ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ ഭാഗം 5

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 5 Oru Koithukaala Ormakal Part 5 bY kamadhipan
| PREVIOUS PART lln Nmk`nWp k^p¶Sv ks^ MmWpw sPu^n]pw tIÀ¶n^p¶p Hmt^m NphrSnNÄ
N«n hf]w sbm¡n. sPu^n]psX bqWnW¡mÄ Fs¶ f¯p bnXn¸n¨Sv AkapsX fp`NÄ B]n^p¶p.
ASpsNm*pSs¶ Fsâ ssN AknsX¯s¶ B]n^p¶p. B fp`N¶pNapsX ^qbw Abm^w. bn¶]pw bn¶]pw
ASv Nm\mWpw I¸Wpw tNmSn bq*p. AkÄ Mm³ sN«pw F¶In´]n b`Spw b_]p¶p. ASnWnX]n […]

Continue reading

ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ ഭാഗം 5

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 5 Oru Koithukaala Ormakal Part 5 bY kamadhipan | PREVIOUS PART lln Nmk`nWp k^p¶Sv ks^ MmWpw sPu^n]pw tIÀ¶n^p¶p Hmt^m NphrSnNÄ N«n hf]w sbm¡n. sPu^n]psX bqWnW¡mÄ Fs¶ f¯p bnXn¸n¨Sv AkapsX fp`NÄ B]n^p¶p. ASpsNm*pSs¶ Fsâ ssN AknsX¯s¶ B]n^p¶p. B fp`N¶pNapsX ^qbw Abm^w. bn¶]pw bn¶]pw ASv Nm\mWpw I¸Wpw tNmSn bq*p. AkÄ Mm³ sN«pw F¶In´]n b`Spw b_]p¶p. ASnWnX]n […]

Continue reading

ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ ഭാഗം 4

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 4 Oru Koithukaala Ormakal Part 4 bY kamadhipan | PREVIOUS PART   Wm`mw emPw Smfhn¨SnWp £fn¡pN. FÃm Wà km¡pNÄ¡pw Wµn . A£^sSäpNÄ fmäm³ Njn]p¶nÃ. Nm^\w In` f`]ma A£^w No tdmÀZn F§sW ssX¸v sI¿pw F¶v A_n§p NqXm. Nm`¯v sskNn]m\v D\À¶Sv. St` ^m{Sn F¸jmD_ªn]Sv F¶ptbm`pw A_n]nÃ. F¶m HmfWtI¨n Nm`¯pSs¶ D\À¶p kn«pNm^yw tWm¡n tbm]n. G¶m Fs¶ knan¨p\À¯n]nÃ. […]

Continue reading

ഒരു കൊയ്തുകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ 3

ഒരു കൊയിത്തുകാല ഓര്‍മകള്‍ 3 Oru Koithukaala Ormakal 3 bY kamadhipan | PREVIOUS PART kn«n k¶t¸mÄ A½mk³ k¶n«p*v. Fs¶ N*Spw Zm CknsX ks¶ F¶p knan¨p. Mm³ AXp¯v sI¶p sd©n C^p¶p. A½mk³. Zm tfmsW Wn CknsX tWm¡nw N*pw tk\w Njn]m³. Wns¶ Wn³s_ A½ W¶m¡m³ tk*n] kns«¡ps¶. At¸mÄ ASptbms` tk\w Njn]m³. Wn³s_ WmXv tbms`]Ã. Wn fpwt¸ms¡ k¶p tbm]n«tÃ]pÅp. Øn^w […]

Continue reading