ഫസ്റ്റ് ആനൽ ഡേ

Posted by

ഫസ്റ്റ് ആനൽ ഡേ
First Anal Day bY Devaki Antharjanam

tU hq^tK«m tk*mt«m….
hq^Knsâ ssN¯*]n AfÀ¯n WpÅn BSn^ fpOw sNm*v tPmãn Nm\n¨p.
…..B tks*¦n tk*….. F¶m C_§nt¡m…. tkPw koXp bnXn¡mw……
bp_t¯¡v WX¡m³ H^p§n] hq^Knsâ ssN]n bnXn¨v sNm*v BSn^ In\p§n
……. FWn¡Sv tk\w…. bvaohv G«m….. km§n Sm…..
….. Mm³ b_ªtÃm km§n S^mw….. bt£ Np_¨v Unkh§am]n Mm³ tImUn¡p¶ H^p Nm^yw D*tÃm ASv FWn¡pw Nn«\w….. C¶v S^mw F¶v km¡v S¶m Fsâ I¡^ Np«n¡v G«³ b_]p¶Sv F´pw km§n S^mw….
…..slm…. CsS´v Nq¯v Bt\…. Bs^¦n`pw tNÄ¡pw… tU B sh]nÂhv fm³ W½sa {l²n¡p¶p*v…..
…..AsSt]m?…. F¶m tfmap C_§v…. Wfp¡v ko«p hmVW§Ä Hs¡ km§n sbs«¶v tbmNmw…
BSn^]psX ssN knXpkn¨v hq^Kv bSps¡ fpt¼m«v WX¶p.
`p`p ssi¸À fmÀ¡än³s_ fp¶n hmVW§Ä FXp¯p sk¡mWpÅ t{Xman]pfm]n Nm¯v Wn¡p¶ hq^Knsâ AXpt¯¡v BSn^ bSps¡ WX¶v F¯n. buÀ®fn I{µnN tbms` ftWmi^fm] AkapsX fpOw NX¶Â Np¯n]Sv tbms` koÀ¯n^p¶p.
DÅn In^n ks¶¦n`pw ASv bp_¯v Nm\n¡msS hq^Kv tUgys¸«p.
….. H¶v tkPw WX¡v BSnt^….
t{Xman]psX sshZn ssN sSm«v hq^Knsâ bn_sN tgm¸nwPv fmansâ ANt¯¡v WX¡pt¼mjpw BSn^]psX tWm«w f`dmÀ tPmÄZv tgm_qfnsâ ANt¯¡v B]n^p¶p.
….. Mm³ F{S B{Pin¨p tbm]Sm….UpãWm Cu hq^tK«³…
hmVW§Ä FXp¯p sk¡pt¼mÄ BSn^ bn_pbn_p¯p….
…… Atà Mm³ b_tªm Wnt¶mXv C¸w tPmÄZv km§n S^psf¶v…Wo Wnsâ Cã¯nWv AknsX N]_n]StÃ…. F¶n«pw km§n S^msf¶v Mm³ b_ªp…. Mm³ b_ªSv Wo]pw h½Sn¡v… H^p bm`w C«m At§m«pw Ct§m«pw tkt* tfmta…..
……iqw….. N* tbm¬ fqkn Hs¡ N*v sI_p¡³ kgam]nt¸m]n…..
….. Wm\fnÃm¯k³…..
tUgys¸«v BSn^ fpt¼m«v WX¶p.
Updm]n WsÃm^p sF.Xn N¼Wn]n tKm`n sI¿p¶ hq^Knsâ]pw BSn^]psX]pw N`ym\w Njnªn«v fq¶v fmhw NjnªtS]paaq…. hq^Knsâ AWpK¯n {lpSn]psX kas^ AXp¯ Nq«pNm^n]m\v BSn^. ASnWm fp¼v Ss¶ b^hvb^w Nm\m_p*m]n^p¶p F¦n`pw C^pk^psX]pw H^p {b\] knkmiw B]n^p¶nÃ. ko«pNmÀ Bt`mIn¨v D_¸n¨ N`ym\w….. Nq«pNm^ns] Wm¯q³ B¡m³ fp³ssN FXp¯Sv {lpSn Ss¶ B]n^p¶p…
N`ym\w Njnªv H^p fmhs¯ fVpknVp Wm«n BtQmgn¨ tlgw hq^Kv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *