സുഭദ്രയുടെ വംശം 7 [ഋഷി]

Posted by

സുഭദ്രയുടെ വംശം 7

Subhadrayude Vamsham Part 7  bY ഋഷി

Subhadrayude vamsham kambikatha all parts

fpNpµsâ NqsX Sn^n¨p WX¡pt¼mÄ knWoS³ hpOfpÅ SaÀ¨]n`m]n^p¶p…
I§mSo… Mm³ hmVm^\ C{S]pw cnämkm_nÃ. fpNpµ³ A`vbw ht¦mIt¯msX b_ªp. C{bmklyw F´p bänt]m Ft´m?
hm^fnÃ… MmWpw cnäm]n… bns¶ NnX¶n^ps¶¦n D_§nt¸mt]sW. fpOw NjpNn]t¸mÄ Np_¨v Blzmhw B]n. GSm]m`pw ko«n tbm]n l^ns¡m¶p_§\w… knWoS³ AksW hfmVmWs¸Xp¯n…
knWoS³ tIX¯n]psX koXnsâ tPäv Sp_¶p. Np©p BËmUw {bNXn¸n¨p…Aksâ tft¯¡v ImXn…
tIX¯n skan]n k¶p. B Wot]m… Aksâ N`§n] N®pNapw lzmh¯nsâ PÔkpw ^s*®w kn«n«p*v F¶ Nm^yw knant¨mSn…
FXm knWq… Wo D_§pN]ms\¦n kmSn`v bq«nt]s^. AN¯pWn¶pw hm£ CX*. Mm³ knans¨\o¸nt¨mamw.. Dw.. tbm]n¡nXt¶m… AkÀ H^p NŨn^n In^n¨p.
knWoS³ tWs^ tbm]n H^p ssN`n DXp¯v W¶m]n H¶p sbXp¯n«v tdmVw sN«p_§n.
^m{Sn Ft¸mtjm F\oäp. sSm* k^*n^p¶p. tWs^ tbm]n sbXp¯p. AXp¡a]n tbm]n Npt_ skÅw AN¯m¡n. Du\p fp_n]n C^p«m]n^p¶p. ss`än«t¸mÄ AX¨p sk¨ bnªm\§Ä…. Sp_¶p tWm¡n. N_ntk¸n`]pw, tNmjn¡m`pNapw Wo´n WX¡p¶ ^hnN³ N_n… tS§ In^kn]n« CXn]¸w.
H^mWs] Sn¶mWpÅ knl¸p*m]n^p¶p. Ak³ BÀ¯nt]msX FÃmw AN¯m¡n. bm{S§Ä kXn¨p W¡n. FÃpNÄ Np©pknWv sNmXp¯n«v tbm]n bm{S§Ä NjpNn sk¨p. bns¶]pw tbm¯nsWt¸ms` NnX¶p_§n.
Nm`¯v sskNn F\oäp. N®p Sp_¡msS tbm]n Sq_n. bns¶ bÃp tS¨v Du\pfp_n]n k¶t¸mÄ H^p cv`mh-vNv. Sp_¶t¸mÄ Bkn b_¡p¶ Im]. D½_¯v tbm]n^p¶p Im] NpXn¨p. hf]w tWm¡n]t¸mÄ H³bSp f\n Njnªn^n¡p¶p. D_¡¯nsâ B`hy¯n Nth^]n Ip^p*pNqXn C^p¶p. Np©pknWv dnh-vNäpNÄ sNmXp¯p.
tPäp N^]p¶ lÐw … tIX¯n.. S`]n H^p tW^n]Sv S«w tbms` C«n«p*v. Sq skÅ fp*pw I«]pw. Ak^psX NW¯ SpXNapw, SXn¨ CXs¡«pw fp*nWpÅn sM^p§n… sNmjp¯ fp`NÄ C_pNn] I«]v¡pÅn NnX¶p Spap¼n….
B F\otäm… hm]n¸v … AkÀ In^n¨p sNm*v ANt¯¡v N]_n. A^fSn`n SXn¨ WnSwdw D_¸n¨n^p¶p. MmtW bÅo tbm]Sm. ASn]m³ ko«ns`m*v. Mm³ Wnsâ AkØ H¶_ntª¨pw tbmNmw F¶p N^pSn
knWoS³ Aks^ tWm¡n A¸w KmaySt]msX In^n¨p.
C¶s` F´m]n^p¶p? F{S Np¸n NÅv Nm`n]m¡n? Mm³ ^*v k«w k¶p tbm]sSm¶pw A_nªnÃ… AtÃymXm? AkÀ fpt¶m«mªn^p¶p. k`n] fp`NÄ SÅn Wn¶p.

CÃ.. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *