പുതിയ നാടും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും [LekakaN]

പുതിയ നാടും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും Puthiya Naadum Puthiya Anubhavangalum | Author : Lekakan     ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ് കഥയാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവായി വായിക്കരുത്, അമ്മ മകൻ ബന്ധമാണ് ഉള്ളിൽ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ തുടർന് വായിക്കാതിരിക്കുക പ്ലീസ് ,, കഥ എഴുതി വല്യ പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല, ഇവിടെ തന്നെ വളരെ നന്നായി കഥകളെഴുതുന്ന ദാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ അച്ചു, വയസ് […]

Continue reading