ഞാൻ റമീസ 5 [Lijina]

Posted by

ഞാൻ റമീസ 5

Njan Rameesa Part 5 Author : Lijina

A§sW M§Ä ko«ns`¯n.f¡Ä ^*ptb^pw D_§nt¸m]n. ko«ns`¯n]t¸m tNm`m]n fm{Stf skan¨w DÅp. ANs¯m¶pfnÃ, B^pw CknsX Cà F¶v FWn¡v fWÊn`m]n. At¸m ASm\v cmhn`nsâ ht´mg¯nsâ ^ihyw. ssf^³, F´m A½]ns` Nan]v¡m³ Sm`vb^yw…Ak³ fm{SfÃtÃm MmWpw Wà NXn fp«n WX¡pN]tÃ. Mm³ Asà AksW t{bmÂÕmin¸n¡p¶Sp. FWn¡tà AksW¡mÄ Sm`vb^yw. Mm³ A_n]msS fWÊn b_ªp. bs£ Fs¶ CknsX k¨v Ak³ b®psft¶m AksW sNm*v b®n¡psft¶m ASà MmWpw AkWpw Wn¶m knNm^w k^psft¶m DÅ H^p tSm¶`pw k^m¯ knV¯n Mm³ AenW]n¨p. f¡sa NnX¯n Mm³ fmN-vhn FXp¯n«p AXn]n H¶pfn«nÃ. {dm tbm`pw. fp`]pw B«n Mm³ WmtXmt¯¡v k¶p. AkWt¸mtj¡pw `p¦n fmän. `p¦n¡pan ssN Cäv Np® Djn]p¶pfp*v. Mm³ ASv {l²n¡m¯ emk¯n AktWmXp tImUn¨p, Wo C¶v CknsX Bt\m? D¸]pw D½]pw FknsX? AksWm^p In^nt]msX b_ªp, D¸]pw D½]pw Fsâ ko«nt`¡v tbm]n. D½ b_ªSm CknsX C§sa H¸^w Wn¡m³. MmWms\¦n bq¯]m]n«p WXt¡Wpw A½m]nsW H¶v Hä]v¡v Nn«m³. AsS´nWm cmhns` Fs¶ Hä]v¡v Nn«m³ C? Mm³ A_n]m¯tbms` Wn¶v. A½m]n C¶v Hmt«m Wpw b_ªnsà koXnWpw S^mw F¶v, ASnsWms¡ Ss¶. Hm C¯n^n bpan¡pw tfmtW. F¶pw b_ªp Mm³ AXp¡a]nt`¡v tbm]n, Fsâ BXp¶ fp`]pw Np`p§p¶ Np*n]pw N*p AkWp sl^n¡pw fqXmNp¶p*v Fs¶Wn¡p fWÊn`m]n….AksW sNm*v b®n¡mWv Wà NXn]p*v bs£ sbs«¶v sNmXp¯m bns¶ AsSm^p lo`fmNpw. ASv tk*. A§sW Mm³ Im] D*mNm³ AXp¡a]n N]_n]t¸m AktWmXp tImUn¨p WnW¡p N«³ FXp¡t« F¶v. tk* FWn¡v A½m]nsâ bm`pfSn F¶k³ b_ªp. Fsâ AXp¯ k¶p. AXp¡a]n AXp¸nWp fp¶n Wn¡p¶ Fsâ bp_Nn k¶p sN«nbnXn¨p. Fsâ Np*n]n Ak³ Np® AfÀ¯n sk¨p. Wà fpjp¸v Fsâ Np*n]n AfÀ¶v Wn¶p. Wà hpOw, F{St]m Nm`fm]n DÅ NXns]Ãmw bp_t¯¡v k^p¶ps*¶p FWn¡v tSm¶n. Aksâ ssNNÄ sNm*v Fsâ A^s¡«v AfÀ¯n bnXn¨p. ssNNÄ Fsâ AXn k]_n sl^n¡p AfÀ¶p. ssN bq_nsâ AkntX¡p sNm*ptbm]t¸m Mm³ tImUn¨p, cmhns` CSv tkt\m? Wo N`ym\w Hs¡ Njnª tbms^. Mm³ fmfsâ B\v. Cà A½m]n, FWn¡v hin¡m³ bäp¶Sn`pw A¸p_w B\v A½m]n, FWn¡v A½m]nsâ l^o^t¯mXv fm{SfÃ. A½m]ns] FWn¡v H^p NmfpNns]tbms` hvtWin¡\w, FWn¡v em^ys] tbms` b®\w. A{S]v¡p Cãfm\v. A½m]n C ko«n k¶ A¶pfpS Fsâ km\m_m\n A½m]n B\v. CsSms¡ tN«n«p FWn¡pw kÃm¯ Sm`vb^yw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *