ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 [ANOOP SS]

Posted by

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 

BALYATHILE ORMAKAL PART 6 BY ANOOP SS | PREVIOUS PART
[https://Muthuchippi.net/?s=BALYATHILE+ORMAKAL]

 

BjvINÄ NX¶ptbm]n ,^ftI¨n PÀen\n]ms\¶ Nm^yw Mm³ b_ªn^p¶pktÃm. A§sW {bhk¯nWm]n
tI¨n Ak^psX ko«nt`¡p tbm]n.At¸mÄ koXp bq«n]nX^pSv F¶v hpt^tg«Wp kmln.ASnWm]n
tI¨n]psX dÔp¡an A]mÄ¡p BsN AXp¸fpÅ Ak^psX A¸¨n]psX Ca] fNsW CknsX k¶p Wn¡pkm³
b_ªp.Aksâ tb^v fWogv F¶m]n^p¶p.AksW Aks^Ãmw fWp F¶m\v knan¨n^p¶Sv.GNtUlw
C^pbSnWN¯p {bm]fp*v fWpknWp , tKm`ns¡m¶pw tbm]n^p¶nÃ.CknsX k¶t¸mÄ AXp¯pÅ H^p
S¿ÂNX]n tbm]n¯pX§n. ko«ptKm`nNsams¡ tfman Ss¶ sI¿pfm]n^p¶p.F¶n«p sskNpt¶^w AkÄ
tbmNpw.AkÄ ^m{Sn NnXt¡* F¶p b_ªSv ^ftI¨n Ss¶]m]n^p¶p.Aksa tI¨n¡v kyàfm]n
A_n]mftÃm.fWp ^mkns` NX]n tbm]m ^m{Sn]ns` k^pfm]n^p¶pÅp. koXnsâ]pw tPänsâ]pw
Smt¡m Fsâ ko«n`m\v k¨n^p¶Sv. fWp ^mkns` tbmNp¶SnWp fpt¶ tfman F¯n]nsæn Ak³
koXv bq«n Smt¡m Fsâ ko«n G`vbn¡pfm]n^p¶p, ASptbms` tfman b\n Njnªp
tbmNpt¼mjpw. tfman¡p koXnsâ Imkn sNmXp¡pfm]n^p¶nÃ.AkÄ¡v tPänsâ Smt¡m fm{Sw
sNmXp¯m fSns]¶p tI¨n b_ªn^p¶p.Mm]_mjv¨ Unkh§an fWp DÅt¸mÄ fm{Stf koXnWNw
AXn¨pkm^pfm]n^p¶pÅp. A§sW H¶p^*p fmh§Ä Njnªptbm]n. AtSmsX MmWpw fWpkpw WÃ
Nq«pNm^m]n. A§sW]n^ns¡ H^p Unkhw fWp FknsXWnt¶m H^p »q cn`nw Nmhäv sNm*pk¶p .Mm³
A¯^w koZnt]m WÃtbms` Nm\p¶Sv A¶m\v.ASnWp fpt¶ C{S ¢n]À B]n Nm\pkm³ hmVn¨n^p¶nÃ.
^m{Sn ko«ns`¯n]tlgw Ak³ ^ihyfm]n Nm\mWm]n^p¶p b^nbmXn.bs£ Mm³ A_nªmt`m F¶ H^p
hwl]w k¶SnWm Ak³ fXn¨pfXn¨p Ft¶mXp Nm^yw b_ªp.F¶n«p C¡m^yw Bt^mXpw b_]nà F¶p
hSyw sI¿n¨p.ASnWptlgw Nmhän«p Nm\pkm³ SpX§n.H^p AXnsbman CwPogv tbm¬ koZnt]m
B]n^p¶p ASnÂ, Np_¨ptW^w N*pNjnªt¸mÄ Fsâ l^o^¯ns` t^mf§Ä fpjpk³ F\oäv,ASntWmsXm¸w
Fsâ sNm¨pNp®]pw .FWn¡p sSm* k^ap¶tbms` tbms` tSm¶n,A`vbw skÅw NpXn¡msf¶pN^pSn
Mm³ C^p¶nX¯p Wn¶p Sn^nªpv fWpknsW tWm¡n]t¸mÄ Ak³ Ssâ Np® `p¦n¡p skan]n FXp¯p
sSm`n¨Xn¡p¶p.Mm³ tWm¡p¶ N*t¸mÄ Ak³ tkPw `p¦ns]Xp¯p f_¨p.At¸mÄ Mm³ In^n¨psNm*v
tbm]n skÅsfXp¯v NpXn¨p.ASpN*t¸mÄ AkWpwNqXn tk\sf¶v b_ªp,A§sW Mm³ fPv AkWp
sNmXp¯p .NpXn¨pNjnªt¸mÄ fPv km§n]n«p tk\sf¦n Np`p¡ns¡m Mm³ Bt^mXpw b_]nà F¶p
b_ªp.At¸mÄ Ak³ Ft¶mXv Wo C§sW sI¿ntà Wà hpOw Nn«pw hwl]w Ds*¦n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sI]vSptWm¡m³ b_ªp.F¶n«p Ak³ Aksâ Np® ko*pw skan]n FXp¯p Np`p¡pkm³
SpX§n.Aksâ hmVW¯ntW¡mÄ kas^ sI_pSm]n^p¶p FtâSp ,ASnWm Aksâ fp¶n k¨p sI¿m³
FWns¡m^p I½Â D*m]n^p¶p.At¸mÄ koZnt]m]n H^p hm]n¸p Nan Njnªp Np® ssNsNm*p bnXn¨p
Np®¸m fUm½]psX sW©nt`¡v Na]p¶ ho³ k¶p,At¸mÄ bnXn¨m CSptbms` bm`pkm^psf¶pw
At¸mÄ WÃ hpOfms\¶pw Ak³ b_ªp.AtSmsX MmWpw Np«sâ sSm`n fpt¶m«pw bnt¶m«p B¡pkm³
SpX§n.At¸mÄ ASnWp fp¶s¯SntW¡mÄ Woakpw k®kpw k¶p.ASn§sW F¶pw sI]vSm Wà Woakpw
k®kpw k^psf¶p Ak³ b_ªp.A§sW sI]vSt¸mÄ FWn¡pw H^p {btSyN hpOw Nn«n¯pX§n.At¸mÄ Ak³
tkP¯n AXn¡p¶p*m]n^p¶p A`vbw Njnªt¸mÄ Aksâ Np®]n Wn¶pw bm`p skan]nt`¡p
sS_n¨p.At¸mÄ Ak³ ASp Fs¶ knan¨pNm\n¨p.ASnWp tlgw Ak³ FWn¡v bnXn¨p S^msf¶p
b_ªpsNm*p H^p k`n] tbW bnXn¡p¶tbms` Fsâ Np«sW sSm`n¨Xn¡pkm³ SpX§n. A`vbw Njnªt¸m
Fsâ l^o^w k`nªpfp_pNp¶tbms` tbms` tSm¶n.sbs«¶v sNmjp¸pÅ Ht¶m^t*m SpÅn {UmkNw
Aksâ N¿n bän .AtSmsX Mm³ SaÀ¶tbms`]m]n.ASpN*t¸mÄ Ak³ b_ªp FWn¡pw bm`p k¶pSpX§n
CWn F¶pw ssNsNm*p sI]vSm fSn F¶v.A§sW M§Ä FÃmw Hmcv sI]vSp NnX¶p_§n.bntä¶p
^m{Sn]n Nmhäv H¶pw Cà F¶n«pw Ak³ Wfp¡p bnXn¨p tWm¡msf¶p b_ªp,F¶n«p Ft¶mXv Aksâ
Np® Np`n¡n sNmXp¡pkm³ b_ªp.Mm³ fXn¨pWn¶t¸mÄ Ak³ Np«sW skan]n FXp¯p Fsâ
ssNbnXn¨p ASn bnXn¸n¨p,F¶n«p Np`p¡nNm\n¨n«p ASptbms` sI¿m³ b_ªp.At¸mÄ Mm³ sfsÃ
Np`p¡pkm³ SpX§n AtSmsX Aksâ Np® WÃtbms` N¼n]m]n ASp Fsâ ssN]n`n^p¶p
sk«nkn_¨p.At¸mÄ Ak³ Fsâ Np«sW bnXn¨p sSm`n¨Xn¡pkm³ SpX§n,F¶m FWn¡p St`Unkhs¯
hpOw Nn«n]nà A`vbw tkUW FXp¡pN]]pw sI]vSp.ASp Mm³ AktWmXp b_ªt¸mÄ C¶s` N*
koZnt]m fWÊn Bt`mIn¨m fSn At¸mÄ hpOw Nn«psf¶p b_ªp. A§sW koZnt]m]ns` ^wP§Ä Mm³
Bt`mIn¨tSmsX FWn¡pw H^p fqXpk¶p SpX§n.At¸mÄ Ak³ tkP¯n Np`p¡n,FWn¡v l^o^w
sb^p¯pN]_p¶tbms` AWpeks¸«p.F¶n«p Np«³ sI_pSm]n.At¸mÄ bm`pk^m¯Sn FWn¡v
h¦Xfm]n.fWp Fs¶ Blzhn¸n¨p.AkWpw BUyw CSptbms` B]n^p¶p,Np_¨p Njnªm l^n]mNpsf¶v
b_ªp.F¶n«p Ak³ hz´fm]n Np`p¡n bm k^p¯n.

M§Ä D_§m³ NnX¶t¸mÄ Ak³ B\pw sb®pw S½n sI¿pt¼mjm\v NqXpS hpOsf¶p b_ªp.F¶n«pw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ CSpks^ N* Nm^y§Ä H¶pw AktWmXp b_ªnÃ.AktWmXp Bs^s]¦n`pw
sI]vSn«pt*m F¶p Sn^¡n]t¸mÄ Cà F¶p b_ªp.F¶m Ak³ b`^psX]pw sbm¡napw fp`]nXp¡pw
k]_psfms¡ tW^n«p N*n«p*v F¶p b_ªp.AsSms¡ N*p Np® N¼n]mNpt¼mÄ Ak³ km\fXn¡psf¶p
b_ªp. Bs^s]ms¡ N*n«m\v km\fXn F¶pMmWktWmXv tImUn¨p .At¸mÄ Ak³ AsSms¡ ^ihyfms\¶p
b_ªp,^ihyfms\¦n b_]* F¶p b_ªp Mm³ D_§mWm]n Sn^nªpNnX¶p.At¸mÄ Ak³ bn¶n`qsX Fs¶
sN«n¸nXn¨n«p Wmsa b_ªp S^msf¶pw bs£ Bt^mXpw b_]^psS¶pw b_ªp.F¶n«p M§Ä NnX¶p_§n.

bntäUnkhw Mm]_mjvIv B]n^p¶p.fWpknWp A¶p NX AkVn B]n^p¶p.Mm³ ^mkns` F\oäv
ko«nÂtbm]n.F¶n«p Xyqg³ ¢mÊnWptbm]n.D¨t]msX ¢mhv Njnªp ko«n k¶p e£\kpw Njn¨p
fWpknsâ AXp¡t`¡p tbm]n. AknsX Ak³ iman S_]n NnX¡p¶p*m]n^p¶p.Fs¶ N*]pXsW WnW¡p
Np_¨p tW^s¯ k¶n^ps¶¦n Wà ho³ Nm\mfm]n^p¶p F¶p b_ªp.Mm³ Nm^yw Sn^¡n]t¸mÄ Ak³
b_ªp,

fWp: tfman ^mkns` k¶n^p¶p,AktamXv S_ SpX¡\sf¶p b_ªp.A§sW AkÄ AknsX Sq¯pkm^pkm³
SpX§n.NqXpS AknsX tWm¡n Wn¶m AkÄ tI¨nt]mXv Fs´¦n`pw b_ªmt`m F¶v N^pSn Mm³
bp_¯n_§n.A`vbw Njnªt¸mÄ tfman Fs¶ ANt¯¡v knan¨p, .Sq¯p km^pkm³ Fap¸¯nWptk*n
cÀ\n¨_pNÄ A`vbw Wo¡pkm³ him]n¡mtfm F¶p tImUn¨p.FWn¡v k`n] ht´mgw tSm¶n Nm^\w
Fs´¦n`pw Nm^\fp*m¡n AknsX Wn¶p kÃSpw Nm\m³ bäptfm F¶v In´n¨ FWns¡m^p tPmÄZ³
Im³hv B]n^p¶p ASv.A§sW MmWpw Hmt^m hmVW§Ä fmänsNmXp¡pt¼mÄ AkÄ AknsX
kr¯n]m¡ns¡m*n^p¶p AkÄ H^p fN-vhn B\v V^n¨n^p¶Sv,ASnWm NpWnªp Wn¶p Sq¡pt¼mÄ
fmN-vhn]psX Njp¯nWpÅn`qsX AkapsX {dm]psX DÅn AfÀ¶n^n¡p¶ fp`NÄ FWn¡p Nm\pkm³
Njnªp.AtSmsX Fsâ `p¦n]psX DÅn sI_n] AW¡w D*m]n SpX§n.Mm³ AXn]n H¶pw
C«n«pfp*m]n^p¶nà .AXn¨p km^n] tlgw AkÄ S_ SpX¡pkm³ skÅsfXp¡m³ tbm]n.Np_¨p
Njnªt¸mÄ AkÄ skÅkpfm]n k¶p F¶n«p S_]n Np´n¨n^p¶p SpX¡pkm³ SpX§n.Mm³ Nth^NÄ
fmäns¡mXp¡p¶ ^oSn]n AkapsX fp¶n Wn¶p ,At¸mÄ AkapsX fmN-vhn]psX fpNans` ip¡v
Sp_¶pNnX¡p¶p*m]n^p¶p.ASn`qsX AkapsX C^pfp`Napw FWn¡p Nm\pkm³ Njnªp.AkÄ
CX]v¡nX]v¡v Nm`nsâ fp«nt`¡p fp`NÄ AfÀ¯pt¼mÄ ASp fpNant`¡p sbm´nk^pfm]n^p¶p.
Np_¨pNjnªt¸mÄ Fsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tWm«w AkÄ {l²n¡p¶p F¶p fWÊn`m]n,AtSmsX Mm³ A`vbw fm_nWn¶p.bs£ AkanÂ
Pq[fm] H^p bp©n^n DÅSptbms` FWn¡p tSm¶n.AkÄ sbs«¶v Fjpt¶äp Wn¶p ,NqXpS tW^w
Np´n¨n^p¶m fp«p Nj¸ps*¶p b_ªpsNm*v fmN-vhn fp«nsâ fpNant`¡p sbm¡n At¸mÄ AkapsX
sI¼³ t^mf§apÅ C^pWn_¯n`pÅ Nm`nsâ k®Nav N* FWn¡p NqXpSÂ N¼n]m]n.F¶n«kÄ Np_¨ptW^w
fp«n SXkns¡m*n^p¶p.Mm³ Wà Nj¸pt*m F¶p Sn^¡n ,At¸mÄ AkÄ Fs¶s]m¶p tWm¡n F¶n«p
In^n¨p,At¸mÄ Nj¸ps*¦n Wmsa SpX¨m fSns]¶p Mm³ b_ªp.hm^fnà F¶p b_ªpsNm*p S_]nÂ
C^n¡msS A`vbw fp«pka¨p NpªpWn¶kÄ SpX¡pkm³ SpX§n.AtSmsX AkapsX fmN-vhn¡pÅn fp`NÄ
Sq§n]mXpkm³ SpX§n.Np_¨ptW^w tWm¡n]t¸mÄ FWns¡m^p Nm^yw fWÊn`m]n AkÄ {dm]psX
ip¡pNÄ C«n«nà ASv sk_psS k¨nt«]pÅp,ASm\v fp`NÄ C§sW Sq§n]mXp¶sS¶p.AkÄ
At§m«pfnt§m«p Sn^nªp SpX¡pt¼mÄ fp`Napw Hma¯n BXns¡m*n^p¶p.B NmjvIv Fsâ Np«sW
bqÀ®fm]pw D\À¯n.At¸mÄ Mm³ AkapsX bn¶nt`¡v fm_n.Aksâ fpjp¸v AkÄ¡p fWÊn`mNmSn^n¡m³
Mm³ `p¦n fX¡n¡p¯n.F¶m NpWnªpWn¡p¶ AkapsX Np*n]psX k`n¸w N*p Mm³ fnjn¨p
Wn¶ptbm]n.At¸mÄ Aksat¶mXp Nth^]n N]_n _m¡nsâ fpNan sbmXn]pt*m F¶p tWm¡pkm³
b_ªp.At¸mÄ Mm³ BsN sb« AkØ]n B]n Nm^\w fXp¯jn¨n«m N¼n]m]n Wn¡p¶ Np«sW AkÄ
Nm\pw,C§sW N]_n]m Mm³ Nms`Xp¯p sbm¡nk]v¡pt¼mÄ Fsâ N¼n AkÄ Nm\pw,B In´ Np«sW
NqXpSÂ fpjp¸nt`¡p W]n¨v.Mm³ tkPw H^p Nth^]n«v N]_n tWm¡n tWs^ Nm\pkm³
Njnªnsæn`pw sbmXn]ps*¶p fWÊn`m]n At¸mÄ AkÄ ASpNqXn kr¯n]m¡mw F¶pb_ªp.Mm³ b_ªp
Nth^]n N]_nWn¶m AXn¨p km^m³ F¯nsöv .F¦n ^*p Nth^ tIÀ¯n«p ASnWpfpNan H^p
Nth^]n«v N]_n]m fSns]¶kÄ b_ªp.At¸mÄ Nth^ sS¶n]mt`m F¶ktamXv tImUn¨p At¸mÄ AkÄ
Nth^]n bnXn¡msf¶pb_ªp.F¦n AktamXv N]_pkm³ Mm³ b_ªp At¸mÄ AkÄ¡p Nm`p kn_¡psf¶pw
ASnWm Mm³ N]_n]m fSns]¶pw b_ªp.WnkÀ¯n]nÃmsS fXp¯psN«jn¨n«p Mm³ BUyw H^p
Nth^]psX fpNan N]_n F¶n«p ASnWp fpNan`n^n¡p¶ Nth^]nt`¡v N]_n.At¸mÄ AkÄ fpNans`
Nth^]n bnXn¨n«p Smsj Wn¶p .fpNant`¡v tWm¡* N®n sbmXn kojpsf¶p Mm³ AktamXv
b_ªp,Nm^\w sbmXn]m]n^p¶nà fp¶nt`¡v SÅn Wn¡p¶ `p¦n]psX fpjp¸v AkÄ N*mt`m F¶ I½Â
B]n^p¶p.At¸mÄ AkÄ Iq`v S¶n«p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv `p¦n fX¡n¡p¯n Wn¡pkm³ b_ªp Asæn ASn Ikn«n Nm`p sSäpsf¶p.Mm³
b_ªp fX¡n¡p¯pkmWpÅ AkØ]n Aà DÅsS¶v,ASv BUyw N]_n]t¸mtj FWn¡pfWÊn`m]n F¶kÄ
Nan]m¡pt¼ms` b_ªp,tks_ B^pfnÃtÃm ASnWm Ajnªptbm]m`pw AkÄ¡p
Npj¸fnsöptbm`pw.ASptN«t¸mÄ AkÄ¡p Nm\\sf¶v B{Pifps*¶v FWn¡v fWÊn`m]n.At¸mÄ
FWn¡`vbw ssV^yw NqXn ,F¦n FWn¡pw Npj¸fnsöp b_ªpsNm*p Mm³ `p¦n fX¡n Np¯n.Ct¸mÄ
AkÄ¡p N¼n]m]n Wn¡p¶ Fsâ Np® kyàfm]n Nm\msf¶mt`mIn¨t¸mÄ Ak³ sM«n kn_¡pkm³
SpX§n.Mm³ Smtj¡p tWm¡pt¼mÄ AkapsX tWm«w Fsâ Np®]n`ms\¶v fWÊn`m]n .ASnsW tWm¡n
N®pknXtÃs]¶p MmWktamXv b_ªp,ASnWp N®pknXmWpÅsSm¶pw CÃ tfmsW CSn`pw k`pSv N*n«p*p
tNt«mXm.F¶kÄ b_ªp.Wn§Ä¡p b`Spfp*mNpw FWn¡msN CtS]pÅp ASm\v b_ªSv.F¶v MmWpw b_ªp.
F¦n`pw A{S tfmlsfm¶pw AÃ, CsS´m C§sW Wn¡p¶Sv,Ft¸mapw C§sW]mt\m,
CkWp_¡sfm¶pfntÃ? F¶kÄ tImUn¨p.ASv Wo sW©n fm§]pw Sq¡n Wn¶Sv N*p Ak³ F\oäStà F¶v
MmWpw .

tfman:F´m AkWp fm§m k`n] Cãfmt\m?

AkWp fm§m fm{Sfà sfm¯w f^kpw Cãfms\¶p Mm³ b_ªp,F¦n Wo fm§s]Xpt¯m bN^w Cu
bjsfWn¡v tk\sf¶p b_ªpsNm*p AkÄ Fsâ Nm`nsâ fp«n N]_n bnXn¨n«p fpNant`¡v
SXkn,AkapsX ssNNÄ sfsà fpNant`¡v N]_n Fsâ h©n]n F¯n F¶n«p H^p ssNsNm*p Np«sW
Ipän¸nXn¨p,f_pssN sNm*v SpX]n`pw I´n]n`pw SjpNns¡m*n^p¶p.F¶n«kÄ Np®
sSm`n¨Xn¡pkm³ SpX§n AtSmsX Fsâ hN` Wn]{´\§apw Wãfm]n,Mm³ tkPw Smsj]n_§n Aksa
sN«nbnXn¨p.F¶n«p AkapsX sWän]n`pw Nknan`pw Njp¯n`psfÃmw D½ k]v¡pkm³
SpX§n,CSnWnX]n Fsâ ssNNÄ AkapsX fm_nX¯n F¯n]n^p¶p.AknsX sS_n¨pWn¶ fp`Nsa Mm³
sM^Xn]pX¨p,At¸mÄ Akan Wn¶pw tkUWn¨tbms` tS§Â D*m]n.Mm³ AsSm¶pw Nm^yfm¡n]nÃ
.Aksa sN«n¸nXn¨p sWt©mXp tIÀ¯v WnÀ¯n F¶n«p ssNNÄ Smtj¡v sNm*ptbm]n AkapsX Np*nNÄ
sM¡n bnjnªp.F¶n«p AkapsX fmN-vhn bn¶n NqXn fpNant`¡p]À¯n.At¸mÄ AkapsX Np*nNÄ
WPvWfm]n.Mm³ sk§m³ AkapsX fmN-vhn S`]n`qsX Du^ns]Xp¯p.At¸mÄ AkapsX {dm]pw
ASntWmsXm¸w Du^ntbm]n^p¶p.A^¡p fpNan WPvW]m]n Wn¶ AkapsX AXn¸mkmX]pw Mm³
Ajn¨pfmän,Cu hf]¯p AkÄ Fsâ `p¦n b_ns¨_nªn^p¶p.Mm³ kmta sN«n¸nXn¨p At¸mÄ Fsâ Np«³
AkapsX BjfpÅ sbm¡nan Np¯nN]_ns¡m*n^p¶p Mm³ Aksa N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bnXn¨p Sn^n¨pWnÀ¯n At¸mÄ Fsâ Np«³ AkapsX Np*n]n D^]p¶p*m]n^p¶p
F¶n«kapsX fp`Nsa SjpNn]pUn¨psNm*p H^p ssN Smtj¡v sNm*ptbm]n AkapsX sbm¡nanÂ
kn^`n«na¡pkm³ SpX§n,F¶n«kapsX AXnk]_n SjpNn,Smsj bq_nWp IpäpfpÅ t^mf¡mXpNant`¡p
ssNkn^`pNÄ b^mSnWX¶p.At¸mÄ B t^mf¡mXpNm¡pÅn H^p WWkv Fsâ kn^`pNan S«n.Mm³ B
WWknt`¡p kn^`n_¡n ASv H^p ISp¸nt`s¡¶tbms` NqXpS DÅnt`¡v N]_n,At¸mÄ AkapsX
bqÀIpaNÄ Fsâ kn^`pNÄ¡nX]n N]_n At¸mÄ Akan H^p ho¡m^w D]À¶p k¶p Mm³ bqÀ¨p*pNÄ
kn^`psNm*v Ca¡pkm³ SpX§n AtSmsX AknsX WWkp NqXnNqXn k¶p Mm³ Fsâ kn^`pNÄ
bq_nWpÅnt`¡p N]än]n_¡n At¸mÄ AkÄ bn¶nt`¡v N¿n«p Fsâ Np«sW SjpNns¡m*n^p¶p.Mm³ H^p
ssN fnNant`¡p sNm*v k¶p AkapsX N£¯n SXkn,At¸mÄ AkÄ¡p t^mfm©w AWpeks¸«p.AkÄ
Sn^nªp Fsâ Ip*n Ipwdn¨p,F¶n«p Fsâ Nojv¨p*nsW I¸nk`n¨p.A`vbtW^¯nWp tlgw Mm³ Aksa
sbm¡n ssZWnRv tXdnan C^p¯n F¶n«p AkapsX k`Sp fp` I¸nk`n¨p ,F¶n«p k`Sp ssNsNm*p
AkapsX CXSpfp`]psX N®n sM^Xns¡m*n^p¶p.At¸mÄ AkÄ Fsâ S`]n bnXn¨p fp`Nant`¡v
tIÀ¯pk¨p.sF¸tW^w Njnªp Mm³ AkapsX sbm¡nan Wmkn«p N_¡pkm³ SpX§n,F¶n«p Aksa
tXdnansâ fpNan NnX¯n AkapsX Nm`pNÄ ^*pklt¯¡p AN¯n,At¸mÄ AkapsX bq_p ^*m]nbnaÀ¶p
k¶p ASnWpÅn Wn¶pw N_p¯ N´v skan]nt`¡p SÅn k¶p.Mm³ ¯nsâ Aä¯p WmkpsNm*v W¡n F¶n«p
N´nsW Ip*psNm*v NXn¨p k`n¨p,At¸mÄ AkÄ sk«nkn_¡p¶p*m]n^p¶p AkapsX bq_nWNt¯¡p Wm¡v
N]än W¡pkm³ SpX§n AtSmsX AkapsX bq_ns` D_k sbm«n ASv tXdnant`¡p
AjpNn]n_§n.Nps_s]ms¡ Mm³ W¡ns]Xp¯p.F¶n«p Mm³ Aksa Fjpt¶Â¸n¨p Nth^]n C^p¯n,At¸mÄ
Fsâ Np® AkapsX fp¶n sk«n]mXp¶p*m]n^p¶p.AkÄ AksW bnXn¨p sSm`n¨p Ipk¶ fNpXw Wm¡p
sNm*v W¡n.F¶n«p Np«sW fpjpkWm]n AkapsX A®m¡nt`¡p N]än]n_¡n.KoknS¯n CSpks^
AWpekn¨n«nï H^p hpOw At¸mÄ FWn¡v `en¨p.AkÄ Fsâ Np«sW Du¼n k`n¡pkm³ SpX§n.NqXpSÂ
tW^w Wn¶m Ak³ AkapsX km]nt`¡v lÀ²n¡psf¶p fWÊn`m¡n] Mm³ AkapsX km]n Np¶pw Np®
Du^ns]Xp¯p ko*pw tXdnan N]än]n^p¯n Nm`pNÄ ANän. AkapsX bq_nt`¡v Fsâ Np® sNm*v
D^¨p ,Np® AkapsX bqÀ¨p*pNans` kjpkjp¸n sS¶n¡an¨p,F¶n«p hmkVmWw AkapsX
fUWsbm]vN]psX AN¯a¯nt`¡p sS¶n¡]_n.Mm³ hmkVmWw Du^n]Xn¡pkm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpX§n.F¶n«p C^pssNNapw sNm*v AkapsX fp`Nsa SjpNns¡m*n^p¶p, At¸mÄ
AkÄ hpOw sNm*v fqap¶p*m]n^p¶p.Mm³ tkPS Nq«n AtSmsX Fsâ Np«³ skXnsbm«n¡pkmWpÅ
`£\§Ä Nm\n¨pSpX§n.Fsâ l^o^w k`nªpfp_pNn, Mm³ ASntkPw AkapsX bq_nsW Np¯ns¸man¨p
sNm*n^p¶p. sbs«¶v skXn]p*NÄ tbms` lp¢w AkapsX bq_nt`¡v sS_n¨p ko\p Mm³ ko*pw
Np_¨pSk\ NqXn N]än]n_¡n At¸mÄ Fsâ Np«³ AkapsX bqän`n^p¶p Ip^p§pkm³ SpX§n.A§sW
Mm³ AksW skan]n FXp¯p.At¸mÄ AkÄ sfsÃs]\oäp fmN-vhns]Xp¯n«p .Mm³ `p¦ns]Xp¯p Ipän
thmc]n C^p¶p.A`vbw NjnªkÄ bp_¯ptbm]n FÃmw NjpNn k¶p.F¶n«p Cu WX¶sSm¶pw Bt^mXpw
b_]^psS¶v b_ªptfmans]¡p_n¨p WÃSptbms` A_n]mkp¶ FWn¡v Aksâ km¡pNan ASnl]sfm¶pw
tSm¶n]nÃ.fWpkpfm]pÅ Nq«psN«v Fsâ ss`wPnN knÚmWw WÃSptbms` kaÀ¶p knNhn¡pkm³
Nm^\fm]n^p¶SnWm ,Nans]ms¡ sNmÅmw bs£ k]än bnXn¡msS tWm¡nt¡m F¶p AksW Mm³
DbtUln¨p. At¸mjm\k³ ASnsW¡p_n¨p tdmVkmWm]Sp .AtSmsX Fs´¦n`pw hwekn¡ptfm F¶ H^p
tbXn Aksâ fpO¯v {bNXfm]n. CWn k^pt¼mÄ AktamXv Ss¶ Sn^¡msf¶p b_ªk³ hz]w
hfmVmWn¨p.B hwekt¯msX AkWpfkapfm]n Wn^´^w ss`wPnN dÔ¯n GÀs¸«psNm*n^p¶p.fn¡km_pw
^mkns` Mm³ tbm]n¡jn]pt¼mÄ B]n^p¶p Ak^psX NanNÄ ASnWm FWns¡m¶pw Nm\pkm³
Njnªn^p¶nÃ,F¦n`pw F¶pw sskNpt¶^w Ak³ WX¶sSms¡ FWn¡p knk^n¨p S^pfm]n^p¶p.ASptbms`
FWn¡p tk*n]k³ N¼nNTNapw NmhäpNapsfms¡ sNm*pk¶p S¶n^p¶p.

ASnWnX]n tfman¡p B Wm«n`pÅ b`^pfm]n AkninS d豈 DÅSm]n NTNÄ {bI^n¨p. ASv
tI¨n]psX ko«n`pw A_nªp.A§sW tI¨n tfmans] Hjnkm¡pkm³ So^pfmWn¨p.BsN {bSndÔfm]n
Wn¶ blpknsW Ak^psX ko«nt`¡p sNm*ptbm]n. tI¨n k^p¶Spks^ CWn ko«pb\n¡p k^*s]¶p
Aksa A_n]n¨p.AtSmsX fWp ko*pw b«n\n]m]n.AtSmsX W½psX b^hvb^ssNhim]w ko*pw
SpX§n.A§sW]n^ns¡ H^n¡Â fWp H^p Np¸n]n NÅpfm]n k¶p FWn¡v tk\tfms]¶p
tImUn¨p,NpXn¡m³ tfmifps*¦n`pw ko«n Fs´¦n`pw hwl]w D*m]mt`m F¶p e]¶p Mm³ tk*m¶v
b_ªp.AtSmsX ASv fpjpk³ Ak³Ss¶ NpXn¨p.A`vbw Njnªt¸mÄ Ak³ Wà `i^n]n B]n.AtSmsX
AkWp tfmans] Nm\\sf¶p b_]pkm³ SpX§n.Mm³ AktWmXp tbm]n NnX¡pkm³ b_ªp Ak³ S¿m_m]nÃ
.At¸mÄ MmWmWktWmXv b_ªp tfmant]mXp Wo hwhm^n¡p¶Sp Bs^¦n`pw N*m fSn Wmsa \v
Wns¶]pw Nq«nt¨À¯p NTNÄ C_§pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASp tI¨n A_n]pw bns¶ BsN Wm\t¡XmNpsf¶p.ASptN«t¸mÄ Ak³ NqXpSÂ
tUgyt¯msX “”Fs¶ AkÄ H¶pwb_]nÃ,b_ªm AkapsX A½s] BUyw W¶m¡pkm³ Mm³ AktamXp
b_]pw””.F¶p b_ªp.ASpks^ ^ftI¨ns] dipfmWt¯msX tI¨n F¶p fm{Sw knan¨n^p¶ Aksâ
hwemg\w Fs¶ A£^mÀ°¯n sM«n¨p.AtSmsX Aksâ DÅn Fs´ms¡t]m bpN]p¶Sm]n FWn¡v
fWhn`m]n.Mm³ AktWmXp lm´fm]n F´m Nm^ysf¶v Sn^¡n.At¸mÄ tI¨n]psX A½¡p B^pfmt]m
AkninS ;dÔfp*m]n^p¶psk¶pw ASp FÃmk^pw A_nªp AkhmWw hpt^tg«Wpw A_nªpsk¶p
fWÊn`m]t¸mjm\v Wm\t¡Xp sNm*p Ct§m«p k^m¯sS¶pw Ak³ b_ªp. At¸mjm\v CkÀ bn\¡sf¶p
b_]p¶Snsâ Nm^\w FWn¡p fWÊn`m]Sv.FWn¡p Aks^¡p_n¨p NqXpSÂ A_n]pkm³
Sm`vb^yfp*m]n,Mm³ AktWmXp AkÀ Nm\msWms¡ F§sWs]¶p sfà tImUn¨p,fUyw S`]v¡p bnXn¨
Ak³ Ft¶mXv CSpks^ Aks^ N*n«ntà F¶p Sn^¡n,CÃms]¶_nªt¸mÄ ,Aks^¡p_n¨p b_]pkm³
SpX§n. SpX^pw……

.

Leave a Reply