ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ ഭാഗം 4

Posted by

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 4

Oru Koithukaala Ormakal Part 4 bY kamadhipan | PREVIOUS PART

 

Wm`mw emPw Smfhn¨SnWp £fn¡pN. FÃm Wà km¡pNÄ¡pw Wµn . A£^sSäpNÄ fmäm³ Njn]p¶nÃ. Nm^\w In` f`]ma A£^w No tdmÀZn F§sW ssX¸v sI¿pw F¶v A_n§p NqXm.

Nm`¯v sskNn]m\v D\À¶Sv. St` ^m{Sn F¸jmD_ªn]Sv F¶ptbm`pw A_n]nÃ. F¶m HmfWtI¨n Nm`¯pSs¶ D\À¶p kn«pNm^yw tWm¡n tbm]n. G¶m Fs¶ knan¨p\À¯n]nÃ. bpS¸nWpÅn Wn¶pw ssNNÄ bp_t¯¡v Wo«n H¶v sManªp D_¡gn\fNäm³ {lfn¨p. ssN]ns` km¨n tWm¡n f\n 8 Njnªp.

H^n¡`pw C{S]pw t`äv B]n D_¡sfjps¶än«nÃ. NpXn]m B_pf\n. Mm³ b¯m]¯n Fjpt¶äp C^p¶p. DXpfp*v A^]n fp_p¡n DXp¯p. bm]pw tSm_p¯p sk¨p.sd©n C^p¶p Mm³ ko*pw tNm«pkm C«p. DXsW HmfWtI¨n AkntX¡v N]_nk¶p. ssN]n`pÅ Im] S¶n«v b_ªp. Zm B sPu^n]pw `S]pw Npan¡m³ tbm]n«n¸w k^pw. AkÄ¡p hwl]w H¶pw tSm¶^pSv.

Mm³ Hmt¡ b_ªp. tI¨n A¸p_t¯¡v tbm]n. Mm³ sd©n C^p¶p Im] DuSnDuSn NpXn¨psNm*n^p¶p. kXt¡ fp«¯p Wn¶pw sPu^n]psX kÀ¯fmWw tNÄ¡mw. `St]mXv Ft´m Sn^¡pN]. AkÀ Nnjt¡ fpä¯v– k¶m fm{Stf Fs¶ Nm\p. Mm³ AknsX Ss¶ ]n^p¶p. Ct¸mÄ `S Nnjt¡ fpä¯v– F¯n ssN]ns` Sp\n kn^n¡p¶p. sPu^n]pw bp_sN AknsX k¶p. `S H^p tSmÀ¯v– DXp¯pw sPu^n H^p fª bmkmX fp`N¨ tbms`]pXp¯pw B\v Wn`vbp. sPu^n]psX k`Spklw bmkmX]psX knXkn`qsX fp` SÅn Wn¡p¶p. WWª bmkmX]psX DÅn Wn¶pw fp`NÄ Ak]psX Wn_w bp_¯v– N«n]m\v Wn`vbp. F¶m fp`N®v bp_¯p Nm\nÃ. AkÄ ASptbms`] WW¨ Sp\nNÄ sWt©mXv– tIÀ¯v bnXn¨n^n¡p¶Sv. sshZn NqXn sPu^n]psX fp`]psX k`n¸w Mm³ BhzUn¨psNm*n^p¶p. sb«¶v AkÄ DÅnt`m«p tWm¡n s¡m*v N]_n k¶p.

sPu^n. Hm bÅn]p_¡w NjntMm, F´v bän CknsX Ss¶ NqXm³ Bt\m ¹m³.

Mm³. Mm³ Im] NpXn¨psNm*n^n¡p¶Sv WnW¡v N*pNqsX. NpXn¨p Njnªp k^pw.

sPu^n. At¿m WnÀdµw H¶pw CÃ. CknsX Npän AXn¨n^pt¶m.

AkÄ Np*n Np`p¡n bp_¯ptbm]n. bp_sN MmWpw ko«nt`m«p tbm]n. A½mkn AXp¡a]n C^p¶p b`im^w D*m¡p¶p. Mm³ sI¶t¸mÄ tImUn¨p. Zm ^kn WnW¡v Fs¶ H¶v him]n¡mtfm. CXn]¸w WnW¡v Cãfmt\m. Cu thkWmjn Fsâ ssN¿n l^n]mNnÃ. sb«¶p {bmTfnN Nm^yw HSp¡n Mm³ A½mkns] AXp¡a]n Wn¶p him]n¨p. At¸mÄ sPu^n NX¶p k¶p. As½ FWn¡p C¶v tNmtaKv Sp_¡pw F¶v A_n§pNqsX. B Sp\n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *