റാഷിദയുടെ സൗന്ദര്യവും ഫയാസിന്റെ മോഹവും 2

റാഷിദയുടെ സൗന്ദര്യവും ഫയാസിന്റെ മോഹവും 2 Rashidayude Saundaryavum Fayasinte Mohavum Part 2 bY mainaz Click here to read all parts AkapsX Ipk¶p SpXp¯ t_mhm bqkv sâ CSÄ tbms`]pÅ Ip*nsW Ak³ Ssâ Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n I¸n k`n¨p .. Aksâ ssNNÄ AkapsX fp`Nap`qsX]pw SpX]n`qXt]]pw HmXn Nan¨p .. AkÄ AkWp bNpSn Nojv sb«Sv tbms` AkWp tSm¶n .. AkÄ N®v ^*pw AX¨p sk¨v […]

Continue reading

റാഷിദയുടെ സൗന്ദര്യവും ഫയാസിന്റെ മോഹവും 1

റാഷിദയുടെ സൗന്ദര്യവും ഫയാസിന്റെ മോഹവും 1 Rashidayude Saundaryavum Fayasinte Mohavum Part 1 bY mainaz AÐp N`ym\w Njn¨p sNm*v k¶ sfm©¯n]m\v _mgnU .. AÐpknsâ Wm«n Wn¶pw b¯p C^pb¯n A©p Nnt`m foäÀ Uqs^]m\v _mgnU]psX koXv .. AÐp Aksa N`ym\w Njn¨p sNm*v k¶ WmÄ fpS AkÄ Wm«ns` sI¡·m^psX]pw Nnak·m^psX]pw hzmbvW _m\n]m\v .. Aksa HmÀ¯p F{S `näÀ Np® bm M½sa Wm«n […]

Continue reading

ബര്ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 2 [Mainaz]

ബര്ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 2 BurDubayile Realestate Part 2 bY Mainaz | Previous Part Fsâ fWhv f{´n¨p ..Hs¶¦n Wm\wsNXpw C¶t¯msX Fsâ FÃm N¨kXkpw bq«pw .. Asæn Fs¶ tbms` Ss¶ Akapw B{Pin¡p¶p*v .. F´m]m`pw H^p hv{So H^n¡`pw km] Sp_¶p b_]nÃ. Wo Fs¶ b®ns¡m F¶v .. F{S B{Piw Ds*¦n`pw AkÄ ASv Han¨p sk¨nt« sb^pfm_pÅq … Mm³ sfsà AkapsX AXpt¯¡v […]

Continue reading

ബര്ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 1

ബര്ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 1 BurDubayile Realestate Part 1 bY Mainaz shN-vhv H^p `i^n]m\v .. t`mN¯pÅ FÃm KoknNapw AXnfs¸«ptbmNp¶ GN `i^n F¶v Ss¶ b_]mw .. Updm]n sk¨v D*m] H^p AWpekw ASm\v CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv , km]n¨p Wn§Ä Wn§apsX Aen{bm]w ASv fm{Sfm\v CknsX NT FjpSp¶k^psX {btImUWw .. WÃsS¦n`pw Io¯s]¦n`pw ASv b_]pN bvaohv .. tbÀh\ Aen{bm]w b_]m³ mflnfzfskrfa @ […]

Continue reading