കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ

Posted by

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ

Kottayam Kollam Passenger bY മനോജ് ഉർവശി

“” {X]n³ W¼À 56393 tNm«]w sNmÃw bmh©À A`vbhf]¯nWpÅn fq¶mw W¼À ¹mävtcmfn Wn¶pw bp_s¸Xpw “”

tNm«]w s_]nÂtk tÌg³ H¶mw W¼À ¹mävtcmfns` skKntä_n]³ tim«`n C^p¶v fhm` tUml Njn¨p sNm*n^n¡pt¼mjm]n^p¶p Cu AWu¬hvsf³_v tN«Sv . kas^tkPw dnÃv shän sI]vSp HmkÀ{dnZvKv N]_pkm³ sfWs¡XmsS bmaw ImXn¡X¶v fq¶mw W¼À ¹mäv tcmfnt`¡v HmXns]¯n.
AknsX Wn¶pw ]m{S B^wen¡p¶ s{X]n³ B]SnWm bSnkv
]m{S¡mÀ kas^ tW^t¯Ss¶ C^n¸nX§an ØmWw bnXn¨n^p¶p . NqXpS`pw Øn^w ]m{S¡mÀ Ss¶]m\v s{X]nWn DÅSv.
NEQYX F¶ H^p NX¼ F§sW F¦n`pw ImXn NX¡p¶SnWv tk*n tNm«]¯v k¶p tbmNpkm³ SpX§n]n«v fmhw Wm`v B]n. C¯k\ Nn«pw F¶ H^p {bSo£. FÃm¯k\]pw {bSo£]v¡v fm{Sw ]msSm^p Np_kpfnÃ.
tNmjvhv Njnª WmÄ fpS ko«pNm^psX WnÀdÔ¯nWv kj§n tIÀ¶Sm\v .
Wm`pfmhs¯ s{X]n³ ]m{S sNm*v N*m In^n¡p¶ H^pbmXp fpO§sa h¼mUn¡pkm³ hmVn¨p F¶Sp fm{Sfm\v GN h¼mUyw.
^mkns` tNm«]t¯¡v DÅ s{X]n³ ]m{S H^p {btSN AWpekw Ss¶]m\v.
b` S^¯n b` k`p¸¯n DÅ huµ^y Vmf§sa N*p sNm*v , W]W temPw WX¯n H^p ]m{S. bp_w t`mNw N*n«v AVnNw B]n«nÃm¯ RC tNmtaKv SpX¡ ¡m^n tUknN ]pw AkapsX tNmtaKv ]q\ntcmfn HSp§m¯ l^o^ bpãvXn ]pw , N`ym\¯nWp fp³bv Pks×âv tKm`n F¶ hzbvWw tWXn FXp¡pkm³ hmVn¨ sI§¶qÀ Nm^n lm`nWn ]pw F¶pw V^n¡p¶ tNm«¬ hm^n ¡v CX]n`qsX Nm\p¶ AkapsX sS_n¨p Wn¡p¶ fp`Napw kÃt¸mjpw bp_¯v Nm\p¶ sbm¡nÄ Ipjn ]pw , Sn¦amjvI ^mkns` F_\mNpaw tbmNmWm]n fmtk`n¡^ Wn¶pw N]_p¶ C³tcmbmÀ¡n tKm`n sI¿p¶ Km³hn ]pw fn¡t¸mjpw Akav V^n¡m_pÅ Éokv s`Êv tXm¸pw AkapsX kXn¨p kr¯n]m¡n] N£kpw , bns¶ tb^_n]m¯ H^m]n^w tI¨nfm^pw Ak^psX hoWpNapw A§sW BsN NqXn Bjv-¨ AkhmWw H^p km\¯nWpÅ HmÀfNÄ Wfp¡v S^p¶p*v.

b^nInS fpO§Ä GsS¦n`pw Dt*m F¶v AtWzgn¨v ¹mävtcmfn`qsX s{X]nWnsâ
DÅnt`¡v tWm¡ns¡m*v Mm³ bp_Nnt`¡v WX¶p.
¹mävtcmfn`qsX bn¶nt`¡v WX¶ F³s_ N®pNan H^p b^nInSfpOw k¶p ko\p.
B^y tUkn tI¨n , M§apsX Wm«pNm^n]m\v H¸w AVnNw BßmÀ°S AÃm¯ H^p hpir¯n³s_ A½ NqXn]m\v.
Hä tfmsW DÅq knWogv.
kas^ tkP¯n HmÀ½NÄ bp_Nnt`¡v bmªp .

M§Ä {Nn¡äv Nan¡p¶ {Pu*ns` sSm«Xp¯m\v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *