ഗേൾഫ്രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് [നീതു ജോൺ]

ഗേൾഫ്രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് Girlfriend Experience | Author : Neethu John രാവിലെ 7 മണിയായി നീതു ഒരു ഉറക്ക ചടവോടെ ആണ് ഉണർന്നത്. AC യുടെ തണപ്പ് ദേഹത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ ആണ് താൻ നഗ്ന ആണെന്ന് അവൾക്ക് ഓർമ വന്നത്. അവൾ ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന ആ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആണ് ഫക്ക് ബഡ്ഡി ആയ സച്ചു എന്ന സച്ചിൻ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ബെഡ്കോഫി കുടിക്കുന്നു. അവൾ  നഗ്നയായി കട്ടിലിൽ നിന്ന്  […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 5 [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 5 Call Girl diaries Part 5 | Author : Neethu | Previous Part  
ഒരു കഥ നാല് ഭാഗമായി നിർത്തിയത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. വർഷ അനുവിന്റെ
മുലയിൽ തഴുകികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ” വിശദമായിട്ട് പറ മോളെ” അനു : അത് വളരെ പ്ലാൻഡ്
ആയിരുന്നു. പ്രിൻസിന് അമിത്തിനോട് ഒരു കണക്ക് തീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷ : അവന്റെ
ഗേൾ ഫ്രണ്ട് രമ്യക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തതിനു അമിത് പോലീസിൽ […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 5 [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 5 Call Girl diaries Part 5 | Author : Neethu | Previous Part   ഒരു കഥ നാല് ഭാഗമായി നിർത്തിയത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. വർഷ അനുവിന്റെ മുലയിൽ തഴുകികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ” വിശദമായിട്ട് പറ മോളെ” അനു : അത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. പ്രിൻസിന് അമിത്തിനോട് ഒരു കണക്ക് തീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷ : അവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് രമ്യക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തതിനു അമിത് പോലീസിൽ […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 4 [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 4 Call Girl diaries Part 4 | Author : Neethu | Previous Part ഈ
ഭാഗം വൈകിയതിന് ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ചു ദിവസം എഴുതാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല..
വിദേശത്തും സ്വന്തം നാട്ടിലും ആയിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഭാഗം യൂടൂബിൽ ഫീമെയിൽ
വോയിസ് കേട്ടൂ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ വളരെ തപ്പി തടഞ്ഞു വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ
ഭാഗം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. അനു താജ് […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 4 [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 4 Call Girl diaries Part 4 | Author : Neethu | Previous Part ഈ ഭാഗം വൈകിയതിന് ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ചു ദിവസം എഴുതാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല.. വിദേശത്തും സ്വന്തം നാട്ടിലും ആയിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഭാഗം യൂടൂബിൽ ഫീമെയിൽ വോയിസ് കേട്ടൂ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ വളരെ തപ്പി തടഞ്ഞു വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. അനു താജ് […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 4 [Neethu]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 4 Call Girl diaries Part 4 | Author : Neethu | Previous Part ഈ ഭാഗം വൈകിയതിന് ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ചു ദിവസം എഴുതാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല.. വിദേശത്തും സ്വന്തം നാട്ടിലും ആയിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഭാഗം യൂടൂബിൽ ഫീമെയിൽ വോയിസ് കേട്ടൂ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ വളരെ തപ്പി തടഞ്ഞു വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. അനു താജ് […]

Continue reading

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 3 [Neethu] [ചിത്രയനം]

കോൾ ഗേൾ ഡയറീസ് 3 Call Girl diaries Part 3 | Author : Neethu | Previous Part   ഞാൻ നീതു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു മോഡൽ ആണ്. എസ്കോര്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൾ ഗേൾ കൂടി ആണ്. ഇത് എന്റെ ആത്മകഥയുടെ അംശം ഉള്ള കഥയാണ്. ഇതിൽ അധികം ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് ഒരു കോൾ ഗേളിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ ദിവസം പറയുന്നതാണ് ഈ കഥ. […]

Continue reading