നിഷിദ്ധ ജ്വാല (E003) |കിരാതന്‍|

നിഷിദ്ധ ജ്വാല – (E003) Nishidhajwala Part 3 Author : ഡോ.കിരാതന്‍  Click here to
read previous Part നിഷിദ്ധ ജ്വാല (E003) |കിരാതന്‍| റിയാസ്സ് പതുക്കെ
പാത്തൂമ്മയുടെ മുലകളുടെ വടിവുകള്‍ വ്യക്തമായി കാണുവാനായി അരികിലേക്ക് മുത്തുമണികള്‍
പെറൂക്കിയെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന നീങ്ങി. പാത്തൂമ്മ അവന്‍റെ വരവ് എന്തിനാണെന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയ അവള്‍ വിചാരിച്ചപ്പോലെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതില്‍ സന്തുഷ്ടയായി.
കൂടുതല്‍ കുനിഞ്ഞ് ആ വന്‍മുലകളുടെ ചാരുത അവനിലേക്ക് പകര്‍ന്നു. അവന്‍റെ വിരലുകള്‍
മുത്തുകള്‍ പെറുക്കിയെടുക്കുബോള്‍ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതു കണ്ട […]

Continue reading

നിഷിദ്ധ ജ്വാല (E003) |കിരാതന്‍|

നിഷിദ്ധ ജ്വാല – (E003) Nishidhajwala Part 3 Author : ഡോ.കിരാതന്‍  Click here to read previous Part നിഷിദ്ധ ജ്വാല (E003) |കിരാതന്‍| റിയാസ്സ് പതുക്കെ പാത്തൂമ്മയുടെ മുലകളുടെ വടിവുകള്‍ വ്യക്തമായി കാണുവാനായി അരികിലേക്ക് മുത്തുമണികള്‍ പെറൂക്കിയെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന നീങ്ങി. പാത്തൂമ്മ അവന്‍റെ വരവ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവള്‍ വിചാരിച്ചപ്പോലെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതില്‍ സന്തുഷ്ടയായി. കൂടുതല്‍ കുനിഞ്ഞ് ആ വന്‍മുലകളുടെ ചാരുത അവനിലേക്ക് പകര്‍ന്നു. അവന്‍റെ വിരലുകള്‍ മുത്തുകള്‍ പെറുക്കിയെടുക്കുബോള്‍ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതു കണ്ട […]

Continue reading