ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 5 [Jomon]

Posted by

ഭാര്യയുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി 5

BHARYAYUDE SUKHATHINU VENDI 5 BY JOMON.J (J_J)

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PART 

Bân koXnsâ ANt¯¡v k¶t¸mÄ Mm³ Nn¨\n Wn¶p NpXn¡m³ B]n dn]À FXp¡pN B]n^p¶p. gZv[n CÃmsS H^p {XuhÀ fm{Sw B]n^p¶p Mm³ Ct«¨Sp.

Bân : sKm F´m CknsX b^nbmXn.

sKm : sk_psS C^p¶p tdm_Xn¨t¸mÄ H^p dn]À NpXn¡mw F¶v N^pSn. ^mVp Fs´ Bân?

Bân : Aksa Mm³ A¦nansâ AXpt¯¡v kn«p.

sKm : Aim ASv sNmatÃm.

Bân : FWn¡v Wns¶ Hä]v¡v Nn«m³ tk*n Bs\Xm tfmsW.

sKm : A¼Xn NÅn Bân.

Bân : Wo _qfn tbm]n sdZn NnXt¡X. WnW¡v Mm³ H^p h½mWw S^w.

sKm : AsS´p h½mWw B\v Bân.

Bân : AsSms¡ Sm^mXm tfmsW. hnP^äv Dt*mXm Wnsâ N¿nÂ.

sKm : tU sgÂcn D*v.

Mm³ sgÂcv Sp_¶p hnPv– FXp¯p BânNv sNmXp¯p. NqsX ss`ä_pw.

Bân : F¶mt` Fsâ tfm³ AknsX sdZn tbm]n NnX¡p. Bân Ct¸mÄ k^mw.

CWn F´m WX¡m³ tbmNp¶Sv F¶m BNmw£]n Mm³ sdZn tbm]n NnX¶p. Np® sXwtbÀ B]n {Xuh_n fpj¨p Wn¶p. {Xuh_nWp fpNan`qsX Np®]n SjpNn Bân¡v B]n Mm³ sk]näv sI]vSp. AÂb hf]w Njnªp Bân H^p bÀbvÄ NaÀ {dm]pw bmân]pw C«v sNm*v N]_n k¶p. H^p N¿n kÅn]pw ftä N¿n hnPpw ss`ä_pw. Bân CSv F´nWpÅ bp_¸mXm\v F¶v HmÀ¯n«p H^p F¯pw bnXn]pw FWn¡v Nn«n]nÃ.
Bân Fsâ AXpt¯¡v k¶n«p Fs¶ Fjpt¶Â¸n¨p sdZnsâ WXp¡v NnX¯n. C^n¡pt¼mÄ Bân Np*n sNm*v Fsâ Np®]n C«v D^¨p sNm*n^p¶p.

Bân : Wns¶ Mm³ C¶v b®n sNmÃm³ tbmNpkms\Xm ssft^.

sKm : Bân Fs¶ F´v tk\w F¦n`pw sI]vtSm Mm³ NnX¶v S^w.

Bân : F´v tkt\m¦n`pw sIt¿mX Mm³. hin¨p NnXt¶ma\w Wo.

sKm : Hmiv h½Sn¨p Fsâ sbm¶p Bân.

Bân Fsâ ssNNÄ ^*pw N«n`nsâ ^*p Aä¯m]n«p sN«n C«v. F¶n«p Fs¶ tWm¡n klyfm]n H^p In^n In^n¨p.

Bân : FXm Njptk_n tfmsW. Cu b®`v Wo H^n¡`pw f_¡nÃXm.

F¶v b_ªp sNm*v Bân Fsâ fpOt¯¡v NmÀ¡n¨p Sp¸n. F¶n«p Bân Ss¶ ASv Wm¡p sNm*v I¸n. ASv Njnªp Fsâ Nknan bnXn¨p d`fm]n km] Sp_¸n¨p sNm*v km]nt`¡v ko*pw NmÀ¡n¨p Sp¸n C«p.
Mm³ ASv At¸mÄ Ss¶ NpXn¨p C_¡n.

sKm : Bân]psX Sp¸`nWp ks^ F´v tXÌv B\v Bân.

Bân : C¶v Wo Fsâ Sp¸`nsâ fm{Sw AtÃXm Wm_n b`Sntâw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *