ശരറാന്തല്‍ 4 [മന്ദന്‍ രാജ]

Posted by

ശരറാന്തല്‍ 4

Shararanthal Part 4 Author : മന്ദന്‍ രാജ | ALL PREVIOUS PART

 

 

 

kÀ¡n dpÅän³s_ sk«w AXp¯v k^p¶Sv fWhn`m¡n HmX]n`qsX fpt¶m«njªp … Ak³ S³s_ _ntkmÄkÀ FXp¯p N¿n bnXn¨p GSp Wnfngkpw ImXns]jpt¶äp skXn]pSnÀ¡msf¶ N^pSt`msX]m\v Wo§n]Sv .. AÂbw fpt¶m«p sI¶t¸mÄ ANs¯ tNms¼u*n Wn¶pw skÅw HjpNmWpÅ H^p timÄ N*p .. ASÂbw k`pSm]SnWm AkWSns` Wqjv¶p N]_n .. fpNan D^ªk³s_ bp_s¯ sSm`n sbms]¦n`pw B dpÅäns` Bsa Nm\pkmWm]n AkWN¯qsX HmXn tPänWp hfobsf¯n Wn`¯p NnX¶p .. siÂsfäv– V^n¨]mÄ dpÅän C^p¶p Ss¶ HmX]ns`¡v tWm¡p¶¯k³ N*p .. sI_n] Wn`mkn ASnWp W¼À t¹äv CÃs]¶k³ N*p . kÀ¡n _ntkmÄkÀ FXp¯p dpÅän³s_ ko`ns`¡v skXn]pSnÀ¯Spw A]mÄ fpt¶ms«Xp¯Spw H¸fm]n^p¶p . dpÅäv bman bman fpt¶m«p Wo§p¶Sv N* kÀ¡n tPäv ImXn NX¶p A]mapsX AXpt¯¡v NpSn¨p .. Np^nlpf`]ns`¡pÅ kjn]n Wns¶m^p NmÀ kÀ¡n]psX fp¶nt`¡v k¶Spw dpÅäpNm^³ b^fmkVn hvboZn k*n fpt¶ms«Xp¯p

“” F´m hÀ ? F´v bän? “” Nm_n Wn¶v AXN hSy³ C_§n .

“” AsSms¡ b_]mw …B dpÅäv AVnNUq^w tbmknà … SmWSnWp bp_sN knXv “”

kÀ¡n Nm_n N]_n sNm*v Bt{Nmln¨p ..hSy³ sb«¶v Nm_n N]_n ÌmÀ«v– sI]vSp B dpÅäv tbm] kjns] ASntkPw Wo§n .. sf]n³ t_mZns`¯n Nps_ N_§n]n«pw AkÀ¡v B dpÅän³s_ sbmXn tbm`pw Nm\mWm]nÃ

‘ Ak³ k*n FknsXs]¦n`pw Dtb£n¨n«v NX¶p Naªp Nm\pw hÀ .. hvs_gWn A_n]n¨v thÀ¨v– sI¿m³ b_]mw “” CXkjnNan`pw A]msa Nm\m³ bämSm]t¸mÄ hSy³ b_ªp ..

“” tk* …””

“” hÀ bns¶´p sI¿\w ? hm_nsW .. hvs_gWns`¡v C_¡t\m AtSm ?’ “”

“” Hm ..thm_n hSy³ … AÃ SmWnSv FknsX tbm]n«v k^p¶p ?’

“” fpNan H^p {c*v D*v hms_ .. BÄ fn`n«_n]m…. H¶v ^*p Nq«pNm^v k¶n«p*v … Mm³ ^*p Np¸n h¦Xn¸n¡m³ tbm]Sm “”

“” Òw .WX¡s« WX¡s« ….F¶ns«knsX hmVWw ? GSm sFäw ?’

“” AkWknsX CÃm]n^p¶p hms_ … sk_psS AknXw ks^ tbm]n hf]w Naªp “”

“” B .. tks_ FknsX Wns¶¦n`pw h¦Xn¸n¡v ..bnt¶ …. Sm³ Fs¶ B tNän] Ø`¯v Ss¶ C_¡nt]t^ … Mm³ H^p¯osW sbm¡n sNm*v k¶Sm ..Akao dia¯nWnX]n Ìmâv knt«m Btkm ?’

kÀ¡n sk_psS b_ªSm\Sv … SÂNm`w tZmÎ_psX knk^w B^pf_n]* F¶k³ N^pSn …

“” Akao dia¯n tbm]n Nm\pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *