താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 5 [Kuttoos]

Posted by

താജ് മഹൽ റീ ലോഡഡ് 5
TajMahal Reloaded Part 5 bY Kuttoose | Previous Parts

BUy h¼qÀ\ temP¯nsâ SaÀ¨]nÂ, D½]psX tUi¯v Ss¶ NnX¶p D_§n tbm]n Mm³. Fsâ fpOw fp`]nXp¡n tIÀ¯v sk¨v St`mXns¡m*v D½]pw D_§n…
GNtUlw H^p f\n¡qÀ AXp¯v SaÀ¶p_§n] Mm³ F\oät¸m Fs¶ Ss¶ tWm¡nsNm*v– NnX¡p¶ D½s] B\v N*Sv. H^p sI_p bp©n^nt]msX Fs¶ tWm¡n NnX¶ D½, Mm³ F\oä DXsW, Fsâ ^*p Nknan`pw ^*p ssNNÄ tIÀ¯v sk¨v, Fsâ Ip*nt`¡p D½]psX Ip*pNÄ sNm*v Pm[fm]n Ipwdn¨p. N®X¨v sNm*pÅ D½]psX B IpwdW¯n D*m]n^p¶p D½ AWpekn¨ hpO¯nsâ Bjw.
b^hvb^w bp©n^n¨SÃmsS tks_ H¶pw b_]m³ CÃm]n^p¶p M§Ä¡v ^*p tbÀ¡pw. fNsâ {bm]w DÅ, fNsâ Nq«pNm^sW sNm*v Nmfw SoÀ¯tSm, Nq«pNm^sâ D½]psX sNmjp¯ Nmfw AWpekn¨ NpätdmVw FWnt¡m D*m]n^p¶nÃ. f_n¨p D*m]n^p¶Sv, l^o^¯nsâ Umiw SoÀ¡mWpÅ AenkmMvK fm{Sw B]n^p¶p.
Fjpt¶äp dmSv–_qfn tbm]n k¶t¸m D½ FWn¡v tk*n dUmw Kyqhpfm]n Nm¯p Wn¸p*m]n^p¶p. l^o^¯nsâ Nmf¯nWv lfWw k^p¯n] bp^pgtWmXp*mtN* kntV]Tm Asæn fWÊn Wn¶pw DXs`Xp¯ {b\]w B]n^p¶p D½]psX fpO¯v At¸mÄ FWn¡v Nm\m³ NjnªSv.
In^n¨n«v Kyqhv NpXn¨p Mm³ b_ªp..
D½m Mm³ C_§s«. gdoÀ k^m_m]ntà ….
Iq*p kn^ sNm*v Fsâ Ip*n sk¨v ””lq””’ F¶v b_ªp D½m Fsâ sIkn]nt`¡v k¶n«p sIkn]n Ip*p tIÀ¯v b_ªp….
“”””””””D½m¶Ã CWn knan¡*Sv….””””OUoK””””A§nsW tk\w Wos]s¶ CWn knan¡m³, B^pw CÃm¯t¸mÄ……
ASpw b_ªp Smtj¡v tWm¡n Wn¡p¶ D½]psX fWÊns` Fsâ ØmWw NmfpNsâ B\v F¶v fWhn`m¡n] Mm³ H^p ssN sNm*v D½]psX,,,AÃ,,, Fsâ OUoK]psX sNmjp¯ CXp¸n`qsX N¿n«p bnXn¨p Fsâ tUit¯¡v tIÀ¯v WnÀ¯n, ssN sNm*v B CXp¸ns` sNmjp¸p sM^n¨pX¨psNm*p Mm³ b_ªp……
Mm³ tbm]n«v k^mXo Nj¸n OUoK bq_n tfmsa……

In^n¨p sNm*v Fsâ sW©nt`¡v Imªp, gÀ«nsâ d«¬ H^®w tkPw Ajn¨p Fsâ sW©ns` fp`]psX tfman`m]n NXn¨fÀ¯n Fsâ OUoK…..B NXn]psX tkUW]n OUoK]psX CXp¸ns` fmwh sNmjp¸ns` Fsâ sM^n¨n bqÀ\ làn]n`m]n. CWn AXp¯
temPw ks^ M§Ä¡v ^*mÄ¡pw HmÀ¯n^n¡m³ DÅ t{bf h½mWw. Aksa sW©n Wn¶pw AXÀ¯n fmän bp_t¯¡p tbmNp¶ kjn, Aksa tWm¡n, Fsâ fp*nsâ fXn¡p¯p Ajn¨p Mm³ sbm¡n Nm\n¨p, AkapsX, Fsâ OUoK bq_n]psX, WWªp NpSnÀ¶ bmân. ASv N*p km sbman¨p Ft´m b_]m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *