുതിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്കു ഒരു യാത്ര [Wolverine]

പുതിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്കു ഒരു യാത്ര Puthiya Jeevitha Shailiyilekkoru Yaathra | Author : Wolverine   ഞാൻ ഒരു സ്ഥിര വായനക്കാരൻ ആണ് ഒരു കഥ എഴുതാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് തെറ്റുകൾ ഷെമിക്കു ഹായ് ഞാൻ നിഖിൽ ഒരു ഐ റ്റി കമ്പനി സ്റ്റാഫ് ആണ്. കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഐ റ്റി കമ്പനിയിൽ വർക് ചെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഞാനും മാത്രം ആണുള്ളത് പേരെന്റ്‌സ് എല്ലാം പാലക്കാട് ആണ് താമസം. ഭാര്യ ലാവണ്യ […]

Continue reading

ചക്രവ്യുഹം 2 [Wolverine]

ചക്രവ്യുഹം 2 Chakravyuham Part 2 by Wolverine ചക്രവ്യുഹം 1 1191 SpXÀ¨]m] Nan]psX £o\¯n bmSn f]¡¯n B]n^p¶p NmÀt`mhpw hwQkpw. ASpsNm*v Ss¶ Gäkpw AXp¯pÅ Ak^psX PÌv– siuhnt`]v¡v k*n Sn^n¨p. Cu hf]w k¡o`n³s_ ko«nt`]v¡v WnÀ¯msS tbmNpN]m]n^p¶p lymf]pw Xofpw. sbs«¶v lymf]v¡v H^p tNmÄ k¶p. Fhv sF {loKn¯v– B]n^p¶p ASv. fmZw Nm\mSm] B sb¬Np«nNsa Nn«n. fmZw b_ªSWph^n¨v M§Ä tKm\n]psX tcm¬ {Xm¡v sI]vSp. […]

Continue reading

ചക്രവ്യുഹം 1

ചക്രവ്യുഹം 1 Chakravyuham Part 1 by Wolverine   ഇത് വായിച്ചിട്ട് കഥ വായിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. (ഇത് എന്‍റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്‌. ഇതൊരു റിയല്‍ സ്റ്റോറി ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതില്‍ അല്പം ക്രൂരമയതൊക്കെ കണ്ടാല്‍ ആരും എന്നെ കുട്ടപെടുത്തരുത്, നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നല്ലവര്‍ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. പിന്നെ കഥയിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും പിന്നീട് അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കഥ മുഴുവന്‍ ആകുമ്പോള്‍ എന്നെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ മതി. ഒരു അപേക്ഷയാണ്.)   it`m, SWn¡v k¶ NmÄ FXp¯psNm*v […]

Continue reading