കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ ഭാഗം 4

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 4 Kottayam Kollam Passenger Part 4 bY മനോജ് ഉർവശി Click here to read previous Parts     sI_n]WmXv … ^mkns`]pw sskNn«pw bmh©À s{X]nWpNÄ fm{Sw WnÀ¯p¶ H^p sI_n] tÌg³. G_n tbm]m H^p fp¸Sv sh¡âv fm{Sw B]n^n¡pw CknsX tÌm¸v. fpNan N]_n DÅ C^p¸v SpX§n]n«v tW^w Np_¨v B]n. CSn WnX]n b` Nm\m NmjvINÄ N*p , AWpekn¨p. […]

Continue reading

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 3

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 3 Kottayam Kollam Passenger Part 3 bY മനോജ് ഉർവശി Click here to read previous Parts At¸mjm\v Mm³ H^p Nm^yw {l²n¨Sv … B^y tUkn]psX FSnÀkl¯v C^n¡p¶ b¿³ Aks^ Ss¶ tWm¡n C^p¶p tIm^ NpXn¡m³ SpX§n]n^n¡p¶p. Ak^psX l^o^¯n AXn fpXn Cjªp Wo§pN]m\v Aksâ N®pNÄ. KWm` kjn AN t¯¡v– k^p¶ Nmän B^y tUkn]psX fpXn bm_n b_¡p¶p. b`t¸mjpw […]

Continue reading

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 2

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 2 Kottayam Kollam Passenger Part 2 bY മനോജ് ഉർവശി Click here to read previous Parts s{X]n³ N¼mÀ«vsf³_v Gs_¡ps_ Øn^w ]m{S¡ms^ sNm*v Wn_ªn^n¡pN]m\v. B^ymtUkn C^n¡p¶ hoäv `£yfm¡n Mm³ WX¶p. CSnWnX]n bSnkv b^nInS fpO§Ä H¶v ^s*®w N®n SXªp. AkÀs¡Ãmw f_pbXn H^p In^n]n WÂNns¡m*v Mm³ F³s_ `£y¯nt`¡v sk¨v bnXn¨p. s{X]nWn DÅ Sn^¡v N*n«v B^ymtUkn ]psX AXp¯ […]

Continue reading

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ Kottayam Kollam Passenger bY മനോജ് ഉർവശി “” {X]n³ W¼À 56393 tNm«]w sNmÃw bmh©À A`vbhf]¯nWpÅn fq¶mw W¼À ¹mävtcmfn Wn¶pw bp_s¸Xpw “” tNm«]w s_]nÂtk tÌg³ H¶mw W¼À ¹mävtcmfns` skKntä_n]³ tim«`n C^p¶v fhm` tUml Njn¨p sNm*n^n¡pt¼mjm]n^p¶p Cu AWu¬hvsf³_v tN«Sv . kas^tkPw dnÃv shän sI]vSp HmkÀ{dnZvKv N]_pkm³ sfWs¡XmsS bmaw ImXn¡X¶v fq¶mw W¼À ¹mäv tcmfnt`¡v HmXns]¯n. AknsX Wn¶pw […]

Continue reading