എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 6 [Amitha]

Posted by

എന്റെ അമ്മയെന്ന മിസ്സ്ട്രെസ്സ് 6

Ente Ammayenna Mistress Part 6 bY  AMITHAPrevious Part

t{l] :””it`m ,fnhv{Xhv ,MmWm\v Wn§apsX AXnf t{l] “”
hvfnS :””fWÊn`ms]Xn ,Wo FknsX B]n^p¶p 1 BjvI knan¨n«v FXp¡p¶pfnà ,sftÊKnWp _nss¹ Cà “”
t{l] :””s£fn¡\w fnhv{Xhv ,Mm³ Np_¨p tbÀh\ Nm^y§an sb«ptbm]n “”
A½s]s¶ Nan¨ Nm^yw Ck^_nªm sl^n]mNnà .ASvsNm*v SSvNm`w Aks^ CknsX sNm*pk^p¶Sv ks^ AXnf Nan¡mw .
hvfnS :””Wo Ct¸m F´nWm knan¨Sv ?””
t{l] :””fnhv{Xhv ,’A½ 3 Unkht¯¡v tNm¬c_³hv Aä³Zv sI¿m³ tbm]n .Mm³ ko«n Hä]v¡m\v “”
hvfnS :””As¸m Mm³ knIm^n¨ tbms` AÃtÃm Wo ,Wnsâ A½s]¡mapw Nj¸n]m\v .hmVm^\ Fs¶ Atkm]vZv sI¿p¶ sb®p§Ä knan¨m M³ tcm¬ FXp¯v sS_n b_]mWm\v bSnkv ,Wns¶ bs£ Mm³ H^pbmXv sNmSn¨p tbm]n .Wos]m^p 3 f\n¡qÀ sk]näv sI¿v .Mm³ AkntX¡v tWs^ bp_s¸Xm³ tbmkm\v “”
t{l] :””sl^n fnhv{Xhv “”
hvfnS :””Biv bns¶ ,Mm³ k¶ptN_pt¼m fpSÂ tbmNp¶Sv ks^ Wnsâ l^o^¯p Mm³ H^p Ngv\w Sp\n tbm`pw Nm\^pSv ,tNt«mXn bq_ntfmsa ?””
t{l] :””sl^n fnhv{Xhv ,H¶pfnXnà “”
As{S]pw b_ª AkÀ tcm¬ N«v B¡n .Aks^ k^tk¡m³ Mm³ ¹m³ SpX§n .hvfnSs] lm^o^nNw B]n«v FWn¡v Nojvs¸Xp¯m³ bänà .At¸mÄ Aks^ F§sWs]¦n`pw sdZv–_qfn F¯n¨p sN«n]nX\w .F¦nt` Aks^ Fsâ AXnf]m¡m³ bäp .At¸mjm\v ‘A½ ^m{Sn D_§m³ bäm¯t¸mÄ Dhv sI¿p¶ Éo¸nRv bnÂhnsW Np_nt¨mÀ¯Sv .bns¶ Mm³ tks_m¶pw Bt`mIn¨nà .tkPw A½]psX _qfnt`¡v tbm]n PpanN FXp¯p .sI_ns]m^p tZmhv fSn]m]n^p¶p .1þ2 f\n¡qÀ AkÀ H¶v f]§n¡n«n]m fSn .AkÀ k^pt¼mÄ sNmXp¡m³ H^p ¥mhv Kyqhv D*m¡n sk¨n«v ASn PpanN]n«v Mm³ sk]näv sI]vSp .Ak^psX NmÀ bp_¯p F¯n] lÐw tN«t¸mÄ Mm³ BsN C«n^p¶ tXm¸pw s`¤n§vhpw Du^n¡aªp .tbm]n kmSn Sp_¶p ,DÅSpb_]\ftÃm ,Aks^ N*m BÀ¡pw H¶v Ak^psX AXnf]mN\w F¶v tSm¶ntbmNpw .Cu k^kn AkÀ H^p tWÀ¯ s`¤n§vhpw ssXäv tXm¸pw B\v V^n¨Sv .Ak^psX cnäv tdmZn B]SpsNm*v ASv WÃk®w tI^v¶p*m]n .
t{l] :””tN_nk^p fnhv{Xhv ,Mm³ Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p “”
k¶t¸mÄ Ss¶ kmSn`X¨p Nq«n]n« AkÀ Fsâ Ip*v NXn¨p b_n¡m³ SpX§n .FWn¡v sh^n¡pw tkUWn¨p ,bs£ Mm³ FÃmw NXn¨pbnXn¨ Wn¶v .Fsâ Ip*v sbm«n tIm^ k¶p .B tIm^]pw AkÀ W¡nNpXn¨p .CSnWpÅsSÃmw WnW¡v Mm³ S^msfZn ,F¶ Mm³ fWÊn knIm^n¨p .
hvfnS :””F´mXn Wo N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *