ദേവരാഗം 10 [ദേവന്‍]

ദേവരാഗം 10 Devaraagam Part 10 Author ദേവന്‍ Devaragam Previous Parts |  PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | Fsâ irU]fnXn¸nsâ Smaw FWn¡v Ss¶ tNÄ¡mfm]n^p¶p… A{S]VnNw sX³gWXn¨m\v Mm³ tim«`n³s_ emPt¯]v¡v HmXn]Sv.. Nm`nWp tkPS tbm^m F¶v tSm¶n] Wnfng§Ä… “”””…F´m]n^n¡pw {blvWw…” _nhbvgsâ AXp¯v In`À hwhm^n¨psNm*v Wn¡p¶p*m]n^p¶p… Aks^ NX¶p tbmNpt¼mÄ B fpO§an N* Bl¦memkw Fsâ […]

Continue reading

ദേവരാഗം 9 [ദേവന്‍]

ദേവരാഗം 9 Devaraagam Part 9 Author ദേവന്‍ Devaragam Previous Parts |  PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 |   ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ജോലിത്തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു യാത്രകൂടി വേണ്ടി വന്നതോടെ കംബിക്കുട്ടനില്‍ എത്തിനോക്കാന്‍ പോലും കഴിയാതെ പോയതിനാലാണ് ഈ ഭാഗം ഇത്രയും വൈകിയത്.. എന്നാലും  പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാര്‍ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമല്ലോ… ഇനിയും ഇത്രയും വൈകിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചോളാം… എന്നാല്‍ തുടരട്ടേ] “…അപ്പോ അവളൊന്നു കരഞ്ഞു കാണിച്ചപ്പോള്‍ […]

Continue reading

ദേവരാഗം 8 [ദേവന്‍]

ദേവരാഗം 8 Devaraagam Part 8 Author ദേവന്‍ Devaragam Previous Parts |  PART
1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 |     ഡയാനയുടെ വീട്ടില്‍
നിന്നും തിരിക്കുമ്പോള്‍ എട്ടര കഴിഞ്ഞിരുന്നു… അവളുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജോണിച്ചായന്‍
റിയലെസ്റ്റേറ്റ് ബിസ്സിനസ്സില്‍ ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ണറാണ്  … വളരെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം
കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല… സംസാരിച്ചു
തുടങ്ങിയാല്‍ സൂര്യനുകീഴിലുള്ള എന്തിനെക്കുറിച്ചും വാചാലാകുന്ന ജോണിച്ചായന്റെ
സംസാരം നമ്മളില്‍ ഒട്ടും മടുപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കില്ല […]

Continue reading

ദേവരാഗം 8 [ദേവന്‍]

ദേവരാഗം 8 Devaraagam Part 8 Author ദേവന്‍ Devaragam Previous Parts |  PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 |     ഡയാനയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും തിരിക്കുമ്പോള്‍ എട്ടര കഴിഞ്ഞിരുന്നു… അവളുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജോണിച്ചായന്‍ റിയലെസ്റ്റേറ്റ് ബിസ്സിനസ്സില്‍ ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ണറാണ്  … വളരെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല… സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാല്‍ സൂര്യനുകീഴിലുള്ള എന്തിനെക്കുറിച്ചും വാചാലാകുന്ന ജോണിച്ചായന്റെ സംസാരം നമ്മളില്‍ ഒട്ടും മടുപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കില്ല […]

Continue reading