മോക്ഷണം 1

Posted by

മോക്ഷണം

Mokshanam bY അഞ്‌ജലി

 

 

Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p hwekfm\v C¶v Mm³ Sp_¶v FjpSp¶Sv. N¼nNTNÄ km]n¨p Nps_ kn^`n«n*p*v F¶ÃmsS NT FjpSp¶Sv CSv BUyfm\v sSäpNÄ £fn¡pN

KoknS¯n Hmt^m BÄ¡pw H^p Sm`vb^y§apw Cã§apw D*m¡pw In` NphrSnNapw . FWn¡pw D*v A§sW H^p NphrSn . Fs´¦n`pw Cãsb«Sv N*m B^pw Nm\msS FXp¡pN . In`À ASnsW tfm£\sf¶v knan¡pw. Ft´m F{S Wn]{´n¨m`pw A_n]msS FXp¯ptbmkpw. ASyklyfà Bknly¯n Gs_ b\fp*m]n«pw Cu NphrSn SpXÀ¶p k¶p. fp³sbms¡ H^p {blvW§apw CÃmsS CSp hmVn¡pfm]n^p¶p Nm^\w Nymf_ hnhnXokn A§sW H¶pw CÃtÃm ATkm bnXn¨m Fs´¦n`pw Wp\b_ªp b\wsNmXp¯v ^£sbXpw.bt£ CSv Mm³ sb«p . ^mtKlz^nsXNvÊvsä Wm«n Wn¶pw Np_¨p Up^]pÅ tgmbv . ASptbms`s¯ bs¯®w km§m³ BhvSn]pÅ NpXp¼w¯n`pÅ Bam]n«p NqXn AknsX¶v Mm³ FWn¡v Cãsb« H^p Ip^nUmÀ Fsâ hm^n]psX AXn]n Sn^p¡n hmUm^\ Wà C_p¡fpÅ SpX B]SpNm^\w hmVWw thcv B]n«p AknsX C^n¡pftÃm ASpfà B^pw hm^n sbm¡n tWm¡pN]pfnÃtÃm At¿m Fs¶ Np_n¨p Mm³ H¶pw b_ªnÃtÃm Mm³ AMv–K`n 24 k]Êv bXp¯sfms¡ Njnªp sk_psS C^n¡p¶p N`ym\w Njnªn«nà Bt`mIWNÄ k^p¶p ASpks^ N¼nNp«Wpwkn^ Ss¶ l^\w. Wà skap¯p hnWnfWXn {b]mP tbms`]m\v Mm³. sbmSpsk tgm¸n§nWv hm^n]m\v tkgw Nm^\w A_n]mtÃm ?Ip^nUm_pw Nm`nsâ CX]n Sn^pNn sNms*_n F´n]t¸m H^p Nm«pfm¡m³ “” fmZw Hmcohv ks^ H¶v k^\w “” Mm³ F´nsW¶v tImUn¨p As¸m B Wm_n Aksâ fp¶ns` hv{No³ Sn^n¨p Nm\n¨p Mm³ sM«n hnhntv Nymf_ . hm^n sbm¡n Fsâ bmÂSpXNÄ¡nX]n Ip^nUmÀ Sn^p¡p¶ ^wPw S` sbm«p¶ tbms` sW©nXn¸v bp_¯p hq¸_m]n«v tN«pSpX§n AknX¶v NqXpS hwhm^n¡p¶Sv sl^n]à Wà Sn^¡pw DXsW Nm«pfm¡m³”” fmZw Hmcohn k^pt¶m AtSm”” Mm³ k^msf¶v b_ªp ssbh sNmXp¯p D^sf¶ V^\]n A]mapsX NqsX WX¶p `ncvänsâ fp¶n F¯n]t¸m DÅn tN_m³ b_ªp AN¯p tN_n Wm`mfs¯ Wn` sM¡n Mm³ A]mtamXv F{S ssbh tk\sf¦n`pw S^msf¶p b_ªp As¸m AsSms¡ fpNan sI¶n«v hwhm^n¡msf¶v b_ªp Wm`mfs¯ Wn`s]¯n AknsX cpÄ C^p«v A]mÄ ss`äv C«p fpt¶m«p WX¶p Sp\nNÄ sN«n sk¨n^n¡p¶Snsâ CX]n`qsX A]mÄ fp³bn WX¶p Np_¨p WX¶v H^p _qfnsâ kmSn Sp_¶p DÅnt`¡v AknsX H^p k`n]tfl ^*p fq¶v Nth^Napw Ft¶mXv C^n¡m³ b_ªp hSy¯n tbXn¨p kn_¨ Mm³ A]mtamXv ko*pw b\w sNmXp¡msf¶v b_ªp N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *