രതി വീട് 1

Posted by

രതി വീട്  ഭാഗം : 1

RathiveeduPart 1 bY രാവണൻ

CSv H^p C³shhv_v fn_ tP ^*pw Nq«n¡`À¯n] H^p NT]m\v. kng]§an Sm¸^yw DÅkÀ fm{Sw km]n¡pN. AÃm¯kÀ F{S]pw sbs«¶v “”h-vNq«v””B]nt¡m.

Nm]`pw bpjNapw hfrSw B] Np«WmXv. AknsX Wn¶m\v NT. NT Wm]N³ ^mip ^mK³. k]hv 18, skap¯v sf`nª hpµ^³ B] H^p ]pktNmfa³. 18 F¶Sv Hmt^m ]pkm¡apsX]pw f_¡m³ BNm¯ {bm]w. D_¡w D\^p¶Sv Ss¶ DUn¨p]À¶ hq^ysW]pw, Np`¨p Wn¡p¶ hz´w Np®]pw N*p sNm*v. Hmt^m hp{bemSkpw AkWv Sn^sªXp¸nsâ hf]w B\v. “”C¶s¯ skXnkjnbmXv B^psX tb^n Njn¡\w””

NpXpwdw :

Aѳ : ^mK³, NpXpwdWmT³. H^p PÄcv¡m^³ B\v. F® Npjn¡p¶ Ø`s¯ Kok³ b\]w k¨v Nmlv D*m¡m³ WX¡p¶ f`]manNan H^pk³. tKm`n A¸w NXp¸kpw AbNXkpw Wn_ªSms\¦n`pw A¡u*v Wn_]v¡p¶ UnWm_pNam`pw, 3 fmhw tKm`n 3 fmhw Wm«n hzmS{´yw F¶SnWm`pw ^mKsW hwdÔn¨v ht´mgw B\v.
38 k]Êv, D_¨ l^o^kpw, sbu^pgw Nq«pfm_v l^o^¯n Wn_s] t^mf§apw Wn_ªp Wn¡p¶ Dln^pÅ B\v.

A½ : ^mKn, NT]ns` Wm]nN. PriWmT. hzØw Prie^\w. eÀ¯mkv A]¡p¶ b\kpw, 3 fmhw NqXpt¼mÄ k¶v A^s¡«nsâ Bkly§Ä NXft]msX sI¿p¶SnWm`pw ht´mgkSn, D¯f em^y þ A½.

36 k]Êv, skap¯v, SpÅn Spap¼p¶ l^o^w. Wn_ª fp`Napw, t_mhv Wn_fmÀ¶ fp` k«¯nWp WXp¡v f©mXn¡p^p k`p¸¯n DÅ fp` sM«v. k]À A¸w SÅn ^*p fX¡m]n NnX¡p¶p, l^o^¯nsâ Wn_w sNm*mN\w B Nm SpXNÄ N*m GSv {bm]¯n DÅksâ]pw Np® h`yq«v AXn¨p sNmXp¡pw.

fN³ : ^mipÂ, fpNan b_ªSv tbms` Ss¶ GSv hmiI^y¯n`pw Np`]v¡m³ S]m_m] Np®]pw, bm NnWn]m³ GSv hf]kpw Wn_]p¶ A£] bm{Sw B] kr£\ h©nNapw B]n Ak³.

A½]psX fN³ F¶v Häkm¡n b_]m³ BNpw. B Wn_kpw fpO huµ^ykpw AkWpw D*m]n^p¶p. H^p sfm©³ b¿³. {bm]w AkWn H¯bp^pgsâ kaÀ¨ skans¸Xp¯p¶p F¦n`pw Ct¸mÄ Ak³ H^p b¿³ F¶v b_]mkp¶ l^o^w DÅk³.

CSv Ck^psX NT]m\v. NT]n b`Spw b`^pw bpSpfpO§Ä B]n NX¶p k^pw. Aks^ kjnt] b^nI]s¸Xmw.

¹hvXp Njnªp N¼yq«À ¢mÊn tIÀ¶v H^p sNmÃw Njnªp. CWn F´mNpw F¶pÅ In´NÄ Ak³ fmän k¨v H^p b\n]pw CÃm¯ksâ hzmS{´yw BhzUn¡p¶p. bt£ b\n CÃm¯ H^p bSnsW«pNm^sâ {bVmW b\n Aksâ A^s¡«v b^fmkVn Dbt]mPn¨v Nn«p¶ hpOkpw, AtSmsXm¸w hf]kpw Na]pN F¶pÅSm\v ^mip`nsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *