ബര്ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 1

Posted by

ബര്ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 1

shN-vhv H^p `i^n]m\v .. t`mN¯pÅ FÃm KoknNapw AXnfs¸«ptbmNp¶ GN `i^n F¶v Ss¶ b_]mw ..

Updm]n sk¨v D*m] H^p AWpekw ASm\v CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv , km]n¨p Wn§Ä Wn§apsX Aen{bm]w ASv fm{Sfm\v CknsX NT FjpSp¶k^psX {btImUWw .. WÃsS¦n`pw Io¯s]¦n`pw ASv b_]pN bvaohv ..
tbÀh\Â Aen{bm]w b_]m³
mflnfzfskrfa @ jmfli . ^om

Updm]n d^vUpdm]n`m\v Mm³ Smfhn¡p¶Sv , tb^v _mdn
30 k]hv ..
H^p N¼Wyn tKm`n sI]p¶p ..

sshZv C³Nw `en¡m³. cv`mäpNÄ H^p kÀg¯nWv s_âv Wp FXp¯v fmh kmXN]v¡v sNmXp¡p¶p .. 2 sdZv–_qw imÄ , 3 sdZv–_qw imÄ , ÌpZnt]m A§sW Np_¨p cv`mäpNÄ Ds*Wn¡v .. Hm¬ss`³ C b^hyw sNmXp¯pw t{dm¡^vfms^ sk¨v AkÀ¡p N½og³ sNmXp¯pfm\v NÌtfjvhnsW bnXn¡p¶Sv .. dmIv–`À G^n] ]n dm¨t`jv–hnWpw cmfn`n G^n] C cmfn`n Asæn kÀ¡nwPv tPÄ hv C§sW]m\v _qw kmXN]v¡v sNmXp¡p¶Sv ..

A§sW C^ns¡ 1]kh t`¡v H^p bpSn] cmfn`n k¶p ..eÀ¯mkv em^y At©m Bt_m k]hpÅ H^p sb¬ Np«n

BUyw _qw tk\w F¶v b_ªp tcm¬ knan¨Spw , Nm^y§Ä AtWzln¨Spw Hs¡ B hv{So B]n^p¶p , _qw Nm\m³ k¶t¸mapw bns¶ _qw km§n¡pt¼mjpw eÀ¯mknsW¡mapw NqXpS AVnNm^w Nm\n¨Sv AkÄ Ss¶]m]n^p¶p .. Aksa M½Ä¡p BWn F¶v knan¡mw , HÀKnW tb^à , bj] hnWnf WXn BWn]psX hmUrlyw DÅSv sNm*v Ss¶]m\v A§sW knan¡p¶Sv .. H¯ D]^kpw ASnsWm¯ SXn]pw . skap¯p SpXp¯p Wà H^p AXnsbman sI^¡m]n^p¶p AkÄ.. AkÄ e^v¯mkpw, A]mÄ AkapsX em^y]pw F¶ tbms`]m\v Ak^psX sb^pfmäw

FÃm sb\p§sa]pw Ht^ N®n Nm\p¶kWà Mm³ F¦n`pw Ft´m CSnsW N*t¸mÄ fWhn Fs´ms¡ tSm¶n tbm]n .. ASv AkapsX huµ^yw N*nt«m Aà hvfmÀXvsWÊv N*nt«m F¶_n]nà ..

A§sW s_âpw fäpw FÃmw km§n¨p _qfnsâ No AkÀ¡v ssN fm_n. AkÀ ASn Smfhkpw SpX§n .. ^*mw Unkhw BWn Fsâ W¼_n knan¨p .. sdZnsâ AXp¯pÅ ¹¤nt`¡v sfmssd ImÀKÀ N]_p¶nà F¶v. Ft´m DÅn NpXp§n NnX¡p¶p*m]n^n¡pw A§sW Fs´ms¡ b_ªp .. hmVm^\ Nwss¹âv_v k¶m ssfssâ³ kÀ¡v sI]p¶ sI¡·ms^ A]¡`m\v bSnkv , CSnt¸mÄ Cu fp¯`nsW tbm]n Nm\m³ Nn«n] H^p Akh^w ASnsâ tb^n Ip½m tbm]n Na]mw F¶v knIm^n¨p Mm³ b_ªp sskNpt¶^w Mm³ k^w , B hf]¯p tI«³ D*mkpftÃm AsÃ. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *