മനു മഞ്ജുവായ കഥ 2

Posted by

മനു മഞ്ജുവായ കഥ 2

MANU MANJUVAYA KADHA 2 BY MANURAJ

s{X]nWn k¨p Fsâ knPm^w MmWvbns¶Xv– HmÀ¯p km\wkn«p s{X]vWn Fsâ {c*v Fs¶ tSm*n knan¨t¸mÄ Mm³ tbXn¨p tbm]n A¶v fpS F¶ns` tP a`mfi` bp_¯pk¶p ¹mWäv t_mfnt]m sshän ssWäv N*nà F¦n A¦nÄ knan¡pw F¶v tbXn¨p N]_pw A]mapsX AXp¯pÅ WPv–W tcmt«mhv CX¡v A]¨pS^pw F¶n«v b_]pw NqX\w Nan¡\w Fs¶ms¡ MmWpw ASv BhzUn¨p SpX§n A¦nÄ Fs¶ CX¡v k¨p kmXvhm¸n H^p {Pq¸n tIÀ¯v Fsâ WPv–W bnN-vhv ASn`n«p emPy¯nWv fpOw CÃm]n^p¶p A§sW B {Pq¸n DÅ b`^pw FWn¡v tbjvh\ msj A]¡m³ SpX§n A¦nÄ eog\nN^\w FWn¡v Øm`kpw fäp knk^§apw ssNfmt_*n k¶p A§sW H^p FN-vhmw N]nªp FÃmk^pw Wm«n tbm]n Mm³ tbm]nà CWn]pw A¦nÄ eog\n FWn¡v Sm§m³ bänÃm]n^p¶p A§sW A¦nÄ H^p b¿³ sb®v {ZÊv– V^n¨ tcmt«m A]¨pS¶p Wo CSptbms` Wn¡\w Fsâ fp¶n F¶pw b_ªp WnkÀ¯ntNXv– sNm*v Mm³ h½Sn¨p A§sW B Unkhw AXp¯v k¶p Mm³ Fsâ {c*vhnsW FÃmw ]m{S]m¡n At¸mÄ FWns¡m^p msj k¶p Mm³ sIss¶ F¯n F¶pb_ªp Mm³ BsN tbXn¨p Wnsâ A¡u*n Np_¨pNmlv C«n«p*¶p b_ªp Mm³ Hmt¡ b_ªp Ft¶mXv Umk\n km§m³ b_ªp Sfnjv hvssä B\v FWn¡msN tbXn]m]n^p¶p F´v b_ªp tfXn¡pw AkhmWw H^p tI¨nsX NX]n tbm]n tImUn¨p Ak^v A^vNms\s¶ms¡ A_n]\w Mm³ tI¨n¡mWm\v b_ªp AkÀ¡v HXp¡s¯ hwl]w {dm tkt\m sshhv b_ MmsW´p b_]m³ AkhmWw 32 Fs¶ms¡ b_ªp sK«n]pw {dm]pw »m¡v NaÀ km§n A¦nÄ knan¨p Np_¨p tSWpw H`nkv Hm]n`pw km§m³ b_ªp At¸mÄ FWn¡p_¸m]n C¶pFsâ dm¡v sbman]pw F¶v Mm³ N¼n]m]n tkPw km§n _qfn tbm]n A¦nÄ A]¨ FÃm tP knZnt]mhpw N*v– F¶ns` cosf]v tP D\À¶p Mm³ tbm]nNpan¨p sfm¯fm]n tgkv sI]vSp B {ZÊv– FXp¯n«v {dm sW©n N]_n]t¸mÄ Mm³sb®m]nfm_n Mm³ Nps_ tcmt«mhv FXp¯p tP {Pq¸n`pw A¦nÄWpw A]¨psNmXp¯p ASv N*v– H^msas¶ NX]nÂsNm*ptbm] NT bn¶oXv b_]mw A¦nÄ b_ªp fMvKp bq_ntfmsa Wo Ìm³Zn C_§mSn]m Mm³ Np_¨p Nymgv D*mNpw A§sW Fsâ Xu\n F¯n NmÄ k¶p Mm³ s`mt¡g³ b_ªp sNmXp¯p A¦nÄ k¶p _qfn N]_n NSNX¨p Mm³ BsN I½n S` Sm]vSn Wn¶v A¦nÄ sN«nbnXn¨p Fsâ km]]n W¡v sN«n Wà {dmWvZnsX ^pIn Mm³ N®X¨n^p¶p FWn«v– _qfn tbm]n Fs¶ sbm¡n sdZn C«p Nps_ D½k¨p F¶n«v Ft¶mXv sI¿m³ b_ªp Mm³ bpÅns] D½k¨p At¸mÄ A]mÄ Fs¶ FjptW`vbn¨p F¶n«v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *