ഒരു ഇന്റർവ്യൂ [അഭിരാമി]

Posted by

ഒരു ഇന്റർവ്യൂ 

ORU INTERVIEW AUTHOR : ABHIRAMI

ഹായ് , രഞ്ജിത എന്ന ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആണ് കഥയിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ ഒരു ഇമാജിനാഷൻ ആണ് എന്നാൽ തുടങ്ങാം.
അവൾക് 21 വയസ്സായിരുന്നു. അവൾക്ക് നല്ല സെക്സി ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ കണ്ടാൽ ആരായാലും ഒന്നു നോക്കി നിന്നു പോകും . എന്നാൽ അവൾ വളരെ ശാന്തസ്വഭാവം ആയിരുന്നു. തന്റെ ശരീരം മറ്റെല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ അവൾക്കു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽന്നു തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു.
അവളുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ സഹോദരനും അവളുടെ മുത്തശ്ശിയും മാത്രം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ പെട്ടു മരിച്ചു.
അവൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ അവൾ പരാജയപ്പെട്ടു.
അവളുടെ സഹോദരനേയും മുത്തശിയെയും നോക്കേണ്ടത് അവളുടെ ഉത്രാവദിതമായി. അങ്ങനെ അവൾ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
അവൾ പല ജോലികളും അപേക്ഷിക്കുകയും അനേകം അഭിമുഖങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നഷ്ടമായതുകൊണ്ടു അവൾക്ക് ആ ജോലികൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അവൾക്ക് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആണ് അവൾ പത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂനെ പറ്റി കണ്ടത്. 18 വയസിനും 28 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആർക്കും അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *