ഒരു പുരാതന കമ്പി കഥ 2 (ജോസഫ് ബേബ് )

ഒരു പുരാതന കമ്പികഥ 2 ജോസഫ് ബേബ് ORU PURATHANA KAMBIKADHA ഒരു പുരാതന കമ്പി കഥ 2 –
മഹാറാണിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം CLICK to READ PREVIOUS PART ഭിത്തിയിൽ
അള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ കാലുകൾ മുന്നോട്ടു വെച്ച് കുമാരൻ തന്റെ അമ്മ, മഹാറാണി
സാവിത്രിയുടെ ജനലിനടുത്തെത്തി. അതിനുള്ളിലൂടെ മെല്ലെ നോക്കിയ തന്റെ സംശയങ്ങളെ
ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കുമാരൻ കണ്ടത്.        മഹാറാണിയുടെ വിശാലമായ വലിയ
കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്ന യുവ സേനാധിപൻ വീരൻ.കുമാരൻ തന്റെ […]

Continue reading

ഒരു പുരാതന കമ്പി കഥ 2 (ജോസഫ് ബേബ് )

ഒരു പുരാതന കമ്പികഥ 2 ജോസഫ് ബേബ് ORU PURATHANA KAMBIKADHA ഒരു പുരാതന കമ്പി കഥ 2 – മഹാറാണിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം CLICK to READ PREVIOUS PART ഭിത്തിയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ കാലുകൾ മുന്നോട്ടു വെച്ച് കുമാരൻ തന്റെ അമ്മ, മഹാറാണി സാവിത്രിയുടെ ജനലിനടുത്തെത്തി. അതിനുള്ളിലൂടെ മെല്ലെ നോക്കിയ തന്റെ സംശയങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കുമാരൻ കണ്ടത്.        മഹാറാണിയുടെ വിശാലമായ വലിയ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്ന യുവ സേനാധിപൻ വീരൻ.കുമാരൻ തന്റെ […]

Continue reading

അമ്പിളിയും അച്ഛനും 1

അമ്പിളിയും അച്ഛനും 1 Ambiliyum Achanum bY Joseph | നിഷിദ്ധ സംഗമകഥകള്‍   “മോളേ
അമ്പിളി….” “എന്റാ അമ്മേ” രാവിലെ തന്നെ യശോദാമ്മേടെ വിളി കേട്ടു അമ്പിളി
അടുക്കളയിലേക്കു എത്തി. “അച്ഛന് ചായ കൊടുത്തേ” ഒരു ഗ്ലാസ് തിളച്ച ചായ അടുപ്പിൽ
നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു.. “ശെരി അമ്മേ” എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മറത്ത് പത്രം
വായിക്കുന്ന ഗോപാലൻ നായർക്ക് ചായയുമായി അമ്പിളി പോയി.. ഇതു അമ്പിളി. ഗോപലൻ നായരുടെ
രണ്ടാമത്തെ മരുമകൾ. വയസ്സ് […]

Continue reading

അമ്പിളിയും അച്ഛനും 1

അമ്പിളിയും അച്ഛനും 1 Ambiliyum Achanum bY Joseph | നിഷിദ്ധ സംഗമകഥകള്‍   “മോളേ അമ്പിളി….” “എന്റാ അമ്മേ” രാവിലെ തന്നെ യശോദാമ്മേടെ വിളി കേട്ടു അമ്പിളി അടുക്കളയിലേക്കു എത്തി. “അച്ഛന് ചായ കൊടുത്തേ” ഒരു ഗ്ലാസ് തിളച്ച ചായ അടുപ്പിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു.. “ശെരി അമ്മേ” എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മറത്ത് പത്രം വായിക്കുന്ന ഗോപാലൻ നായർക്ക് ചായയുമായി അമ്പിളി പോയി.. ഇതു അമ്പിളി. ഗോപലൻ നായരുടെ രണ്ടാമത്തെ മരുമകൾ. വയസ്സ് […]

Continue reading